พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กรณีศึกษาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมมฺชโย) | วิชาการ.คอม


พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กรณีศึกษาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมมฺชโย)

สารบัญ

          
หน้าที่ 1 ความนำ
หน้าที่ 2 ประวัติของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมมฺชโย)
หน้าที่ 3 พบอาจารย์เป็นครั้งแรก
หน้าที่ 4 เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์และการสร้างวัดพระธรรมกาย
หน้าที่ 5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย
หน้าที่ 6 เผชิญกับอุปสรรคและการถูกโจมตี
หน้าที่ 7 โครงการที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ส่งเสริมให้วัดพระธรรมกายดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
หน้าที่ 8 การตระหนักรู้ในปรากฏการณ์ซึ่งเป็นความทุกข์ของสังคม
หน้าที่ 9 การทำตนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโลก (หรือเข้าไปแก้ปัญหาทางสังคมนั้นๆ)
หน้าที่ 10 การลงมือกระทำ (หรือการปฏิบัติการรับใช้สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนา)
หน้าที่ 11 บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 

กองวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากร, บรรณาธิการ. ผ้าสีสุดท้าย.กรุงเทพมหานคร:แม็คเน็ทพริ้นท์ติ้ง

                 เซ็นเตอร์.๒๕๔๔

ชาย  สัญญาวิวัฒน์ และ  สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การบริหารจัดการแนวพุทธ.การทำงานวิธีนี้ทำให้ได้ปริมาณ

                และคุณภาพของงาน ทำให้คนทำงานไม่เครียดและมีความสุข.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์แห่ง

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๑

ชมรมผู้รักบุญ,คำสอนหลวงปู่สู่โลกปัจจุบัน.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เอส.เอ็ม.เค พริ้นติ้ง จำกัด,๒๕๔๑

ดนัย  เทียนพุฒ.การบริหารทรัพยากรในทศวรรษหน้า.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

                มหาวิทยาลัย,๒๕๔๑

ถวิล (บุญทรง)  วัติรางกูร, จากความทรงจำ. เรื่องกำเนิดวัดพระธรรมกาย, จัดพิมพ์ในโอกาสอายุครบ ๕

                รอบ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗,มปท.

ธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต,พระ พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด,

                วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร:๒๕๔๘

ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),พระ. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.กรุงเทพมหานคร:

                มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘

ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),พระ. กรณีธรรมกาย. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๒

นิตยา  แก้วใสและผอบ พวงน้อย.การศึกษาบทบาทวัดพระธรรมกายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผ่

                พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก.กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                 กระทรวงศึกษาธิการ.

พระธรรมกาย,วัด.พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย.

                (มปท)

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร.พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม: กรณีศึกษาการตีความศีลห้าของเครือข่ายพุทธ

                ศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ.สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

                มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖

พรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต),พระ. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก

 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่๑๑),๒๕๔๙

ภัทรพร  สิริกาญจน.รายงานการวิจัยเรื่อง พุทธศาสนากับการปฏิบัติธรรมของชนชั้นกลางในประเทศไทย.

                กรุงเทพมหานคร:ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (เอกสารอัดสำเนา)

 

ภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตฺชีโว),พระ. ชีวิตนี้มีไว้ทุ่มเดิมพัน เรื่อง การสร้างทีมงานสืบทอดอายุ

                พระพุทธศาสนา,กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์,๒๕๔๐

ภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตฺชีโว),พระ. หลักการบริหารตามพุทธวิธี. พระธรรมเทศนาของพระภาวนาวิริยคุณ

                (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย.กรุงเทพมหานคร: กราฟฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง,มปป.

มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิฎก

ฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม. กรุงเทพมหานคร:มหามกุฎราชวิทยาลัย(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๗),๒๕๕๐

มูลนิธิธรรมกาย. ๒๐ ปี วัดพระธรรมกาย.พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร:ด่านสุทธาการพิมพ์,๒๕๓๓

มูลนิธิธรรมกาย. ๒๙ ปีแห่งการสร้างความดี วัดพระธรรมกาย. กรุงเทพมหานคร:ยงวราการพิมพ์,๒๕๔๕

ยาโน๊ะ โยชิตาเกะ.การเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยปัจจุบัน: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

                และการปฏิบัติสมาธิ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยโตเกียว

                ,๒๕๔๓

ราชภาวนาวิสุทธิ์,พระ. ธรรมะเพื่อประชาชน พระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์

 (หลวงพ่อธัมมชโย). กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗),๒๕๔๗

ราชภาวนาวิสุทธิ์,พระ.เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร.กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗), ๒๕๕๒

 

วศิน อินทสระ และ ไชย ณ พล.พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์และกลยุทธ์การประกาศธรรมสู่โลกกว้าง.

                กรุงเทพมหานคร:เคล็ดไทย,มปป.

สุจิตรา พูนพิพัฒน์. บทบาทของวัดพระธรรมกายในสังคมไทยปัจจุบัน.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร

                มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สังคม.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก. ๒๕๓๙

สุจิตรา  อ่อนค้อม.ความเรียงรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติเรื่อง การสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน.

                 กรุงเทพมหานคร: หจก.รัตนชัยการพิมพ์,๒๕๔๖

สรกานต์ ศรีตองอ่อน.คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกาย.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร

                มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๘

อัชวัน  หงิมรักษา.กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย.วิทยานิพนธ์

                ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

                มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๖

อลงกรณ์  สถาปิตานนท์, LogBook บันทึกอุปัฏฐาก, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บ้านใหญ่บุ๊ค, ๒๕๕๓

อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล. ศาสนทัศน์ชุมชนเมืองสมัยใหม่:ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย. วารสารพุทธศาสน์

                ศึกษา(ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน),๒๕๔๑

                 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา