รายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | วิชาการ.คอม


รายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางบุณณดา ผลภาษี ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร)

ผู้เขียน unchaleetook ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางบุณณดา  ผลภาษี  ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร)

บทคัดย่อ

 

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80   และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  จำนวน 7  คน  ผลการศึกษาพบว่า  1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 82.32/83.53   ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนด  2) ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติ t –test  พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร)  หลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3)  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร)  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านและการเขียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา