พาทัวร์ คณะบริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียว | วิชาการ.คอม


พาทัวร์ คณะบริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียว

กลับมากันอีกแล้วครับ กับการพาทัวร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว คราวนี้เราไปเที่ยวกันที่ คณะบริหารธุรกิจ กันบ้างดีกว่า ว่าการเรียนคณะนี้ จะต้องมีความถนัดด้านไหนบ้าง

ผู้เขียน conandetective ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

พาทัวร์ คณะบริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียว

กลับมากันอีกแล้วครับ กับการพาทัวร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว คราวนี้เราไปเที่ยวกันที่ คณะบริหารธุรกิจ กันบ้างดีกว่า ว่าการเรียนคณะนี้ จะต้องมีความถนัดด้านไหนบ้างคณะบริหารธุรกิจ ถือ เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เห็นได้ว่าเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่างเปิดสอนสาขาวิชาทางด้านนี้ทั้งน้านเลย นับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่น่าสนใจ วันนี้จึงอยากแนะนำสาขาวิชานี้ถ้าน้องๆ อยากเรียนสาขานี้ อาจจะต้องมีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนิดนึง ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการเรียนบริหารธุรกิจ สำหรับน้องที่ไม่ได้เก่งกาจในวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษนี้ ก็อย่าเพิ่งท้อใจ อะไรก็ไม่แพ้ความขยันและพยายามแน่นอน เพราะว่าเราเรียนคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ ไม่ใช่เรียนคณิตศาสตร์ในเชิงทฤษฏีเหมือนที่เคยเรียนในระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาที่เรียนก็ไม่ใช่สถานการณ์สมมติ แต่เป็นการศึกษาที่มีรากฐานมาจากปัญหาธุรกิจจริง ๆ ไม่เน้นการเรียนเพื่อพิสูจน์สูตร แต่เน้นให้เข้าใจหลักการและนำไปใช้งาน ไม่เน้นการคำนวณผลลัพธ์ซึ่งอาจใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแทนได้ แต่เน้นให้รู้จักพิจารณาตีความหมายของผลลัพธ์นั้นและรู้ถึงผลที่ตามมาเมื่อ ข้อกำหนดหรือสภาพแวดล้อมของปัญหาเปลี่ยนไป นอกจากนี้ น้องๆ ควรจะมีความสนใจในการประกอบธุรกิจด้วยน้า จะได้อยากเรียนอยากรู้มากขึ้น    ยิ่งไปกว่านั้น ในแต่ละสาขาวิชาอาจมีลักษณะเฉพาะของบุคคล เพื่อช่วยให้ตอนเรียนไม่หนักมากเกินไป และช่วยจะทำให้น้องประสบความสำเร็จในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้จ้า ลองดูเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจ้าการบัญชี - มีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ - มีความคิดที่เป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความสนใจที่จะเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร - มีความสนใจในเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ - มีความสามารถในการนำเสนอที่ดี - มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการ - มีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ - มีความสามารถในการสื่อสาร - มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ - มีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นและสภาพแวดล้อม - มีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี การตลาด - กล้าแสดงออก - ชอบติดต่อและสร้างสัมพันธ์กับคนทั่วไป - กล้าตัดสินใจด้วยเหตุและผล - ชอบคิดสร้างสรรค์ - ชอบวิเคราะห์วิจัย - มีความมุ่งมั่นและมานะอดทน การเงิน - มีความสนใจในพื้นฐานหลัก 3 ด้าน คือ คณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี เพื่อที่จะผสมผสานความรู้เหล่านี้มาเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการเงิน - มีความสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกอย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจระหว่างประเทศ - ชอบคิดและวิเคราะห์ตลอดจนมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - มีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะร่วมงานกับชาวต่างชาติ - สนใจและพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร - มี ความสนใจที่จะมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด การบริหารองค์กร ฯลฯ โดยเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับต่างประเทศเท่านั้น - มีความสนใจการเมืองระหว่างประเทศ และเข้าใจถึงพฤติกรรมแนวคิดของคนในประเทศต่างๆ ค่อนข้างมาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - มีความคิดสร้างสรรค์ - ชอบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี - ชอบศึกษาค้นคว้า มีความกระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม - พร้อมที่จะทำงานหนักที่ท้าทายความสามารถ - สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  - ชอบศึกษาค้นคว้า หลักการหรือปัญหาทางธุรกิจ การบริหารอุตสาหกรรม - มีทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพ ผลผลิต ความตรงต่อเวลา และต้นทุน - มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน - มีความรู้ทางด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งของโลก และสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปต่างๆ ตลอดจนตำแหน่งของเมืองสำคัญๆ ในประเทศต่างๆ เป็นอย่างดี 

ถ้าหากน้องคนใดสนใจที่จะศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ แต่สำรวจตัวเองแล้วพบว่ายังไม่มีคุณสมบัติตามที่พี่แนะนำอย่างเพียงพอก็อย่า เพิ่งตกใจไปนะครับ ของแบบนี้เราสามารถพัฒนากันได้ ช่วงเวลา 4 ปีที่น้องกำลังเรียนกันอยู่ทางคณะก็ต้องพยายามเสริมสร้างคุณสมบัติอันจะช่วย ให้น้องเป็นนักธุรกิจที่ดี ขอแค่น้องมีความสนใจจริงและพร้อมที่จะฝึกฝนตนเองก็เรียนได้อย่างแน่นอนเลย ครับถ้าลองเทียบดูแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเลือก คณะไหนดี น่าจะลองดูวิชาที่เรียน แล้วไปหาหนังสือเรียนของคณะที่อยากจะเลือกมาลองอ่านดู หรือลองไปพลิกๆ ดูหนังสือตามร้านหนังสือ ซึ่งจะขายหนังสือเรียนของทุกคณะ ถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่าชอบและอยากรู้ให้มากขึ้นอีก ก็แสดงว่าตรงกับความสนใจของน้องๆ แต่ถ้าอ่านแล้วรู้สึกเบื่อ ก็อาจจะยังไม่ใช่วิชาที่สนใจจริงๆ จ้า เป็น Trick นึงเลยน้า ที่อยากจะฝากไว้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย พอเข้าไปเรียนในคณะต่างๆ แล้ว นิสิตหรือนักศึกษาทุกคนก็จะต้องเรียนวิชาบังคับของคณะนั้นๆ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ทำให้เข้าใจวิชาอื่นๆ ในขั้นสูงขึ้นต่อไป (ก็คือเป็นวิชาที่ทุกคนต้องเรียนเหมือนๆ กันหมด) แล้วจากนั้นก็จะต้องเลือกวิชาเอก ซึ่งจะมีทั้งวิชาเฉพาะให้เราเลือกหลายวิชาตามความถนัดและความสนใจ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำงานอะไร ก็ต้องเลือกวิชาเลือกที่เหมาะกับงานที่เราอยากทำ เช่น ถ้าเรียนปริญญาตรีบริหารธุรกิจ เอกการธนาคารและการเงิน แล้วอยากทำงานเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อ ก็ต้องไปลงวิชาเกี่ยวกับสินเชื่อไว้เยอะๆ จะได้มีความรู้เรื่องนี้มากๆ --> เพราะฉะนั้นเวลาเลือกเรียนว่าอยากเรียนที่ไหน ก็น่าจะดูว่ามีวิชาเลือกที่เราสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าเพื่อนๆ น้องๆ คนไหน ที่สนใจ ก็ลองหาข้อมูล เยอะๆ และตัดสินใจให้ดีๆ ครับ เพราะถ้าเลือกคณะได้ตรงกับที่ชอบ ก็จะช่วยให้เราไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ดีและรวดเร็ว เช่น ได้งานดีๆ มีความก้าวหน้า และเป็นงานที่ชอบ แต่ถ้าเลือกคณะที่ไม่ค่อยชอบหรือไม่ถนัด พอเรียนจบมาก็อาจจะต้องเสียเวลาคิดอีกรอบแล้วจริงๆ แล้วตัวเราเองชอบอะไร หรืออาจจะต้องไปเรียนสาขาอื่นที่เรามาค้นพบทีหลังว่าจริงๆ แล้วเราสนใจวิชานี้มากกว่า ซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้น ลองนึกๆ ว่าถ้าทำงานสาขานี้ไปอีก 20-30 ปี จะมีความสุขกับงานหรือเปล่า มีโอกาสก้าวหน้ามั๊ย ถ้ามีโอกาสได้คุยกับรุ่นพี่ๆ ที่ทำงานด้านที่เราสนใจก็จะยิ่งดีค่ะ จะได้รู้ว่าจริงๆ แล้วงานด้านนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้าง และฟังดูแล้วงานน่าสนใจหรือเปล่าแหม่เกือบลืมเรื่องสำคัญอีกเรื่องไป ถ้าน้องๆคนไหน ต้องการอยากคุย หรือปรึกษาปัญหาการเรียนต่อ หรือคุยเรื่องทั่วไป สามารถเข้ามาทักทายรุ่นพี่ ของ ม.หัวเฉียวฯ ที่ทั้งมีความสามารถ ความน่ารัก มากมายหลายคน ได้แบบสดๆเลยนะครับ ตอนนี้ ม.หัวเฉียวฯ มีช่องทางสุดอินเทรนด์ คือการแชตกันสดๆ ใครอยากคุยละก็เข้ามาได้ที่นี่เลยครับ http://chatonline.hcu.ac.th/home.php รับรองรุ่นพี่ทุกคนเต็มใจ และรอพูดคุยกับน้องๆอยู่ครับวันนี้ชักเหนื่อย ต้องขอพักการเขียนไว้เท่านี้ก่อน แล้วคราวหน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่นะครับ มาคอยติดตามกันไว้ว่า จะพาไปรู้จักคณะไหนกันอีก

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา