การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคใหม่: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย | วิชาการ.คอม


การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคใหม่: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย

สารบัญ

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กองวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากร, บรรณาธิการ. ผ้าสีสุดท้าย.กรุงเทพมหานคร:แม็คเน็ทพริ้นท์ติ้ง

                 เซ็นเตอร์.๒๕๔๔

ชาย  สัญญาวิวัฒน์ และ  สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การบริหารจัดการแนวพุทธ.การทำงานวิธีนี้ทำให้ได้ปริมาณ

                และคุณภาพของงาน ทำให้คนทำงานไม่เครียดและมีความสุข.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์แห่ง

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๑

ดนัย  เทียนพุฒ.การบริหารทรัพยากรในทศวรรษหน้า.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

                มหาวิทยาลัย,๒๕๔๑

ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),พระ. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.กรุงเทพมหานคร:

                มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘

ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),พระ. กรณีธรรมกาย. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๒

นิตยา  แก้วใสและผอบ พวงน้อย.การศึกษาบทบาทวัดพระธรรมกายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผ่

                พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก.กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                 กระทรวงศึกษาธิการ.

พระธรรมกาย,วัด.พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย.

                (มปท)

พรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต),พระ. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก

 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่๑๑),๒๕๔๙

ภัทรพร  สิริกาญจน.รายงานการวิจัยเรื่อง พุทธศาสนากับการปฏิบัติธรรมของชนชั้นกลางในประเทศไทย.

                กรุงเทพมหานคร:ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (เอกสารอัดสำเนา)

 

ภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว),พระ.คู่มือพุทธมามกะฉบับความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด.กรุงเทพมหานคร:

                กองวิชาการอาศรมบัณฑิต,๒๕๕๓

ภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตฺชีโว),พระ. ชีวิตนี้มีไว้ทุ่มเดิมพัน เรื่อง การสร้างทีมงานสืบทอดอายุ

                พระพุทธศาสนา,กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์,๒๕๔๐

ภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตฺชีโว),พระ. หลักการบริหารตามพุทธวิธี. พระธรรมเทศนาของพระภาวนาวิริยคุณ

                (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย.กรุงเทพมหานคร: กราฟฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง,มปป.

มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิฎก

ฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม. กรุงเทพมหานคร:มหามกุฎราชวิทยาลัย(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๗),๒๕๕๐

มูลนิธิธรรมกาย. ๒๐ ปี วัดพระธรรมกาย.พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร:ด่านสุทธาการพิมพ์,๒๕๓๓

มูลนิธิธรรมกาย. ๒๙ ปีแห่งการสร้างความดี วัดพระธรรมกาย. กรุงเทพมหานคร:ยงวราการพิมพ์,๒๕๔๕

ราชภาวนาวิสุทธิ์,พระ. ธรรมะเพื่อประชาชน พระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์

 (หลวงพ่อธัมมชโย). กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์,๒๕๔๗

รอฮิม ปรามาท (ผู้แปล). Crossroads for Planet Earth:วิกฤต วิสัยทัศน์ และวงจรชีวิตสู่โลกอนาคต.

                กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน,๒๕๔๙

วศิน อินทสระ และ ไชย ณ พล.พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์และกลยุทธ์การประกาศธรรมสู่โลกกว้าง.

                กรุงเทพมหานคร:เคล็ดไทย,มปป.

สุจิตรา พูนพิพัฒน์. บทบาทของวัดพระธรรมกายในสังคมไทยปัจจุบัน.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร

                มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สังคม.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก. ๒๕๓๙

สุจิตรา  อ่อนค้อม.ความเรียงรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติเรื่อง การสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน.

                 กรุงเทพมหานคร: หจก.รัตนชัยการพิมพ์,๒๕๔๖

สรกานต์ ศรีตองอ่อน.คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกาย.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร

                มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๘

อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล. ศาสนทัศน์ชุมชนเมืองสมัยใหม่:ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย. วารสารพุทธศาสน์

                ศึกษา(ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน),๒๕๔๑

อัชวัน  หงิมรักษา.กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย.วิทยานิพนธ์

                ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

                มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๖

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา