รายงานการพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิต และวิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา

ผู้เขียน ประกวด ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ 

                วัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมและวิธีสอนแบบ                   

                ธรรมสากัจฉา

ชื่อผู้รายงาน       นายประกวด  ธารวิทย์         

ปีที่ทำการศึกษา  ปีการศึกษา  2552

หน่วยงาน         โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์  เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1)  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิต  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80  / 80   เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิตและวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา  ของนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิตและวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา  ประชากร คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์  ในภาคเรียนที่ 1                          ปีการศึกษา  2552  จำนวน  1 ห้องเรียน  รวมนักเรียนที่เป็นประชากรมีจำนวน  40  คน                       กลุ่มตัวอย่าง   คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง                มีจำนวน  40   คน  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หน่วยหลักธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่พัฒนาขึ้นได้ยึดโครงสร้างเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544            มาจัดทำเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม  จำนวน  8  เล่ม  คือ  นักธรรมรุ่นเยาว์  โลภเป็นเหตุ  เศษกรรม             คำแม่สอน  ศิษย์มีอาจารย์  คุณย่านักธรรม  ชุมชนสามัคคี   และทางชีวิต  เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   คือ  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  จัดแบ่งเนื้อหาในการศึกษาเป็นเรื่อง  ทั้งหมดจำนวน  8  เรื่อง   2)  แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับจัดกิจกรรมที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม จำนวน 8  แผน แผนละ2  ชั่วโมง รวม 16   ชั่วโมง  โดยครอบคลุมเนื้อหาในหน่วยหลักธรรมนำชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   3)  แบบทดสอบวัดผลการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิตและวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4  ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ  4 )  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิต และวิธีสอนธรรมสากัจฉา สถิติพื้นฐาน ที่ใช้ค่าเฉลี่ย  ( )                ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (  )  และเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนก่อนและหลังทดลอง โดยใช้สถิติ   T-Test  แบบ Dependent  

                                  ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของ หนังสืออ่นเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิต และวิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา มีประสิทธิภาพ 82.72/81.75 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิต และวิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหลักธรรมนำชีวิต และวิธีสอนแบบสากัจฉา ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   = 4.69,   = 0.45 

                      

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา