บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร(กทม.) | วิชาการ.คอม


บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร(กทม.)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และ 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน somkiat 1963(vid122842) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา : บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร(กทม.) จำนวน 102 หน้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และ 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประชากร ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 15โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ   และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 175 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารตามแนวคิดของแฟเรน และเคย์ (Farren and Kaye) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย        

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1) บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้ให้คำปรึกษา  ผู้ส่งเสริมสนับสนุน  ผู้อำนวยความสะดวก  ผู้ประเมิน และผู้คาดการณ์  

2)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผู้อำนวยความสะดวก ผู้บริหารควรอำนวยความสะดวกตามความต้องการของครู โดยยึดหลักความเป็นธรรมและมีการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านผู้ประเมิน ผู้บริหารควรประเมินความพร้อมก่อนและหลังการปฏิบัติงานของครูมีการสรุปผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ด้านผู้คาดการณ์ ผู้บริหารควรคาดการณ์ถึงการดำเนินงานในอนาคตมีการวางแผนมีวิสัยทัศน์และมีการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครู ด้านผู้ให้คำปรึกษา ผู้บริหารสามารถให้คำปรึกษาแก้ปัญหาตามความเหมาะสมให้แก่ครูและยอมรับฟังความคิดเห็นของครู ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนการพัฒนางานของครูโดยการส่งเข้ารับการอบรมให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและให้ขวัญกำลังใจกับครูที่ตั้งใจทำงาน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา