รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ ด้วยใบตอง | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ ด้วยใบตอง

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง

ผู้เขียน นงลักษณ์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ ด้วยใบตอง

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                                และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้

                                ด้วยใบตอง

ชื่อผู้รายงาน         นงลักษณ์  นุสนธิ์

ตำแหน่ง               ครู คศ.2  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีที่จัดทำ               2550

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80                       2) เพื่อศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ    การเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง ในระดับมาก                กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง จำนวน 6 เรื่อง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                     (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง ผู้รายงานได้ดำเนิน            การสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

                        ผลการศึกษา พบว่า

                        1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง ทั้ง 6  เรื่อง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.52  คิดเป็นร้อยละ 85.20 และค่าเฉลี่ย ของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.45  คิดเป็นร้อยละ 84.50 นั่นคือเอกสารประกอบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.20/84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้    

                         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง         การประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง ผลเปรียบเทียบค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน จำนวน 6 เรื่อง พบว่า ทุกเรื่องมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน เมื่อทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้     การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง ทั้ง 6 เรื่องส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างชัดเจน

                         3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระ   การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยใบตอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา