วิชาการดอทคอม ptt logo

นวัตกรรมปฐมวัย

นวัตกรรมการสอน วิจัยและพัฒนา
ผู้เขียน: สร้างโดย: krunok-sang - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 12,187 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 5 November 2010, 10:15 am ปรับปรุงล่าสุด: Fri 5 November 2010, 10:50 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ

หน้าที่ 1 - นวัตกรรมปฐมวัย

รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวทางการเรียนรู้ของสมอง  สำหรับเด็กปฐมวัย

1.  หลักการและเหตุผล                         การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขพุทธศักราช 2545  คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็นวิเคราะห์เป็นและสร้างองค์ความรู้ได้  ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและเต็มตามศักยภาพแห่งตน ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542  แก้ไขพุทธศักราช 2545   หมวด 4 มาตรา 24 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระในกระบวนการเรียนรู้ที่ครูและสถานศึกษาจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ   โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นการท่องจำทำตามโดยมีครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเอาชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง    เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง    เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา   ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับการพัฒนากระบวนการคิดทั้งนี้ส่วนหนึ่ง     เนื่องมาจากความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว   และแผ่ขยายไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด  อันทำให้ยากแก่การประเมินและทำนายได้ว่า    ความรู้ประเภทใดจะมีความจำเป็นสำหรับการตระเตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าสู่โลกอนาคต  ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนหรือเด็กจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนากระบวนการคิดซึ่งหมายรวมถึง การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจอย่างไตร่ตรอง รอบคอบ และพร้อมจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเลือกรวมตลอดถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (นภเนตร ธรรมบวร. 2544 : 1-2)                         ความคิดสร้างสรรค์นับได้ว่าเป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้านอื่น ๆ และเป็นปัจจัยที่จำเป็นยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหา พัฒนาและดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประเทศออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเท่าใด ซึ่งก็มีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น (อารี พันธ์มณี 2546 : 1) ความคิดสร้างสรรค์เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะกับบุคคล ผลผลิต การจัดการและองค์กร เพราะพลังอำนาจแห่งความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานแห่งจินตนาการจะชักนำโลกของเราให้ก้าวเดินสู่การค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากสิ่งเดิม ๆ ดังที่ในอดีต อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า  Imagination is more important than knowledge การจินตนาการมีพลังแห่งการทำให้เกิดสรรพสิ่งมากกว่าความรู้เพียงอย่างเดียว (นพคุณ สุขสถาน 2544 : 22) ทอแรนซ์ (Torrance ) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอนฝึกฝน และฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี และเขายังเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยได้เท่าใด ก็ยิ่งเป็นผลดีมากเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงวัยก่อนเรียนหรือช่วง 6 ขวบแรกของชีวิต เป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพด้านการคิดกำลังพัฒนา ดังนั้นหากช่วงนี้เด็กได้รับประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสมและต่อเนื่องกันเป็นลำดับ ก็นับเป็นการเริ่มต้นที่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็ก (อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี 2546 : 2-74)

                        กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ และสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากศิลปะจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพหรือสิ่งของที่เด็กจะสามารถแลเห็นได้ เด็กจะใช้ศิลปะเพื่อเป็นสื่ออธิบายสิ่งที่เขาทำ เห็น รู้สึก และคิดออกมาเป็นผลงาน การจัดกิจกรรมศิลปะให้แก่เด็ก จะช่วยให้เด็กมีโอกาสค้นคว้า ทดลอง และสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนให้ผู้อื่นและโลกที่อยู่รอบตัวเขาเข้าใจได้ นอกจากนั้นเขายังมีโอกาสได้พัฒนาความสามารถในการคิด และการใช้จินตนาการ  เกริก ยุ้นพันธ์ (2544 : 197) กล่าวว่าศิลปะทำให้เด็กรู้จักสังเกตและคิดสร้างสรรค์ สร้างฝันจินตนาการ ศิลปะสร้างรายละเอียดของอารมณ์และความรู้สึกให้ละเอียดอ่อน ประณีต ซึ่งสอดคล้องกับ เทวี  ประสาท (2546 : 48) ได้กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะจะช่วยขยายโลกแห่งจินตนาการของเด็กให้กว้างไกลออกไปและช่วยให้เขาเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำซ้ำประสบการณ์นี้ทุกครั้งที่เขาสามารถทำได้  กิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะต้องเป็นในลักษณะที่เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ดี มีการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นการคิด  การใช้สื่อ สิ่งเร้ามีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กได้มากในปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ “เพลงหรือดนตรี” ซึ่งดนตรีหรือเพลงสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสองซีกให้ทำงานได้อย่างเต็มที่พร้อม ๆ กัน และสอดคล้องกันทั้งระบบ กล่าวคือ ในขณะฟังเพลงการฟังเนื้อร้องหรือร้องตามนั้นต้องใช้สมองซีกซ้าย ในขณะที่สมองซีกขวาจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้  จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการมองเห็นภาพโดยรวม ส่งผลให้การพัฒนาการทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังและการพูดพัฒนาก้าวหน้าอย่างมาก (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. 2541 : 11–12 ) ซึ่งสอดคล้องกับณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2540 : 11) ได้กล่าวว่าการฟังเพลงและการร้องเพลงถือเป็นการจัดปัจจัยเกื้อหนุนในเชิงบวกกระตุ้นพัฒนาสมองทำให้เซลประสาทของการเรียนรู้ทำงานและอยู่คงทน จากเหตุผลข้างต้นแสดงว่ากิจกรรมศิลปะสามารถส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และนำดนตรีมาจัดเป็นสิ่งแวดล้อมในการสร้างบรรยากาศในการทำกิจกรรมศิลปะเด็กปฐมวัยจะเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และการรับรู้ในด้านการจัดองค์ประกอบภาพ (Composition) ให้ดียิ่งขึ้น

                        ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้สร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวทางการเรียนรู้ของสมอง  สำหรับเด็กปฐมวัย  ขึ้นซึ่งประกอบด้วยกิจกรมศิลปะจำนวน 51  กิจกรรมโดยทุกกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยแสดงออกทางการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่างเต็มที่โดยปราศจากการบังคับและการตีกรอบความคิดเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น อันจะนำประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและปะเทศชาติสืบต่อไป*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 5 พ.ย. 2553 (10:25)
อยากทราบนวัตกรรมติดต่อเจ้าของบล็อกได้ค่ะ
ครูนก
krunok-sang
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


krunok-sang
(ครูรัชนก)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,057 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 3 ปี
แบ่งปันความรู้ 1 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน