บรรณานุกรม | วิชาการ.คอม


บรรณานุกรม

หมวดหมู่บรรณานุกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล

ผู้เขียน nutcharin ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เจตคติ

บรรณานุกรม

 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา 

                    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2528.

กฤษณา ศักดิ์ศรี.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  วิทยาลัยครูพระนคร  คณะศึกษาศาสตร์,  2530.

เฉลียว บุษเนียร.  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน  พฤติกรรมการสอน  พื้นฐานความรู้

                    ทางคณิตศาสตร์  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

                    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เขตการศึกษา  8.  วิทยานิพนธ์  ค.ม.  กรุงเทพฯ  : 

                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2531.

ชนิดา นนท์นภา.  การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษา

                    ปีที่  4  ระหว่างการสอนด้วยวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและการสอนแบบปกติ.  วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2545.

เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์.  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2525.

ธีรนุช นามประเทือง.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียน

                    คณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  การหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่ได้รับการสอน

                    โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4  MAT. ปริญญานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ  : 

                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2545.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  รวมบทความการวิจัยการวัดผลและประเมินผล.  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชา

                    ศึกษาศาสตร์  คณะสังคมศึกษาและมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,  2534.

ประดินันท์  อุปนัย.  จิตวิทยา.  กรุงเทพฯ  :  ม.ป.พ.,  2518.

ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  ทัศนคติ  :  การวัด  การเปลี่ยนแปลง  และพฤติกรรมอนามัย.  พิมพ์ครั้งที่  8. 

                    กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2526.

ประสาท อิศรปรีดา.  จิตวิทยาการเรียนรู้กับการสอน.  กรุงเทพฯ  :  กราฟิคอาร์ต,  2523

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  ศูนย์สื่อเสริม,  2534.

ไพศาล หวังพานิช.  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2526.

สงวน สุทธิเลิศอรุณ.  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเพทฯ  :  อักษรบัณฑิต,  2530.

สมชาตรี ทีบุญมา.  ปัจจัยทางการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด.  วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัย

                    มหาสารคาม,  2546.

สมบูรณ์ วิมูลอาจ.  การเสริมสร้างเจตคติต่อการประกอบอาชีพอิสระโดยใช้ข้อสนเทศแบบสื่อประสม.

                    วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2539.

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.  แบบทดสอบวิจัย.  กรุงเทพฯ  :  สำนักงานทดสอบทางการศึกษากรมวิชาการ

                    กระทรวงศึกษาธิการ, 2522.

สำเริง บุญเรืองรัตน์.  “การวัดทัศนคติและความสนใจ,”  วารสารการวัดผลการศึกษา.  2(2)  :  7-13  ; 

                    กันยายน-ธันวาคม,  2524.

สุกัญญา เทียนพิทักษ์กุล.  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติต่อการเรียนและ

                    ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปี 3 ที่เรียนโดยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2543.

สุชา จันทร์เอม  และสุรางค์ จันทร์เอม.  จิตวิทยาวัยรุ่น.  กรุงเทพฯ  :  แพร่พิทยา,  2525.

อาภรณ์ ใจเที่ยง.  หลักการสอน.  กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์,  2537.

อารี ศรีธัญพงศ์.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ตระกูลไทย,  2522.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา