รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 | วิชาการ.คอม


รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2

ชื่อวิจัยเรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัย นางสรัญญา พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ ปีที่วิจัย 2553

ผู้เขียน jpornpen ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2

ชื่อวิจัยเรื่อง      รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2

ผู้วิจัย                 นางสรัญญา   พิสุทธิ์พิเชฎฐ์

ปีที่วิจัย             2553

 

บทคัดย่อ

 

 

                   รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม  สำนักงานเขตธนบุรี  สังกัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้              มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  2  เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในชั้นเรียน  และเพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  2  ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในชั้นเรียน  ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาในครั้งนี้  คือเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม  สำนักงานเขตธนบุรี  สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2553  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  ประกอบด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  2  จำนวน  60   แผน  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่  2  และแบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2  ด้านการกล้าแสดงออกเป็นตัวของตัวเอง  ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  และด้านความภาคภูมิใจในตนเอง  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยทำการสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ขณะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันจันทร์ของสัปดาห์แรก  และสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองขณะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่  3 , 6 , 9 และ12  รวมประเมินทั้งหมด  5  ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ก่อนหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในชั้นเรียน โดยใช้สูตร  t-test  for  dependent sample    

                   การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม พบว่า

                   1.    กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก

2.    ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในชั้นเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  และรายด้านอยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดยมีพัฒนาการด้านความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทุกช่วงของการประเมิน

       3.    ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2  ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความเชื่อมั่นในตนเองหลังได้รับการจัดกิจกรรม  สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา