รับตรง มหาวิทยาลัย ต่างๆ | วิชาการ.คอม


รับตรง มหาวิทยาลัย ต่างๆ

สารบัญ

         
หน้าที่ 1 รับตรง ครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา จุฬาฯ รอบ 2
หน้าที่ 2 รับตรง คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ ปี 55
หน้าที่ 3 โควตาพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมฯ ม.แม่ฟ้าหลวง
หน้าที่ 4 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
หน้าที่ 5 โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี2555
หน้าที่ 6 ขยายเวลารับสมัคร โครงการพยาบาลเพื่อชุมชนฯ ม.เชียงใหม่
หน้าที่ 7 ขยายเวลารับสมัคร วิศวะฯเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร
หน้าที่ 8 รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบังฯ ปี 55
หน้าที่ 9 รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา หลักสูตรเทียบโอน
หน้าที่ 10 วิศวกรรมระบบการผลิต ลาดกระบัง (รับตรง ปี 54)

รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา หลักสูตรเทียบโอน

          สำหรับน้องๆ สายอาชีพที่จบ ปวส. สนใจอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีข่าวดีค่ะ เพราะขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี การเทียบโอนผลการเรียนในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 240 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554คุณสมบัติเฉพาะสาขา          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยรับรอง          หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึงอยู่ก่อนทำการสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันทีหลักฐานการสมัคร1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย2.ใบแสดงคุณวุฒิเช่น ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่รับรองสำเนาถูกต้อง3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำเป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานการสมรส(ถ้ามี)การสมัคร          -ขอรับใบสมัครได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง          -ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-3810-2369 ต่อ 106สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6เลขที่ 169ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475http://www.polsci-law.buu.ac.th

เอกสารประกอบข่าวสำเนาประกาศบางแสน.pdf ใบสมัคร.pdf

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา