ผลการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ | วิชาการ.คอม


ผลการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

แบบฝึกทักษะ ชุดกิจกรรม รีคอร์เดอร์ แบบวัดทักษะ ศิลปะ

ผู้เขียน quark ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

ชื่อรายงานการศึกษา          :               รายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เรื่องผลการใช้

แบบฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้เขียนรายงาน               :               ประมวล ศิริวรรณ

ครูชำนาญการ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

ปีการศึกษา                           :               2553

 

                การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ครั้งนี้ใช้รูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบ 2 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ

                กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโรงเรียนแพ่ง-พิทยาภูมิ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 15 คน (1 ห้องเรียน)

                เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 5 ชุด, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก, และแบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ

                ดำเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนเรื่อง การปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ จากแบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานสร้างขึ้นจำนวน 5 ชุด นำคะแนนที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร

T-test dependent samples

                ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์มีค่าประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 81.81/81.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องการปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์จากชุดแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนร้อยละ 66.67 มีทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอคอร์เดอร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา