วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงาน Best Practice เรื่อง "การเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ตามแนวพหุปัญญาที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง"

เป็นผลงานที่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง) "การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกล สู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ผู้เขียน: นิรามัย ไอยรานภารักษ์ ชมแล้ว: 19,562 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 14 July 2010, 1:57 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 15 July 2010, 11:54 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ความเป็นมา


       ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง) "การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกล สู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม  2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพฯ ที่ผ่านมานั้น  ครูนิรามัย  ไอยรานภารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ (สาขาปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้รับคัดเลือกเข้านำเสนอผลงานในงานครั้งนี้ด้วย

       ซึ่งผลงานที่ครูนิรามัยนำเสนอในครั้งนี้คือ  ผลงาน BEST PRACTICE เรื่อง "การเสริมศักยภาพการเรียนรูของเด็กปฐมวัยตามแนวพหุปัญญาที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่อยู่ระหว่างการจัดทำเพื่อเสนอขอเลื่อนตำแหน่งเชี่ยวชาญ เป็นการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด  โดยนำเอาการจัดประสบการณ์บูรณาการ  โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ ได้พัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานจากทฤษฎีพหุปัญญาของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความพร้อมทางพหุปัญญา การมีส่วนร่วมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ถือว่าสำคัญที่สุดที่จะทำให้การจัดการเรียนรู้ได้ประสบผลสำเร็จ 

       จากผลการประเมินของคณะกรรมการปรากฏว่า  ผลงานของครูนิรามัยติดระดับ TOP TEN ทำให้มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานของครูนิรามัยเป็นจำนวนมาก  และมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาเยี่ยมชม ให้คำชมเชยและคำแนะนำเพื่อให้ครูนิรามัยได้นำไปปรับปรุงแก้ไขผลงานต่อไป  ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับครูนิรามัยเป็นอย่างยิ่ง

      
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


คนบ้านแก่ง
(คนบ้านแก่ง)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 2,719 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน