วิชาการดอทคอม ptt logo

ดาวน์โหลดฟรี!!โปรแกรมเอ็กเซลคำนวณค่า t-score สำหรับครูทุกท่าน

โปรแกรมเอ็กเซล 2007 คำนวณค่า t-score 2 วิธี จากคะแนนมาตรฐาน Z และคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile:P) สามารถนำมาใช้เขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้
ผู้เขียน: saksit2500 ชมแล้ว: 33,224 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 28 July 2010, 2:57 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 1 September 2010, 3:34 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์

เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย (ถ้าเปิดด้วยโปรแกรม 2007 หากมีปัญหาให้ใช้ไฟล์ 2007 แทน) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนที่ยังใช้การประเมินผลแบบอิงกลุ่มอยู่ และยังสามารถนำมาคำนวณหาค่า t-score แล้วเขียนในแบบแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่าง ๆ (ก.ค.ศ. 3/1) ทั้งนี้ก็ได้ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับมาด้วย โดยให้ท่านคัดลอกที่อยู่ด้านล่างนี้ไปวางในช่องที่อยู่ของหน้าเว็บแล้วกดแป้น enter

1. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่ม ดาวน์โหลด..
    เอ็กเซล 2007 ที่..http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-scoreNew.xlsm
    เอ็กเซล 2003 ที่..http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-scoreNew.xls
2. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ ดาวน์โหลด..
    เอ็กเซล 2007 ที่..http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat07Evaluation.xlsx
    เอ็กเซล 2003 ที่..http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat07Evaluation.xls

โดยมีทฤษฎีการใช้ค่าคะแนน t-score แบบอิงกลุ่มและการแบ่งระดับคะแนนแบบ Douglas (จิราภรณ์ จันทร์โท และสุดารัตน์ อินทราฉัตรจามร, 2545.การเขียนโปรแกรมตัดเกรดแบบ T - Score (T - Score Grading Program).ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์อ่านได้ที่นี่..ไฟล์ที่
1.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore.jpg
2.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0000.jpg
3.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0001.jpg
4.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0002.jpg
5.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0003.jpg
6.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0004.jpg
7.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0005.jpg
8.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0006.jpg
9.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0007.jpg
10.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0008.jpg
11.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0009.jpg


หากโปรแกรมมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ...จะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์...
เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ท่านครับ {#emotions_dlg.q2} 
{#emotions_dlg.d3}

วิธีการใช้งาน
1. ในแผ่นงานกรอกข้อมูล กรอกข้อมูลคะแนนดิบในคอลัมน์ A (ทับข้อมูลเก่าหรือลบข้อมูลเก่าให้หมด)
2. สำหรับแผ่นงานTมาตรฐานTใช้คู่กับแผ่นงานgradeD และ แผ่นงานTมาตรฐานZใช้คู่กับแผ่นงานgradeD(2)
3. ที่แผ่นงานgradeD หรือแผ่นงานgradeD(2) ในกรณีที่มีการคำนวณเกรดได้เป็นเลขคี่ 1,3,5  โดยดูที่ D10 ท่านสามารถปรับตัวเลขเกรดตามกลุ่มผู้เรียนได้ในตารางเกรดเลขคี่ โดยยึดค่าแถวกลางไว้ (B21) สำหรับเลข 5 ใช้ได้เลยไม่ต้องกรอกใหม่
ตัวอย่างเช่นคำนวณได้  3 เกรดมีวิธีการกรอกตัวเลขเกรดตามกลุ่ม ดังนี้
กรณีที่1 B20 กรอก 4,B21 กรอก 3,B22 กรอก 2 หรือ
กรณีที่2 B20 กรอก 3,B21 กรอก 2,B22 กรอก 1 หรือ
กรณีที่3 B20 กรอก 2,B21 กรอก 1,B22 กรอก 0
4. ที่แผ่นงานgradeD หรือแผ่นงานgradeD(2) ในกรณีที่มีการคำนวณเกรดได้เป็นเลขคู่ 2,4 โดยดูที่ D10 ท่านสามารถปรับตัวเลขเกรดตามกลุ่มผู้เรียนได้ในตารางเกรดเลขคู่ โดยยึดค่าแถวกลางไว้ (B30 กับ B31
ตัวอย่างเช่น  2 เกรด มีวิธีการกรอกตัวเลขเกรดตามกลุ่ม ดังนี้
กรณีที่1 B30 กรอก 4,B31 กรอก 3 หรือ
กรณีที่2 B30 กรอก 3,B31 กรอก 2 หรือ
กรณีที่3 B30 กรอก 2,B31 กรอก 1 หรือ
กรณีที่4 B30 กรอก 1,B31 กรอก 0
5. ดูผลการคำนวณค่า T-score และเกรดแบบ 5 ระดับ/ 8 ระดับ ได้ที่แผ่นงานTมาตรฐานT หรือ แผ่นงานTมาตรฐานZ โดยท่านเลือกใช้ได้ตามต้องการ
6. การคำนวณค่าคะแนนในแต่ละเกรด หรืออันตรภาคชั้น (I) นั้น ได้ใช้วิธีการของ Douglas จะไม่ให้ครูกำหนดช่วงคะแนนเอง เพราะอาจจะมีอคติได้

รูปภาพประกอบการใช้งาน

1. คำแนะนำการใช้ทั่วไป


2. กรอกข้อมูลคะแนนผู้เรียนแต่ละคน(ไม่ต้องเรียงตัวเลข)ในคอลัมน์ A ของแผ่นงานกรอกข้อมูล


3. ปรับแก้การให้เกรดที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน

หรือ


4. การคำนวณค่า t-score และเกรด 5 ระดับ 8 ระดับ
    4.1 แบบที่ใช้ค่าเปอร์เซ้นไทล์ที่แผ่นงานTมาตรฐานT 


4.2 แบบที่ใช้ค่าคะแนนมาตรฐาน Z ที่แผ่นงานTมาตรฐานZ


*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 6 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 4 ก.ย. 2553 (09:50)
สุดยอด
bannarod
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 2 พ.ย. 2553 (11:57)
ดาวน์โหลดที่ใหนครับเห็นแล้วชอบครับเป็นครูอยู่ครับ
kafare
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 3 2 พ.ย. 2553 (13:30)
ช่วยบอกวิธี ดาวน์โหลด ด้วยครับทำไม่เป็น
kafare
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 4 4 ธ.ค. 2553 (14:13)
ช่วยบอกวิธี ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณหาค่า t ด้วยค่ะ
tiae
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 5 9 มิ.ย. 2554 (09:35)
ดาวน์โหลดไม่เป็นกรุณาบอกวิธีด้วย
khrukoy
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 6 29 ก.ค. 2554 (10:35)
very good
ly2011
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง