วิชาการดอทคอม ptt logo

บรรณานุกรม

หมวดหมู่บรรณานุกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล
ผู้เขียน: nutcharin ชมแล้ว: 69,792 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 10 August 2010, 8:41 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 10 August 2010, 9:09 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - เจตคติ

บรรณานุกรม

 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา 

                    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2528.

กฤษณา ศักดิ์ศรี.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  วิทยาลัยครูพระนคร  คณะศึกษาศาสตร์,  2530.

เฉลียว บุษเนียร.  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน  พฤติกรรมการสอน  พื้นฐานความรู้

                    ทางคณิตศาสตร์  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

                    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เขตการศึกษา  8.  วิทยานิพนธ์  ค.ม.  กรุงเทพฯ  : 

                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2531.

ชนิดา นนท์นภา.  การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษา

                    ปีที่  4  ระหว่างการสอนด้วยวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและการสอนแบบปกติ.  วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2545.

เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์.  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2525.

ธีรนุช นามประเทือง.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียน

                    คณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  การหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่ได้รับการสอน

                    โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4  MAT. ปริญญานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ  : 

                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2545.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  รวมบทความการวิจัยการวัดผลและประเมินผล.  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชา

                    ศึกษาศาสตร์  คณะสังคมศึกษาและมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,  2534.

ประดินันท์  อุปนัย.  จิตวิทยา.  กรุงเทพฯ  :  ม.ป.พ.,  2518.

ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  ทัศนคติ  :  การวัด  การเปลี่ยนแปลง  และพฤติกรรมอนามัย.  พิมพ์ครั้งที่  8. 

                    กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2526.

ประสาท อิศรปรีดา.  จิตวิทยาการเรียนรู้กับการสอน.  กรุงเทพฯ  :  กราฟิคอาร์ต,  2523

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  ศูนย์สื่อเสริม,  2534.

ไพศาล หวังพานิช.  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2526.

สงวน สุทธิเลิศอรุณ.  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเพทฯ  :  อักษรบัณฑิต,  2530.

สมชาตรี ทีบุญมา.  ปัจจัยทางการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด.  วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัย

                    มหาสารคาม,  2546.

สมบูรณ์ วิมูลอาจ.  การเสริมสร้างเจตคติต่อการประกอบอาชีพอิสระโดยใช้ข้อสนเทศแบบสื่อประสม.

                    วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2539.

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.  แบบทดสอบวิจัย.  กรุงเทพฯ  :  สำนักงานทดสอบทางการศึกษากรมวิชาการ

                    กระทรวงศึกษาธิการ, 2522.

สำเริง บุญเรืองรัตน์.  “การวัดทัศนคติและความสนใจ,”  วารสารการวัดผลการศึกษา.  2(2)  :  7-13  ; 

                    กันยายน-ธันวาคม,  2524.

สุกัญญา เทียนพิทักษ์กุล.  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติต่อการเรียนและ

                    ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปี 3 ที่เรียนโดยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2543.

สุชา จันทร์เอม  และสุรางค์ จันทร์เอม.  จิตวิทยาวัยรุ่น.  กรุงเทพฯ  :  แพร่พิทยา,  2525.

อาภรณ์ ใจเที่ยง.  หลักการสอน.  กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์,  2537.

อารี ศรีธัญพงศ์.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ตระกูลไทย,  2522.
หน้าที่ 2 - ผลสัมฤทธิ์

บรรณานุกรม

ผลสัมฤทธิ์

 

ธานี นงนุช  และคณะ.  การประเมินผลการเรียนรู้.  อุบลราชธานี  :  ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา

                คณะครุศาสตร์  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี,  2536.

บุญชม ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ  สุวีริยาสาส์น,  2545.

                             .  การวิจัยสำหรับครู.  กรุงเทพฯ  สุวีริยาสาส์น,  2546.

ล้วน สายยศและอังคณา  สายยศ .  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ  :  ชมรมเด็ก,  2539.

                                                     .  เทคนิคการสร้างและสอบ  ข้อสอบความถนัดทางการเรียน.

               กรุงเทพฯ  :  ชมรมเด็ก,        2541.

วราภรณ์ บรรติ.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในกลุ่ม

                วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบร่วมมือ

                กันเรียนรู้.  วิทยานิพนธ์  ศษ.ม.  ขอนแก่น  :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  2543.

สมนึก ภัททิยธนี.  การวัดผลการศึกษา.  กาฬสินธุ์  :  ประสารการพิมพ์,  2537.

สมบัติ ท้ายเรือคำ.  เอกสารประกอบการสอนวิชา  504304  การวิจัยการศึกษาเบื้องต้น.  มหาสารคาม  : 

                ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2546.
หน้าที่ 3 - คณิตศาสตร์
เนื้อหาถูกซ่อนโดยผู้เขียนหน้าที่ 4 - บรรณานุกรมคณิตศาสตร์

บรรณานุกรม

 

กรมวิชาการ.  การจัดสารการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 

                ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

                องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  (ร.ส.พ.),  2546.

                     การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ :

กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ,  2542.

กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การ

รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  (ร.ส.พ.)  2545.

กัญญา  โพธิวัฒน์.  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.  สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์

                สถาบันราชภัฏสุรินทร์,  2542.

บุญทัน  อยู่ชมบุญ.  พฤติกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ :

                โอเดียนสโตร์,  2529.

พิศมัย  ศรีอำไพ.  เอกสารประกอบการเรียนวิชา  506712  สัมมนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์.

                มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2544.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  “เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์,”

                วารสารคณิตศาสตร์.   39(6) : 5 ; กรกฎาคม-สิงหาคม, 2528.  

ยุพิน  พิพิธกุล.  การสอนคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์,  2524.

สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ.  แนวการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพ

                ทางคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2540.

สิริพร  ทิพย์คง.  หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ  (พว.),  2545

เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ.  คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                ประสานมิตร,  2539.

สมทรง  สุวพาณิช.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  1023623  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์

                ระดับประถมศึกษา.  มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม,  2539.

 

 
หน้าที่ 5 - ภาษาไทย
เนื้อหาถูกซ่อนโดยผู้เขียนหน้าที่ 6 - บรรณานุกรมไทย

บรรณานุกรม

 

กรมวิชาการ. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539.

__________. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุครุภัณฑ์, 2535 ข.

กระทรวงศึกษาธิการ. ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภาลาดพล้าว, 2546.

___________. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภาลาดพล้าว, 2545.

ทัศนีย์ ศุภเมธี. พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูนนทบุรี, 2533.

นพดล จันทร์เพ็ญ. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535.

บันลือ พฤกษะวัน. อุปเทศการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2530.

ประภาศรี สีหอำไพ. วิธีการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2524.

มัลลิกา ภักดีณรงค์. การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านการเขียนและทัศนคติต่อการเรียนภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากับการสอนแบบปกติ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531.

วรรณี โสมประยูร. การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.

สนิท สัตโยภาส. การสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ทิพย์อักษร, 2532.

สุธามาศ สังข์ลาโพธิ์. การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียนคำและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับแบบปกติ. ปริญญนิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมทักษะภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภาลาดพล้าว, 2542.

อัจฉรา ชีวพันธ์. “ปัญหาและข้อบกพร่องในการเขียนยุคโลกาภิวัฒน์สถาบันภาษาไทย. 2(3) ; 74 – 79 : กรกฎาคม – กันยายน, 2537.
หน้าที่ 7 - พลศึกษา
เนื้อหาถูกซ่อนโดยผู้เขียนหน้าที่ 8 - วิทยาศาสตร์
เนื้อหาถูกซ่อนโดยผู้เขียนหน้าที่ 9 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บรรณานุกรม

 

กรมวิชาการ.  คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอน

                คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์องคืการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,

                2545 ก.

ทิศนา แขมมณี.  ประมวลทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอน.  กรุงเทพฯ  : 

                คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2540.

บุญทัน อยู่ชมบุญ.  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :

                โอเดียนสโตร์,  2529.

ปรีชา เนาว์เย็นผล.  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิด

                สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ด.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัย

                ศรีนครินทรวิโรฒ,  2544.

พิศมัย ศรีอำไพ.  คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม.  มหาสารคาม  :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

                คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม,  2533.

ยุพิน พิพิธกุล.  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  บพิชการพิมพ์,  2539.

วรรณี โสมประยูร.  วิธีสอนแบบวรรณี  :  รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

                (นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน).  กรุงเทพฯ  : 

                คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ.  2541.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  เอกสารประกอบการประชุม  โครงการ

                ปฏิบัติการการอบรมวิทยาการหลัก  ครูแกนนำคณิตศาสตร์ระดับประถม  เรื่อง  เศษส่วน

                และทศนิยม.  กรุงเทพฯ  :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  2548

สมทรง สุวพานิช.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  1023623  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์

                ระดับประถมศึกษา.  มหาสารคาม  :  คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฎมหาสารคาม,  2539.

สริรัตน์ เดชศรี.  พื้นฐานการสอน.  เชียงใหม่  :  ลานนาการพิมพ์,  2538.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด.  กรุงเทพฯ  : 

                โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2540.

สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.  MATHS  สปช.  กระบวนการคิดคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  : 

                โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  (ร.ส.พ.),  2545.

สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์  และอนุสรณ์ สกุลคู.  การประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  : 

                โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2537.

 
หน้าที่ 10 - การสอนโจทย์ปัญหา

บรรณานุกรม

 

กรมวิชาการ.  เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  อันดับที่  9  เรื่อง  การแก้ปัญหา

                เชิงสร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุสภา,  2541.

นิตยา บุญสุข.  แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  โจทย์ปัญหาเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6.

                รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2541.

วัลลภา อารีรัตน์.  “สอนให้ค้นพบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร,”  วารสาร

                ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  9(1)  :  57-61  ;  ตุลาคม  2527-มกราคม,  2528.

สุวร กาญจนมยูร.  เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  เล่ม  1.  กรุงเทพฯ  :

                ไทยวัฒนาพานิช,  2533.

Polya,  George.  How  to  Solve  It.  3rd  ed.  Grarden  City,  New  York  :  Doubleday,  1957.
หน้าที่ 11 - วัดผลคณิตศาสตร์

บรรณานุกรม

 

กรมวิชาการ.  การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.

                กรุงเทพฯ  :  โรงเรียนพิมพ์คุรุสภาพลาดพร้าว,  2544  ก.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์หน่วยที่  12.  กรุงเทพฯ  :

                โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2539.

บุญชม ศรีสะอาด.  รูปแบบผลการเรียนในโรงเรียน.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ด.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัย

                ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2524.

บุญเลิศ  ทองชล.  การพัมนาเครื่องมือวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                ปีที่  1  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.  วิทยานิพนธ์  กศ.ม.

                สงขลา  :  มหาวิทยาลัยทักษิณ,  2547.

ปริยทิพย์ บุญคง.  การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

                คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1.  วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ  :

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิต,  2546.

ประสาท อิศรปรีดา.  สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา.  ขอนแก่น  :  คลังนานาวิทยา,  2547.

มิญชน์มนัส วรรณมหินทร์.  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด.

                วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2544.

ล้วน สายยศ.  การวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  วิทยาสาร,  2519.

สมนึก ภัททิยธนี.  เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ  วิชาคณิตศาสตร์

                เบื้อต้น.  มหาสารคาม  :  ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.

สิริพร ทิพย์คง.  “การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

                แห่งชาติ  พ.ศ.  2542,”  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์.  16(3)  :  7  ;  มกราคม,  2543.

เสริมเกียรติ พรหมผุย.  สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา.  ม.ป.ท.  :  ม.ป.พ.,  2548.

อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์.  อิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน  ครู  และโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

                ทางการเรียนคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น และ

                วิธีการของกลาส.  วิทยานิพนธ์  ก.ม.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2542.

Carroll,  J.  B.  “The  Carroll  Model  A  25  -  Year  Retrospective  and  Prospective  View,”

                Education  Researcher.  18(1)  :  26  -  30  ;  March,  1989.

NECTECS.  Web  Site.  May  2005.  http://www.nectec.or.th/courseware/cai/0042.html

                September  2005.

Slavin.  Robert  E.,  Marshall  B.  Leavey  and  Nancy  A.  Madden.  “Combining  Cooperative

                Learning  and  Individualized  Instruction  :  Effects  on  Student  Mathematics

                Achievement,  Attitudes,  and  Behaviors,”  The  Elementary  School  Journal.  84(4)  :

                408-422  ;  August,  1984.

Wang.  M.C.,  G.D.  Haertel  and  H.J.  Walwerg.  “Toward  a  Knowledge  Base  for  School

                Learning,”  Review  of  Educational  Research.  63(3) :  294  -  294  ;  October,  1976.
หน้าที่ 12 - บรรณานุกรมCAI

บรรณานุกรม

 

กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์,2540.

นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.

วารินทร์ รัศมีพรหม. สื่อการสอนทางเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมสมัย. กรุเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2531.

ศิริชัย สงวนแก้ว. “แนวการการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.” คอมพิวเตอร์รีวิว. 8(78) : 173-189 ; กุมภาพันธ์, 2534.

สุวิมล เขี้ยวแก้ว. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอช่วยสอน : หน่วยทักษะการใช้คำถาม. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.

Jearakul. Design Methodology for a Web – Based Learning Environment. 1987.http://lmu.ac.uk/Iss/staffsup/desmenth.htm June 3, 1997.

Orilia, Lawrence S. Computer and Information ; An Introduction, New York : McGraw – Hill, 1986.

Taylor. “User Interface Design for Web – Based Introduction,” in Badrul H. Khan. Web-Based Introduction. P. 241 – 242. Englewood Cliffs New Jersey : Educational Technology Publications, 1980.

 
หน้าที่ 13 - บรรณานุกรมวิจัย

บรรณานุกรม

 

กฤษดา กรุดทอง. 2546. บทความเรื่องนวัตกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา. เอกสารเสนอในการประชุมทางวิชาการของสมาคมการจัดการศึกษาขั้นอุดมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 23-24 สิงหาคม 2546.

กมล สุดประเสริฐ. 2528. แนวคิดในการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน. วิจัยสนเทศ. 6 (ธันวาคม 2528): 1-4.

กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2545. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2525. เอกสารโครงการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่องการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

            .  2536. สรุปรายงานการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษาครั้งที่ 5 เรื่องการนำผลการวิจัยไปใช้ในการวิจัยการศึกษา. กรุงเทพฯ. (อัดสำเนา)

            . 2537. คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

            .  2541ก.  คู่มือพัฒนาโรงเรียนด้านการเรียนรู้ เอกสารพัฒนากระบวนการเรียนรู้

                อันดับที่ 4.  กรุงเทพฯ  :  คุรุสภาลาดพร้าว.

            .  2541. สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

            .  2542. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: กองวิจัยทางการศึกษา.

            . 2542. การนำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้. กรุงเทพฯ. (อัดสำเนา)

            . 2542. “นโยบายและแนวทางการวิจัยทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 . . 2540-2544”. เอกสารรายงานวิจัยทางการศึกษา อันดับที่ 243/2542. กรุงเทพฯ: กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

            . 2545. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ. ม.ป.พ.

กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์. 2540. การวัด การวิเคราะห์ การประเมินทางการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

กิติราช เตชะมโนกุล. มปป. นิยามธุรกิจ: การจัดการ. (Online) Available: http://www.ismed.or.th.  (สืบค้นข้อมูล 10 ธันวาคม 2551).

กานดา พูนลาภทวี.2530. สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.

เกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์. 2546. สภาพและปัญหาที่ครูประถมศึกษาพบในการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

            .  2549. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ  : ธรรมสาร.

            .  2550. การวิเคราะห์สถิติ สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โกวิท ประวาลพฤกษ์. 2526. “คำถาม 10 ข้อ สำหรับการวางแผนการวิจัย”. . 1-21. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ศึกษานิเทศก์จังหวัด โครงการวิจัยและทดลองหารูปแบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

            . 2531. ยุทธวิธีลายแทง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ. 2535. การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

            .  2542. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

            .  2542. วิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: การศาสนา กรมศาสนา.

กองวิชาการทางการศึกษา, กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2530. “สรุปรายงานการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่องการนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษา”. วารสารการวิจัยทางการศึกษา. (2),102-125.

ขจิต ฝอยทอง. 2543. “การวิจัยในชั้นเรียน: ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ”. วิชาการ. 3 (พฤศจิกายน 2543): 36-41.

คงศักดิ์ ธาตุทอง และ งานนิตย์ ธาตุทอง. 2543. เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (อัดสำเนา)

จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส. 2543. “การวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใช้ในสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษา : ฐานคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน”. วิชาการ. 3 (มกราคม 2543): 66-68.

จิราภา ล่วงลือ. 2547. สภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2544. บทความสถิติ. เมษายน-กุมภาพันธ์ 2544. (Online) Available: http://www.watpon.com. (สืบค้นข้อมูล 10 ธันวาคม 2551)

ชุฎิมา อินทร์จันทร์. ... การวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชัยบุรี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
.
กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชิดชนก เชิงเชาว์. 2539. วิธีวิจัยทางการศึกษา. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ชัยพจน์ รักงาม. 2539. “การวิจัยในชั้นเรียน”. ข่าวสารวิจัยการศึกษา. 19 (สิงหาคม –กันยายน 2539): 12-17.

            .  . 2540. “การวิจัยในชั้นเรียน”. การศึกษาเอกชน. 7 (พฤศจิกายน 2540): 25-29.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2523. "ระบบสื่อการสอน" ในเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

            .  2527. “การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน” ในเอกสารการสอนชุดสื่อการสอนระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 8 – 15. หน้า 490 - 493 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตร.

            .  2529. กระบวนการสนนิเวทนาการและระบบสื่อการสอน. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 – 5.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

            .  2537. “การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน”.  เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 – 5.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2526. เทคโนโลยีทางการศึกษา: หลักการ และแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

            . 2533. เทคโนโลยีการสอน: การออกแบบและพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียน
สโตร์
.

            .  2533. เทคโนโลยีการศึกษา: ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

            .  2546. เทคโนโลยีการศึกษา: ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

            .  2549. การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนและบทเรียนบนเครือข่าย. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชวลิต ชูกำแพง.  2550. การประเมินการเรียนรู้. มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชวาล แพรัตกุล. 2516. เทคนิคการวัดผล. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

            .  2524. การทดสอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา คณะวิจัยการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2534. สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญพร.

            .  2541. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตการพิมพ์.

            .  2544. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

            .  2550.  เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ. 

ญาณี ทองพลับ. 2529. “การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์”. . 3, 16-20 เอกสารการวิจัยในชั้นเรียนหน่วยที่ 11. กรุงเทพฯ: สำนักงานโครงการรับความช่วยเหลือ, สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

ณรงค์ รอดพันธุ์. 2542. “ครูกับการพัฒนาตนเอง”. ข้าราชการครู. 3 (กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2542): 7.

ดนัย ไชยโยธา และสุวิทย์ จำปา. 2549. การวิจัย: โครงสร้าง แนวคิด และหลักการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

ดำรง ศิริเจริญ. 2529. การวัดผลแบบอิงเกณฑ์. พิษณุโลก : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก.

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2545. Designing e – learning หลักการออกแบบและสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.

ถาวร กสานติกุล. 2544. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการพยากรณ์ราคาน้ำมัน. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ทักษิณ, มหาวิทยาลัย. มปป. บทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ. (Online)
Available:
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/math2/lesson1/index.htm. (สืบค้นข้อมูล 5 มกราคม 2552)

ทิศนา แขมมณี และ สร้อยสน สกลรักษ์. 2540. แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. 2540. การวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

            .  2543. “การวิจัยในชั้นเรียน”. วิชาการ 3 (5): 72-77.

            .  2544. 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น. *หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญาจำไว้ตลอด