แผนการจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ใช้ประกอบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช สร้างโดยนางพัดศรี แสนโสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม

ผู้เขียน pairat2009 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

คำนำ

คำนำ

 

           ในการจัดการศึกษายุคปัจจุบันต้องจัดการศึกษา โดยยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และต้องจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายและสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง  ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์  สามารถสร้างความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง   ตลอดจนมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

           สาระภายในแผนการสอนฉบับนี้ประกอบไปด้วย  บทนำหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  โครงสร้างหลักสูตร วิสัยทัศน์และคุณภาพของผู้เรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มาตรฐาน    การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้รายวิชา  สาระการเรียนรู้รายวิชา  คำอธิบายรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้   กำหนดการสอน   ตารางวิเคราะห์คะแนน และแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 10 แผน  ดังนั้นครูผู้สอนรายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่สนใจแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้  สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้  ทั้งนี้ครูผู้สอนควรจะศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด  และวิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อย  ในแผนการจัดการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆก่อนสอนจะทำให้การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้  มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

           ผู้จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้  ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  และขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน  ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดทำแผนการสอนในด้านต่างๆจนทำให้แผนการสอนฉบับนี้สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ

 

 

                                                                                                                  นางพัดศรี  แสนโสม

                                                                                                                      ครูชำนาญการ

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา