การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย | วิชาการ.คอม


การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) ของโครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัย (Inp

ผู้เขียน ยรรยง สุขเกษม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

                     การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย   มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                     1.  เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) ของโครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย

                     2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัย (Input) ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

                     3.  เพื่อประเมินกระบวนการ(Process)  ความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม  การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล   ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

                     4.  เพื่อประเมินผลผลิต (Product)  จากผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย

                         4.1  ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียน

                         4.2  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของครู

                      5.  เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact)  ที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย

                         5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                         5.2  ผลงานการประกวดแข่งขันความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยในระดับต่าง ๆ

                         5.3  ความพึงพอใจของผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการ                              

                         5.4  ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการ

                         5.5  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการวิธีดำเนินโครงการ

                                การดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนางานทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย ดำเนินการปีการศึกษา 2552 กิจกรรมตามโครงการ จำนวน 5   กิจกรรม   ประกอบด้วย 1. กิจกรรมพัฒนาครูด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  2. กิจกรรมพัฒนาครูด้านการผลิตและการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  3. กิจกรรมซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย  4.  กิจกรรมห้องสมุดขุมทรัพย์แห่งการอ่านและการเขียน 5. กิจกรรมครูชี้นำ  พ่อแม่ชี้แนะ   

             กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน  212  คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  1 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ  1 คน    ครูผู้สอน 34  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  6   ของปีการศึกษา 2552   ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย ในปีการศึกษา 2551 จำนวน  81  คน  ผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย ในปีการศึกษา 2551   จำนวน  81 คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน

 

                     เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย  เป็นแบบประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย โดยใช้รูปแบบการประเมินของซิป (CIPP Model) ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context )  ด้านปัจจัย ( Input ) ด้านกระบวนการ (Process)  ด้านผลผลิต (Product)  และการประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินโครงการได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการ  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6     และแบบบันทึกผลงานการประกวดแข่งขันความมารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนในระดับต่าง ๆ

                     การดำเนินโครงการ ได้ดำเนินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน กำกับติดตามและประเมินผลตามระยะเวลาและวิธีที่กำหนดในโครงการ แล้วนำผลการประเมินมาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร ( )  และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร ( )  ผลการประเมินโครงการ

                                ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด    ด้านสภาวะแวดล้อม (Context)  มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นแต่ละรายการพบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นในสภาพปัจจุบันมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านปัจจัย (Input) มีความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความเหมาะสมมากที่สุด  ด้านกระบวนการ     (Process)  มีความเหมาะสมของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น เหมาะสม เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมของการปฏิบัติมากที่สุด  ด้านผลผลิต (Product)  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสูงขึ้นทุกระดับชั้น นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน อยู่ในระดับมาก    ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินโครงการ ประสิทธิภาพการกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของครู อยู่ในระดับมาก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน  มีผลงานการประกวดแข่งขันความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนในระดับต่าง ๆ  ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ  อยู่ในระดับมาก  ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา