การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร | วิชาการ.คอม


การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ชื่องานวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นางดวงสุมาลย์ ชื่นชูจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553

ผู้เขียน Somkiat1963 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยพิจารณา 4 ด้านตามแนวคิดของโคเฮนและอัพฮอฟ คือ  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล       เก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และครู จำนวน 64   คน     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม    แบบสอบถามมี 2 ฉบับ  ฉบับละ 3 ตอน

     ฉบับที่ 1  ใช้เก็บข้อมูลกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และแบบสอบถามปลายเปิด (openended  questionnaire)

โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.9685     

                         ฉบับที่  2  ใช้เก็บข้อมูลกับครูโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และแบบสอบถามปลายเปิด (openended  questionnaire) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9391

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์โดยวิธีพรรณนา

                ผลการศึกษาพบว่า     การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53   การมีส่วนร่วมของชุมชนเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  ด้านการตัดสินใจ( =4.39)  รองลงมาคือการดำเนินงาน ( = 4.29)   การรับผลประโยชน์  ( = 4.12)    และด้านการประเมินผล ( = 3.99)

 

 

 

 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้คือ 

                     

1.             ต้องการให้มีการเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน

ให้มีคุณภาพ  เนื่องจากชุมชนมีเศรษฐกิจไม่ดีนักทำให้เรียนไม่สูงนัก  ผู้ปกครองจะได้ประหยัดจากนโยบายเรียนดี  เรียนฟรี ของกรุงเทพมหานครและประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะทางใกล้    เมื่อโรงเรียนเลิกก็เรียนศาสนาต่อได้เลยเด็กไม่แวะเที่ยวห้างสรรพสินค้าซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

2.             ต้องการให้โรงเรียนมุ่งเน้นคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นให้กับโรงเรียนอย่างน้อย 1 อย่าง

อาจจะเป็น กีฬา  การเกษตร  ห้องสมุด  หรือกิจกรรมสหกรณ์  ให้ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก  ทั้งนี้ ตามความพร้อมของโรงเรียนและนักเรียน

3.             โรงเรียนควรจัดทำข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่ต้องการบอกกล่าวแก่

ผู้ปกครองเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ เช่น ออกวารสารเฉพาะของชั้นอนุบาล  หรือชมรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้มากขึ้น

4.             จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น

ห้องสมุดไอที

5.             พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น

6.             จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  จิตอาสา  ให้มากเป็นพิเศษ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา