เผยแพร่ผลงานวิชาการ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สารบัญ


รายงกานการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ              ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้รายงาน   ว่าที่ร้อยตรีบัณฑูร  อยู่ยงปีการศึกษา 2551บทคัดย่อ             

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

              กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สนการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1                 ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงาน                เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1  จำนวน  36  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย     แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  จำนวน  10  เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์          การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  จำนวน  40  ข้อ  ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย               ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง              ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test)

              ผลการศึกษาพบว่า

              1.  แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             มีประสิทธิภาพ  75.78/75.97

              2.  ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.1

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา