รายงานบทเรียนสำเร็จรูป | วิชาการ.คอม


รายงานบทเรียนสำเร็จรูป

สารบัญ

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นเพื่อวางแผนและใช้

จัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุ

ผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล

มีทั้งหมด 5 แผน ใช้เวลาแผนละ 2 ชั่วโมง

2. สารปนเปื้อน หมายถึง สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว สารเคมี

กำจัดศัตรูพืช ที่เจือปนหรือใส่ลงไปในอาหาร

3. บทเรียนสำเร็จรูป หมายถึง สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า

สร้างขึ้นควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง

จัดเนื้อหาเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่ากรอบ หรือ เฟรม (Frame) ประกอบด้วยเนื้อหา คำถาม  คำตอบ

ให้นักเรียนศึกษาไปทีละกรอบ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตรวจคำตอบได้ด้วยตนเอง จากคำเฉลยที่อยู่ในกรอบถัดไป บทเรียนสำเร็จรูปมีทั้งหมด 5  ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน (บอแรกซ์)

ชุดที่ 2 อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฟอร์มาลิน)

ชุดที่ 3 อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน(สารกันรา)

ชุดที่ 4 อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน (สารฟอกขาว)

ชุดที่ 5 อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน (สารเคมีกำจัดศัตรูพืช)

5. ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุผล ดังนี้

80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการทำแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6. ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ค่าที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน

 

ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า

            1.  ได้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                3.  ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนทุกคน

                4.  ทำให้ทราบถึงเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน

                5.  ผลการศึกษาค้นคว้าเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปในเนื้อหาอื่นๆ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา