การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์ | วิชาการ.คอม


การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์

การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมา ครูอาจารย์ได้จัดทำนวัตกรรมที่หลากหลาย สามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนการสอน มีพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ รักการอ่านและหมั่นศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กลุ่ม

ผู้เขียน Am ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์

การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์

                การพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมา                ครูอาจารย์ได้จัดทำนวัตกรรมที่หลากหลาย สามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนการสอน  มีพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ รักการอ่านและหมั่นศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ จัดอบรมโปรแกรม The Geometer Sketchpad (GSP) ประกวดแข่งขันโครงงาน แข่งเกมส์ ให้กับนักเรียน ตลอดจนส่งนักเรียน ครู เข้าแข่งขัน ในระดับจังหวัดและภูมิภาค โรงเรียนของเราประสบผลสำเร็จในการประกวดแข่งขัน ได้รับรางวัล เป็นที่น่าพอใจ และพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศต่อไป

รางวัลและผลงาน

Ø    การประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ของคนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับภูมิภาค จัดโดย สสวท.

·       ม.ปลาย เหรียญทองแดง

นางสาวอริญญา เทียมใส  ม.6

นายสุริยา  วงศ์ราช           ม.6

นายปุณวัฒน์  บุญคุ้ม       ม.6

นายวรเชษฐ์  สอนจันดา   ม.4

·       ม.ต้น เหรียญทองแดง

นายสมพงษ์  แจ้งแสง      ม.3

เด็กชายธีรเดช  มีศรี         ม.3

Ø    เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท กฎและทฤษฐี  ช.4

·       ม.ต้น เหรียญทองแดง

นายสมพงษ์  แจ้งแสง      ม.3

เด็กชายธีรเดช  มีศรี         ม.3

 

นวัตกรรมการเรียนรู้        

    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่าย E-learning รหัสวิชา ค43202   เรื่อง ลำดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สภาพปัจจุบันและความจำเป็นที่พัฒนา

                         จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียน  วรคุณอุปถัมภ์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยโดยภาพรวมไม่เป็นที่น่าพอใจโดยมีนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด เพียงร้อยละ 55.56 และจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนในบางสาระต่ำ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำไปด้วย หนึ่งในสาระที่พบคือ เรื่อง ลำดับและอนุกรม

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

1 วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

    2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ที่ใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์โดยเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย E-learning  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม

   3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนโดยเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย E-learning เรื่อง  ลำดับและอนุกรม

 เป้าหมาย

    1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน  90  คน

   2. กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample random)

การออกแบบนวัตกรรม

กรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน       

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน

การพัฒนานวัตกรรม

                  การจัดทําโครงร่างแบบฝึก ประกอบด้วย คํานํา วัตถุประสงค์ คําชี้แจง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ และแบบบันทึก    ตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ (E1/E2) นําแบบฝึกไปหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual  Tryout) ทดลองกับนักเรียน         

 ผลการใช้นวัตกรรม

       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น และใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

5.การเผยแพร่นวัตกรรม

                5.1 การแก้ปัญหา

                ผู้ศึกษาดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้แบบฝึกทักษะโดยให้นักเรียนเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่าย E-learning เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมีความสนใจและมีความสุขในการเรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา