การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน | วิชาการ.คอม


การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 สาระสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก ชื่อผู้วิจัย นายวุฒิศาสตร์ ศาลาทอง ระยะเวลาในการวิจัย วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่

ผู้เขียน wts ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 สาระสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก

ชื่องานวิจัย                การพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 สาระสุขศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก

ชื่อผู้วิจัย                               นายวุฒิศาสตร์ ศาลาทอง

ระยะเวลาในการวิจัย          วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2552

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก  เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หาประสิทธิภาพของแบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 

สาระสุขศึกษา เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสุขศึกษา เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังการเรียนด้วย การใช้แบบฝึก ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก สาระสุขศึกษา เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4  มีค่าดัชนีสูงกว่า .50 และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองจอก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 21 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2552  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบฝึก เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 20 ข้อ

ซึ่งมีค่าความยากง่าย  ตั้งแต่  0.43 ถึง  0.60  และค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.40 ถึง  0.60  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test

                ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

                1.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา สาระสุขศึกษา เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.46/90.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

                2.  ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระสุขศึกษา เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทั้ง 10 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 214.14 จากคะแนนเต็ม 525 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.84

3.  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพละศึกษา พ21101 สาระสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.  ผลการวิเคราะห์การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก เรื่องอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7717 ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน โดยใช้แบบฝึกมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 77.17

               5.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วยแบบฝึก เรื่อง อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน ผู้รายงานสร้างขึ้น มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา