รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT | วิชาการ.คอม


รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้วิจัย นางสุภาพ บุญรมย์ ตำแหน่งตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ผู้เขียน ครูอ๋อย ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

การทำรายงานรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ( 1.  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ( 2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   (      3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4  MAT  โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ( 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กลุ่มตัวอย่าง ที่วิจัยครั้งนี้คือได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนละทายวิทยา  ตำบลละทาย   อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   ที่กำลังเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 1   ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  31  คน  ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จำนวน 10 แผน 20 ชั่วโมง แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย ชนิดเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีความยากง่าย ( P ) ระหว่าง 0.55 – 0.68 ค่าอำนาจจำแนก ( r ) ระหว่าง 0.32 – 0.45 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากัน 0.82 แบบวัด ความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test ( Dependent Samples ) ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.82 / 80.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่กำหนดไว้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา