ดาวน์โหลดฟรี!!โปรแกรมเอ็กเซลคำนวณค่า t-score สำหรับครูทุกท่าน | วิชาการ.คอม


ดาวน์โหลดฟรี!!โปรแกรมเอ็กเซลคำนวณค่า t-score สำหรับครูทุกท่าน

โปรแกรมเอ็กเซล 2007 คำนวณค่า t-score 2 วิธี จากคะแนนมาตรฐาน Z และคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile:P) สามารถนำมาใช้เขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

ผู้เขียน saksit2500 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์

เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย (ถ้าเปิดด้วยโปรแกรม 2007 หากมีปัญหาให้ใช้ไฟล์ 2007 แทน) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนที่ยังใช้การประเมินผลแบบอิงกลุ่มอยู่ และยังสามารถนำมาคำนวณหาค่า t-score แล้วเขียนในแบบแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่าง ๆ (ก.ค.ศ. 3/1) ทั้งนี้ก็ได้ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับมาด้วย โดยให้ท่านคัดลอกที่อยู่ด้านล่างนี้ไปวางในช่องที่อยู่ของหน้าเว็บแล้วกดแป้น enter 1. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่ม ดาวน์โหลด..    เอ็กเซล 2007 ที่..http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-scoreNew.xlsm    เอ็กเซล 2003 ที่..http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-scoreNew.xls2. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ ดาวน์โหลด..    เอ็กเซล 2007 ที่..http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat07Evaluation.xlsx    เอ็กเซล 2003 ที่..http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat07Evaluation.xlsโดยมีทฤษฎีการใช้ค่าคะแนน t-score แบบอิงกลุ่มและการแบ่งระดับคะแนนแบบ Douglas (จิราภรณ์ จันทร์โท และสุดารัตน์ อินทราฉัตรจามร, 2545.การเขียนโปรแกรมตัดเกรดแบบ T - Score (T - Score Grading Program).ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์อ่านได้ที่นี่..ไฟล์ที่1.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore.jpg2.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0000.jpg3.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0001.jpg4.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0002.jpg5.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0003.jpg6.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0004.jpg7.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0005.jpg8.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0006.jpg9.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0007.jpg10.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0008.jpg11.http://gotoknow.org/file/saksit2500/tscore_0009.jpgหากโปรแกรมมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ...จะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์... เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ท่านครับ {#emotions_dlg.q2} {#emotions_dlg.d3}วิธีการใช้งาน1. ในแผ่นงานกรอกข้อมูล กรอกข้อมูลคะแนนดิบในคอลัมน์ A (ทับข้อมูลเก่าหรือลบข้อมูลเก่าให้หมด)2. สำหรับแผ่นงานTมาตรฐานTใช้คู่กับแผ่นงานgradeD และ แผ่นงานTมาตรฐานZใช้คู่กับแผ่นงานgradeD(2) 3. ที่แผ่นงานgradeD หรือแผ่นงานgradeD(2) ในกรณีที่มีการคำนวณเกรดได้เป็นเลขคี่ 1,3,5  โดยดูที่ D10 ท่านสามารถปรับตัวเลขเกรดตามกลุ่มผู้เรียนได้ในตารางเกรดเลขคี่ โดยยึดค่าแถวกลางไว้ (B21) สำหรับเลข 5 ใช้ได้เลยไม่ต้องกรอกใหม่ตัวอย่างเช่นคำนวณได้  3 เกรดมีวิธีการกรอกตัวเลขเกรดตามกลุ่ม ดังนี้กรณีที่1 B20 กรอก 4,B21 กรอก 3,B22 กรอก 2 หรือกรณีที่2 B20 กรอก 3,B21 กรอก 2,B22 กรอก 1 หรือกรณีที่3 B20 กรอก 2,B21 กรอก 1,B22 กรอก 04. ที่แผ่นงานgradeD หรือแผ่นงานgradeD(2) ในกรณีที่มีการคำนวณเกรดได้เป็นเลขคู่ 2,4 โดยดูที่ D10 ท่านสามารถปรับตัวเลขเกรดตามกลุ่มผู้เรียนได้ในตารางเกรดเลขคู่ โดยยึดค่าแถวกลางไว้ (B30 กับ B31) ตัวอย่างเช่น  2 เกรด มีวิธีการกรอกตัวเลขเกรดตามกลุ่ม ดังนี้กรณีที่1 B30 กรอก 4,B31 กรอก 3 หรือกรณีที่2 B30 กรอก 3,B31 กรอก 2 หรือกรณีที่3 B30 กรอก 2,B31 กรอก 1 หรือกรณีที่4 B30 กรอก 1,B31 กรอก 05. ดูผลการคำนวณค่า T-score และเกรดแบบ 5 ระดับ/ 8 ระดับ ได้ที่แผ่นงานTมาตรฐานT หรือ แผ่นงานTมาตรฐานZ โดยท่านเลือกใช้ได้ตามต้องการ6. การคำนวณค่าคะแนนในแต่ละเกรด หรืออันตรภาคชั้น (I) นั้น ได้ใช้วิธีการของ Douglas จะไม่ให้ครูกำหนดช่วงคะแนนเอง เพราะอาจจะมีอคติได้รูปภาพประกอบการใช้งาน1. คำแนะนำการใช้ทั่วไป2. กรอกข้อมูลคะแนนผู้เรียนแต่ละคน(ไม่ต้องเรียงตัวเลข)ในคอลัมน์ A ของแผ่นงานกรอกข้อมูล3. ปรับแก้การให้เกรดที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนหรือ4. การคำนวณค่า t-score และเกรด 5 ระดับ 8 ระดับ    4.1 แบบที่ใช้ค่าเปอร์เซ้นไทล์ที่แผ่นงานTมาตรฐานT  4.2 แบบที่ใช้ค่าคะแนนมาตรฐาน Z ที่แผ่นงานTมาตรฐานZ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา