แนวข้อสอบใบประกาศวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบใบประกาศวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ผู้เขียน decho2526 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนวข้อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 9 มาตรฐานของคุรุสภา

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?

ก. กริยา                                                                  ข. จริยา

ค. มรรยาท                                                             ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. จริยา

2.       “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง ?

ก. จรรยาบรรณ                                                     ข. สัตตยาบรรณ

ค.มาตรฐานวิชาชีพ                                             ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ    

3.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?

ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ                                               

ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

ค.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ                                   

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

4.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?

ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                   

ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู

ค.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                           

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

5.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?

ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ .2535                                        

ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546            

ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546                                    

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

6.       ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

ก. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

ค. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

7.       ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

ก. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

ค. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

8.       มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?

ก.  3 มาตรฐาน                                                     ข. 4 มาตรฐาน

ค. 5 มาตรฐาน                                                      ง. 6 มาตรฐาน

ตอบข้อ ก.  3 มาตรฐาน

9.       มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?

ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน                                

ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ

ง. มาตรฐานการสอน

ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

10.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?

ก. 4 จรรยาบรรณ                                 ข. 5 จรรยาบรรณ

ค. 6 จรรยาบรรณ                                 ง. 7 จรรยาบรรณ

ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ

11.     จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อสังคม

ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

12.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?

ก. คุรุสภา                                             

ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                          

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

13.    จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?

ก.  6 ข้อ                                                                  ข. 7 ข้อ

ค. 8 ข้อ                                                                   ง. 9 ข้อ

ตอบข้อ ง. 9 ข้อ

14.    ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 ?

ก. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์                                             

ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

ง. ไม่มีคำตอบ

ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

15.    บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?

ก. คุรุสภา                                                             

ข. คณะกรรมการคุรุสภา

ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                          

ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

 

 

16.    จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ?

ก. พ้น 1 ปี                                                             ข. พ้น 2 ปี

ค. พ้น 3 ปี                                                             ง. พ้น 4 ปี

ตอบข้อ ก. พ้น 1 ปี

17.    จากข้อ 15 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ คือใคร ?

ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                          

ข. คณะกรรมการคุรุสภา

ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                                          

ง.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

18.    โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน ?

ก.  4 สถาน                                                            ข. 5 สถาน

ค. 6 สถาน                                                             ง. 7 สถาน

ตอบข้อ ข. 5 สถาน

19.    ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ?

ก. ยกข้อกล่าวหา                                                  ข. ตักเตือน

ค. ภาคทัณฑ์                                                         ง. ตัดเงินเดือน

ตอบข้อ ง. ตัดเงินเดือน

20.    โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี ?

ก. ไม่เกิน 3 ปี                                                        ข. ไม่เกิน 4 ปี

ค. ไม่เกิน 5 ปี                                                        ง. ไม่เกิน 6 ปี

ตอบข้อ ค. ไม่เกิน 5 ปี        ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา