วิชาการดอทคอม ptt logo

ดาวน์โหลดฟรี!!รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยเพื่อจัดทำผลงานครู

รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัย เพื่อจัดทำผลงานครูและเพื่อเขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4)
ผู้เขียน: saksit2500 ชมแล้ว: 8,796 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 30 July 2010, 8:38 am ปรับปรุงล่าสุด: Sun 19 December 2010, 9:10 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยในการจัดทำผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของครูและผู้สนใจทั่วไป

เป็นการรวบรวมชุดโปรแกรมที่มากที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย (หากเปิดด้วยโปรแกรม 2007 แล้วมีปัญหาให้ใช้ไฟล์ 2007 แทน) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนที่ไม่เป็นโปรแกรมวิเคราะห์สถิติอื่น ๆ เพียงแต่มีพื้นฐานของคอมพิวเตอร์บ้างหรือสามารถอาศัยเพื่อนครูบ้างหรืออาศัยลูกๆหลานๆ บ้าง ก็สามารถวิเคราะห์วิจัยตัวเลขที่ใช้ปฏิบัติงานทางการศึกษาที่ทำอยู่ตามปกติเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายหรือไม่ยากเกินไปนัก ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ
1. จัดทำผลงานทางวิชาการ/วิจัย/รายงานการใช้ผลงานทางวิชาการ
2. เขียนแบบแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่าง ๆ (ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4)
3. ใช้ในการเรียนการสอนปกติ เช่น วิจัยในชั้นเรียน วิจัยพัฒนางาน วิจัยพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ
4. ช่วยพัฒนาครู/ผู้เรียน และปฏิรูปการศึกษาไทย

โดยเริ่มกระบวนการเรียนการสอนตามปกติ แต่ต้องมีการวางแผนงานด้วย -รวบรวมเอกสารงานวิทยานิพนธ์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง -ต้องออกแบบเครื่องมือ เช่น ข้อสอบ แบบประเมิน แบบสังเกต ฯลฯ -แล้วนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ถ้ามี/ผ่านผู้ทรงวุฒิก็จะมีความเชื่อมั่นสูง) -วิเคราะห์ข้อมูลด้วยชุดโปรแกรมเอ็กเซลนี้ -แปลผลเขียนรายงาน -ให้ผู้รู้ช่วยตรวจสอบ -นำมาพัฒนา (วนรอบเก็บข้อมูลใหม่จนจบสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยสูงขึ้น) 

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านี้ ด้วยการคัดลอกที่อยู่นำไปวางไว้ที่ช่องที่อยู่ของเว็บไซต์ แล้วกดแป้น Enter โดยมีโปรแกรมตามลำดับขั้นตอนดังนี้
1.การตรวจสอบเครื่องมือต่าง ๆ 
   - ข้อสอบ ใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (IOC) ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat02IOC.xls (2003),  http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat02IOC.xlsx (2007)
      ใช้การวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ เพื่อหาความเชื่อมั่นหรือความเที่ยงตรง ความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก แบบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat04ItemAnalysis.xls (2003),
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2007/stat04ItemAnalysis.xlsx (2007)
และแบบกลุ่มเก่ง/ไม่เก่ง ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat05HighLowScore.xls (2003),
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2007/stat05HighLowScore.xlsx (2007)
   - แบบประเมิน ใช้การวิเคราะห์การประเมิน 3 - 5 ระดับ, 3 ระดับ ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat10Rating3Scale.xlsx (2003),
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat10Rating3Scale.xlsx (2007)
, 4 ระดับ ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat10Rating4Scale.xls(2003),
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat10Rating4Scale.xlsx (2007)
, 5 ระดับ ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat10Rating5Scale.xlsx (2003),
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat10Rating5Scale.xlsx (2007)
   - นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล(E.I.) ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat03E1E2.xls (2003),
http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat03E1E2.xlsx (2007)
2.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
  - การตรวจข้อสอบ ที่  http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat06Check.xls (2003),
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2007/stat06Check.xlsx (2007)
  - การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ ที่  http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat07Evaluation.xls (2003),
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2007/stat07Evaluation.xlsx (2007)
  - การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (t-score) เกรด 5, 8 ระดับ ที่  http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-scoreNew.xls (2003),
http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-scoreNew.xlsm (2007)
3.การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
  - การสุ่มตัวอย่าง ที่  http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat01Sampling.xls (2003),
http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat01Sampling.xlsx (2007)
  - การวิเคราะห์ความถี่ ที่  http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat08Frequency.xls (2003),
http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat08Frequency.xlsx (2007)
  - การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ที่  http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat09Percentage.xls (2003),
http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat09Percentage.xlsm (2007)
4.การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test
  - กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์ ที่  http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat13t-testOneSample.xls (2003),
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat13t-testOneSample.xlsx (2007)
  - กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเทียบคู่กันหรือไม่เป็นอิสระกัน เช่น ก่อน-หลังเรียน ที่  http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/stat_2003/stat14t-testPaired.xls (2003),
http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat14t-testPaired.xlsx (2007)
  - กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน ที่  http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat15t-testIndependentLevene.xls (2003),
http://gotoknow.org/file/saksit2500/stat15t-testIndependentLevene.xlsx (2007)

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด(หรือถ้ามีการใช้สถิติทดสมมติฐานตัวอื่น) ได้ที่..http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/statindex.htm

หากโปรแกรมมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ...จะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์...
เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ท่านครับ {#emotions_dlg.q2} {#emotions_dlg.d3}

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 10 พ.ย. 2553 (11:55)
ลองดาวโหลดโปรแกรมเอกเซลช่วยการวิจัยทำไมดาวโหลดไม่ได้
jeeratpat
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 24 พ.ย. 2553 (11:07)
ดีมากครับ
kafare
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง