วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบใบประกาศวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ผู้เขียน: decho2526 ชมแล้ว: 16,610 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 2 April 2011, 10:27 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sat 2 April 2011, 10:36 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวข้อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 9 มาตรฐานของคุรุสภา

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?

. กริยา                                                                  . จริยา

. มรรยาท                                                             . ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. จริยา

2.       “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง ?

. จรรยาบรรณ                                                     . สัตตยาบรรณ

.มาตรฐานวิชาชีพ                                             . จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ    

3.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?

. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ                                               

. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ                                   

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

4.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?

. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                   

. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู

.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                           

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

5.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?

. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. .2535                                        

. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. .2546            

.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. .2546                                    

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

6.       ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    . ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    . ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

7.       ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    . ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    . ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

8.       มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?

.  3 มาตรฐาน                                                     . 4 มาตรฐาน

. 5 มาตรฐาน                                                      . 6 มาตรฐาน

ตอบข้อ ก.  3 มาตรฐาน

9.       มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?

. มาตรฐานการปฏิบัติตน                                

. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ

. มาตรฐานการสอน

ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

10.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?

. 4 จรรยาบรรณ                                 . 5 จรรยาบรรณ

. 6 จรรยาบรรณ                                 . 7 จรรยาบรรณ

ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ

11.     จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?

. จรรยาบรรณต่อตนเอง   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อสังคม

. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

12.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?

. คุรุสภา                                             

. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                          

.  ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

13.    จรรยาบรรณครู พ. .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?

.  6 ข้อ                                                                  . 7 ข้อ

. 8 ข้อ                                                                   . 9 ข้อ

ตอบข้อ ง. 9 ข้อ

14.    ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. .2539 ?

. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์                                             

. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

. ไม่มีคำตอบ

ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

15.    บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?

. คุรุสภา                                                             

. คณะกรรมการคุรุสภา

. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                          

. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

 

 

16.    จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ?

. พ้น 1 ปี                                                             . พ้น 2 ปี

. พ้น 3 ปี                                                             . พ้น 4 ปี

ตอบข้อ ก. พ้น 1 ปี

17.    จากข้อ 15 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ คือใคร ?

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                          

. คณะกรรมการคุรุสภา

. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                                          

.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

18.    โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน ?

.  4 สถาน                                                            . 5 สถาน

. 6 สถาน                                                             . 7 สถาน

ตอบข้อ ข. 5 สถาน

19.    ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ?

. ยกข้อกล่าวหา                                                  . ตักเตือน

. ภาคทัณฑ์                                                         . ตัดเงินเดือน

ตอบข้อ ง. ตัดเงินเดือน

20.    โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี ?

. ไม่เกิน 3 ปี                                                        . ไม่เกิน 4 ปี

. ไม่เกิน 5 ปี                                                        . ไม่เกิน 6 ปี

ตอบข้อ ค. ไม่เกิน 5 ปี       

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด