การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคใหม่: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย | วิชาการ.คอม


การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคใหม่: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายเป็นวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาเถรวาทของประเทศไทยที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาในหลายประเด็น อาทิ เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการภายในและรูปแบบการจัดองค์กรที่แตกต่างไปจากวัดในพุทธศาสนาเถรวาทแบบประเพณี ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแ

ผู้เขียน ศรัณย์ เลิศรักษ์มงคล ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา