โครงงานคุณธรรม | วิชาการ.คอม


โครงงานคุณธรรม

สารบัญ

วินัย เคารพ อดทน ฝึกฝนจนเป็นนิสัย (Discipline make good habits)

1.  ชื่อโครงงาน    วินัย เคารพ อดทน ฝึกฝนจนเป็นนิสัย (Discipline make good habits)

2.  กลุ่มนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงาน

               

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชั้น

ด.ญ.วาสนา  ทิพย์ปัญญา

ด.ญ.นฤมล  วงวาล

ด.ญ.ชไมพร  ผันผ่อน

ประธาน

รองประธาน

กรรมการ

 

ป.6

ป.6

ป.6

 

 

    สถานศึกษา                  โรงเรียนบ้านหนองเกด หมู่ที่ 1  ต.หาดขาม  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์

3.  ผู้บริหารที่ปรึกษา           นายสุวัฒน์   จับใจ    ผู้อำนวยการสถานศึกษา            ครูที่ปรึกษา                      นางนุชจรินทร์  สิงห์เล็ก          

                                               นางดวงฤดี  วิชัยสงค์                4.  วัตถุประสงค์

4.1    เพื่อเป็นการกระความทำดีถวายในหลวง  เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ

            ครบ 60 ปีและมีพระชนม์มายุครบ 80 พรรษา

4.2    เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยพื้นฐานนักเรียน จนติดเป็นนิสัยให้เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นทั่วไป

4.3    เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการปลูกฝังนิสัยทั้งที่บ้าน วัด และโรงเรียน

4.4    เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยพื้นฐานของบุตรหลานตนเอง

5.  สถานที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน

            โรงเรียนบ้านหนองเกด   หมู่ที่ 1   ต.หาดขาม  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

            ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีการศึกษา  พฤษภาคม 2552  ถึง  มีนาคม  2553 

7. สาระสำคัญของโครงงาน

          การพัฒนานักเรียนให้มีวินัย เคารพ อดทน เป็นการฝึกฝนจากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยวินัยเริ่มจาก ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สะอาด  เคารพ  มาจาก สุภาพ  มีน้ำใจ   อดทน  มาจาก  ขยัน  สามัคคี โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน  การอบรม ในเรื่องกิจวัตรประจำวัน โดยได้รับความร่วมมือจากทางบ้าน  วัด และโรงเรียนที่เราเรียกว่า “ บวร ”  จนกลายเป็นนิสัย เป็นที่ยอมรับในสังคม  บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของคุณธรรมในตัวนักเรียนและสังคมนั้นๆ ดังนั้นโครงงานมีวินัย เคารพ อดทนฝึกฝนจนเป็นนิสัย จึงได้เกิดขึ้นมาจากแนวคิด การปฏิบัติ สภาพปัญหาที่นักเรียนเป็นผู้พบเห็น ทั้งจากทางบ้านและที่โรงเรียนด้วยตนเอง  เมื่อมีการฝึกฝนจนเป็นนิสัยแล้ว จะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการได้ดีมากยิ่งขึ้น เห็นประโยชน์ที่เกิดจากการรู้จักฝึกของตน ซึ่งเมื่อทุกคนมีคุณธรรมที่งอกงามขึ้นมาแล้ว ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นๆ มีความสุข

8. การศึกษาวิเคราะห์

                8.1 ปัญหาและสาเหตุ

               ในสภาพปัจจุบันนักเรียนมักจะถูกปล่อยปละละเลยจากทางบ้าน โดยการมองข้ามการมีวินัย เคารพ และการอดทน   ขาดการฝึกฝน ว่ากล่าวตักเตือน โดยเฉพาะในเรื่องกิจวัตรประจำวันของตนเอง จนเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่มีการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องแปลก สิ่งเหล่านี้ถูกมองข้ามจากทางบ้าน และมาแสดงให้เห็น เมื่อมาอยู่ร่วมกันในสังคมคือโรงเรียน

                  การมาอยู่ร่วมกันทำให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างมากมาย เพราะนักเรียนแต่ละคนมาจากสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นนิสัย  ความเคยชิน ความเต็มใจ มีใช่การบังคับให้กระทำ  โดยต้องได้รับความร่วมมือจากบ้าน วัด และโรงเรียน       

8.2 เป้าหมาย

                1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองเกดได้รับการฝึกฝนการมีวินัย เคารพ และอดทน

                2. นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองเกดมีวินัย ร้อยละ 90

                3. นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองเกดมี ความเคารพ ร้อยละ 90

                4. นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองเกดมี ความอดทน ร้อยละ 90

หลักการและหลักธรรมที่นำมามีส่วนช่วยเสริม / ช่วยบอก ความหมายของวินัย  เคารพ  อดทน ได้ดีของโครงงานนี้   คือ

               ไตรสิกขา  (ศีล สมาธิ ปัญญา)  

                ศีล  หมายถึง  การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดีสิ่งแวดล้อม               สมาธิ  หมายถึง  การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจ เป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือ เจตนาและเป็นไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนา ให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและนำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย

                ปัญญา  หมายถึง  การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความสำคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวนำทาง และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้นำหรือบอกทางให้เท่าใดเพราะปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ                                                            

9.  วิธีการดำเนินงาน

       (1)   ประชุม/ ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและที่มาของโครงงานให้กับคณะครู ผู้ปกครอง

และนักเรียนทุกคน

 

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

นิสัยพื้นฐาน 3 ประการ

ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สะอาด

วินัย

สุภาพ  มีน้ำใจ

เคารพ

ขยัน  สามัคคี

อดทน

    

                      (2)  ปลูกฝังนิสัยผ่านกิจวัตรประจำวัน 3 ช่วงชั้น (ผู้ปกครองบันทึกความเปลี่ยนแปลงลงในสมุดบันทึกของผู้ปกครอง)

           -  ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3)

           -  ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6)

           -  ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – 3)

 

นิสัยพื้นฐาน

บ้าน

วัด

โรงเรียน

วินัย

-  ไม่นอนตื่นสาย

-  เก็บที่นอนทันทีหลังตื่นนอน

- รู้จักรักษาความสะอาดตนเองและที่อยู่อาศัย

- ไหว้พระสวดมนต์แปล

- แผ่เมตตา  หน้าเสาธง

- สมาทานศีล ท่องศีล 5

   ก่อนเลิกเรียน

- ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

- มาโรงเรียนแต่เช้า

- แต่งกายสุภาพ

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

- ออมทรัพย์ทุกวัน

เคารพ

ไหว้พ่อ- แม่และญาติผู้ใหญ่

ทุกวัน

- สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืน

- ไหว้คุณครู พี่ เพื่อนและรับไหว้น้อง

- บันทึกความดีของตนเอง

คุณครู  เพื่อน หรือคนรอบข้าง

อดทน

ช่วยเหลือทำงานบ้านทุกอย่าง

นั่งสมาธิทุกวัน

อ่านหนังสือเรียน/หนังสือธรรมะ หรือหนังสือที่มีประโยชน์

 

 

(3)  ปลูกฝังนิสัยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

- บ้าน  ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ  วันแม่  วันพ่อ  วันสงกรานต์

- วัด     ทุกวันพระ  โดยเฉพาะในวันสำคัญทางศาสนา การปลูกต้นไม้ที่วัด

- โรงเรียน   เป็นการฝึกรักษาความสะอาด  ผ่านห้องน้ำ เพื่อลดทิฏฐิมานะ ลดกิเลส

      (4)  ปลูกฝังนิสัยผ่านกิจกรรม ดู ฟัง เป็น

                - บ้าน  ผู้ปกครองแนะนำรายการที่ควรดู  ควรฟัง และกำหนดเวลาในการรับชม 

                - วัด    พระมาสอนพระพุทธศาสนาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

                - โรงเรียน     -  เช้าเปิดเพลงคุณธรรม ก่อนลงมือทำกิจกรรมใช้สัญญาณเพลงคุณธรรม

                                  -  เปิดสื่อการสอนนิทานธรรมะ  ภาพยนตร์คุณธรรม ให้นักเรียนชม

       (5)  ประชุมผู้ปกครองเพื่อประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  ร่วมกับโรงเรียนและครูประจำชั้น/ ครูที่ปรึกษา

10.  งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ

                -  จัดซื้อสื่อ  เพลง  นิทานและภาพยนตร์คุณธรรม  

                -  วัสดุ – อุปกรณ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระดาษ ป้ายนิเทศ แผ่นพับ สมุดบันทึกต่างๆ

                รวมเป็นเงิน  2,000 บาท

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1. นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองเกดทุกคน มีวินัย  เคารพ  อดทน จนเป็นนิสัยพื้นฐาน 

2.  บริเวณโรงเรียน   อาคารเรียน   ห้องน้ำ  ห้องเรียน  โรงอาหารสะอาด เพิ่มขึ้น 

12.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา

       12.1 ผู้บริหารที่ปรึกษา: นายสุวัฒน์  จับใจ

                การฝึกฝน วินัย  เคารพ  อดทน  เป็นการพัฒนาด้านพฤติกรรม  ด้านจิตใจและด้านปัญญา นักเรียนควรปฏิบัติจนเป็นนิสัย เกิดประโยชน์ทั้งบ้าน  วัด  โรงเรียน  และทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

      12.2 ครูที่ปรึกษา:  นางนุชจรินทร์  สิงห์เล็ก

    &n

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา