การพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | วิชาการ.คอม


การพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูอัมพร ธรรมสรณ์

ผู้เขียน kruamporn ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา                        1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เพื่อนำแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ไปเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเขียนคำศัพท์                        ภาษาอังสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ                             ก่อนและหลังการฝึก

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองหมี ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 11 คน

                         2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

                                         2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่

                                                  2.1.1 การเขียนคำศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะ

                                         2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

                                                  2.2.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

                                                  2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

                                                  2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

                        3. เนื้อหาการเขียนคำศัพท์ 100 คำ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 เล่มดังนี้

                                          เล่มที่ 1   Parts of body

                                          เล่มที่ 2     Fruit

                                          เล่มที่ 3     Occupation

                                          เล่มที่ 4     My family

                                          เล่มที่ 5     Animal

                                          เล่มที่ 6     Classroom

                                          เล่มที่ 7    Clothing

                                          เล่มที่ 8    Food and drink

                                          เล่มที่ 9    My house

                                          เล่มที่ 10  Colour

                    4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์             สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง (1 กรกฎาคม 2552 - 4 กันยายน 2552)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ได้แบบฝึกการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

2. เป็นแนวทางสำหรับครูในการสร้างแบบฝึก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา