การศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | วิชาการ.คอม


การศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แบบฝึก, คำพ้อง

ผู้เขียน อนงค์รัฐ เด่นดวง ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           การศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ผู้วิจัย              อนงค์รัฐ   เด่นดวง

หน่วยงาน       โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)  

ปีที่ทำการวิจัย  2552

บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ระหว่างก่อนและหลังเรียน  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 1 ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  29  คน ซึ่งได้มาโดย           การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  2  เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ และการทดสอบที (t-test Dependent)

                ผลการวิจัยพบว่า 

1.  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา         ปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.26/85.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่กำหนด   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังเรียน            สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.  นักเรียนมีความคิดเห็นในการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง คำพ้อง              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา