คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | วิชาการ.คอม


คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยคลื่นหลากหลายชนิด เท่าที่กล่าวไว้ในสาระดังกล่าวสาระนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน ผู้อ่านจึงควรศึกษาจากหนังสือวิชาการโดยตรงถ้าต้องการความกระจ่างมากกว่านี้

ผู้เขียน sompongse ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งต้นทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สำคัญยิ่งแหล่งหนึ่ง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หากปิดหูปิดตาว่าไม่รู้

ลองคิดดูรู้มาว่ามากหลาย

รู้หลายอย่างต่างไปใคร่มากมาย

อย่าเพิ่งหน่ายได้รู้เพิ่มคล้ายเติมแรง

รู้ทุกคนสนใจหรือไม่นั้น

สุริยันตะวันนี้ที่ส่องแสง

เช้ามาเยือนแล้วเคลื่อนไปได้สำแดง

คราส่องแสงแรงกล้าว่ากระไร

อันแสงนั้นรู้กันดีมีประโยชน์

หากมีโทษโจษกันนั่นไฉน

ผิวไหม้เหี้ยมเกรียมนั้นนั่นกระไร

เซลล์ผิวหน่ายตายไปได้เช่นกัน

แสงนี้หรือคือส่วนน้อยค่อยรับรู้

ฉันนำสู่รู้มากอย่างต่างสุขสันต์

วิทยุสู่ผู้ฟังดั่งรู้กัน

อีกคลื่นนั้นนั่นทีวีที่คุ้นเคย

หากเป็นคลื่นระรื่นหูรู้ให้ชัด

โทรทัศน์จัดกล่าวไว้คล้ายเฉลย

คลื่นไมโครโอ่ไว้บ้างเหมือนอย่างเคย

ไม่ละเลยเอ่ยรังสีที่ใต้แดง

ถึงคลื่นนี้มีกล่าวไว้ใคร่คุ้นเคย

ดังได้เอ่ยเฉลยมาว่าคือแสง

โอกาสหน้าคราใดใคร่สำแดง

แลใคร่แจ้งแถลงไว้คล้ายกระจาย

เหนือม่วงหรือคือรังสีที่ปัจเจก

รังสีเอกซ์เฉกเช่นเน้นสหาย

แกมมานี้ที่อีกอย่างต่างมากมาย

หากสุดท้ายในตอนนี้ที่คะนึง

ในส่วนนี้ใคร่ชี้ไว้ให้รู้กัน

ความสัมพันธ์อันหนึ่งนี้ที่กล่าวถึง

ไม่ยุ่งยากหากรู้ไว้ไม่บึ้งตึง

ยามกล่าวถึงจึงรู้ว่าน่าควรจำ

 

          ณ ที่นี้ใคร่ขอกล่าวถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามความถี่โดยสังเขปดังนี้

                1. คลื่นโทรทัศน์วิทยุ

                2. คลื่นไมโคร

                3. รังสีใต้แดง

                4. แสง

                5. รังสีเหนือม่วง

                6. รังสีเอกซ์

                7. รังสีแกมมา

 

            อนึ่ง ใคร่ขอเสริมสาระที่เกี่ยวข้องสาระหนึ่ง ๆ ดังนี้

                ความยาวคลื่น คือ ความยาวของ 1 ลูกคลื่นมีหน่วยเป็นเมตร

                ความถี่คลื่น คือ จำนวนลูกคลื่นต่อวินาทีหรือครั้งต่อวินาที

                ทั้งนี้หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ เฮิรตซ์ (Hz)

                อัตราเร็วคลื่น คือ ระยะทางซึ่งคลื่นเคลื่อนที่หรือแผ่ออกไปใน 1 วินาที 

ทั้งนี้อัตราเร็วคลื่นมีหน่วย คือ เมตรต่อวินาที           

                อนึ่ง อัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในปริภูมิอิสระหรือในอากาศมีค่าดังนี้     

                ประมาณ 300 ล้านเมตรต่อวินาทีซึ่งประมาณ 1 ล้านเท่าของอัตราเร็วเสียงในอากาศ ณ อุณหภูมิปกติ        

                ความสัมพันธ์หลักอันหนึ่งเป็นดังนี้                                             

“อัตราเร็วคลื่นเท่ากับผลคูณของความถี่คลื่นกับความยาวคลื่น”

สมมติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งออกอากาศ ณ ความถี่ 100 เมกะเฮิรตซ์

คลื่นวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนั้นมีความยาวคลื่นประมาณเท่าใด

ตอบ       ประมาณ 3 เมตร

 

                ข้อเสนอแนะ

                ถ้าผู้อ่านคนใดคนหนึ่งเป็นนักเรียนควรพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

1. ใช้ความสัมพันธ์อันดังกล่าวในรูปแบบแบบหนึ่งของสัญลักษณ์ของปริมาณตัวหนึ่ง ๆ

2. คำนวณเพื่อทดสอบคำตอบนั้น

                 

รศ.สมพงษ์ ใจดี

sompongsej@yahoo.com

30 พฤศจิกายน 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา