วิชาการดอทคอม ptt logo

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เล่มที่ 1 เรื่อง Topic of Lists
ผู้เขียน: Duangsamorn53 ชมแล้ว: 3,062 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 18 December 2010, 5:55 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 24 December 2010, 7:35 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ 

                      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ33101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นี้ เป็นผลจากการนำนวัตกรรมที่เป็นแบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น  มาพัฒนากิจกรรมการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน จำนวน  8  เล่ม เมื่อได้นำไปดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีการปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดสัมฤทธิผลเป็นที่พอใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80
/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ33101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  จำนวน 39 คน  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงมา  1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 8  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน   แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย 4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตรส่วนประมาณ จำนวน 20  ข้อ ที่ผ่านกระบวนการหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คำนวณค่าสถิติโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test  มีผลการศึกษาดังนี้
 1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ  83.17/80.90

 2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ  0.6448  แสดงว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  มีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ  64.48

3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ33101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ33101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นนวัตกรรมที่ดี  มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีทักษะในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


Duangsamorn53
(นางดวงสมร เนตรภักดี)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 941 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 3 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน