การพัฒนาชุดการสอนเรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2553 | วิชาการ.คอม


การพัฒนาชุดการสอนเรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2553

การพัฒนาชุดการสอนเรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2553

ผู้เขียน จันทา มีสิทธิ์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การพัฒนาชุดการสอนเรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2553

บทคัดย่อ

 

                   การพัฒนาชุดการสอนเรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน เรื่อง ไตรยางศ์ และการผันวรรณยุกต์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง ไตรยางศ์ และการผันวรรณยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน เรื่องไตรยางศ์ และการผันวรรณยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น

                   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านนาเกา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่   ชุดการสอน   เรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ชุดซึ่งประกอบด้วยชุดการสอนย่อย 10 ชุด       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนที่สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน (E1/(E2)  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และค่าที(t)

                   ผลการวิจัย พบว่า

1.        ชุดการสอน เรื่อง ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ  80/80  โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) เท่ากับ 84.29 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.24      

2.        ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.72 

 

3.        นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01           

                   4.     นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่อง ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นหลายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจจากมากไปน้อยมีดังนี้ ด้านสื่ออุปกรณ์          การเรียนรู้  ด้านเนื้อหา  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านการวัดและประเมินผล ตามลำดับ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา