แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ | วิชาการ.คอม


แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

สารบัญ

A Poem

 

UNIT  FIVE

1.   Vocabulary

petals       กลีบดอกไม้

fall I showers          ร่วงพรู

leafy(leaf)                       ใบไม้

screen                     ม่านหรือ ฉาก

autumn                  ฤดูใบไม้ร่วง

tumble                   กลิ้งตกลงมา

 

2.    Reading

A  Poem

Our  Tree

When spring comes round, our apple tree

Is very full of flowers,

And when a bird sits on a branch

The petals fall in showers.

             When summer comes, our apple tree

             Is very full of green,

              And everywhere you look in it

              There is a leafy screen.

When autumn comes, our apple tree

Is full things to eat.

The apples hang from every branch

To tumble at our feet.

              When winter comes, our apple tree

Is full of snow and ice.

And rabbits come to visit it…

We think our tree is nice

 

1.  Choose the best answer.

 

1.    The poem is about ……………..

a.    an apple tree

b.    rabbits

c.     flowers

d.    autumn

2.    The petals fall from the tree when ………………..

a.    the wind blows

b.    the bird sits on a branch

c.     it snows

d.    it showers

3.    The apple tree is full of flowers in ……………….

a.    spring

b.    summer

c.     autumn

d.    winter

4.    In summer, the apple tree is full of ………………..

a.    apples

b.    leaves

c.     flowers

d.    branches

5.    The  apples fall from the tree in ……….

a.    spring

b.    summer

c.     autumn

d.    winter

6.    In winter, the apple tree is full of ……….

a.    ripe apples

b.    old leaves

c.     flowers

d.    snow and ice

7.    In winter …………. come to the apple tree.

a.    birds

b.    rabbits

c.     rain

d.    children

8.    The poet thinks …………… is  nice.

a.    snow

b.    winter

c.     the apple tree

d.    bird

 

Answer Key

1.    a       2.b    3.a    4.b    5.c     6.d    7.b    8.c

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา