แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้นวัตกรรม | วิชาการ.คอม


แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้นวัตกรรม

เจ้าของบล็อกได้จัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน ๑๐ แผน

ผู้เขียน ครูไก่เรวดี ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เผยแพร่ แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ (บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)

ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

(สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม หน่วยที่ ๒ ทรัพยากรในท้องถิ่น)

โดย นางเรวดี  ศิลาโชติ

 

แผนการจัดการเรียนรู้

(บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)

ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระเพิ่มเติม : สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

 

โดย

นางเรวดี  ศิลาโชติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง

กลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี  อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

คำนำ

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 (และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545) ได้กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการว่า ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษา ต้องเน้นให้ความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ในด้านกระบวนการเรียนรู้ ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน   โดยคำนึงถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา อีกด้วย

ในฐานะที่ผู้จัดทำ เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (((สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นที่รับผิดชอบสอน  และแก้ปัญหาเรื่องของการขาดสื่อประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยผู้จัดทำได้นำองค์ความรู้จากสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประกอบไปด้วย แม่น้ำปิง ห้วย หนอง คลอง บึง อุทยานแห่งชาติคลองลาน ป่าไม้ ภูเขา สัตว์ป่า สัตว์น้ำ  และมีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มาสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม จำนวน 8  เรื่องคือ ทรัพย์ในท้องถิ่นดิน หิน น้ำ อากาศ ป่าไม้และสัตว์ป่า แร่ธาตุ  และแหล่งพลังงาน ที่ลานกระบือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนมีความรู้และเข้าใจ เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

อนึ่ง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ จำนวน 8  เรื่อง ดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระเพิ่มเติม : สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหนังสือในแต่ละเรื่อง ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

นางเรวดี  ศิลาโชติ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง

สารบัญ

 

เรื่อง

 

หน้า

1

คำนิยม

2

2

คำนำ

3

3

สารบัญ

4

4

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พ.ศ.255(สาระเพิ่มเติม : สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น)

 5

5

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ทรัพย์ในท้องถิ่น

6

6

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ดิน

 

7

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง หิน

 

8

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง น้ำ

 

9

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง อากาศ

 

10

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ป่าไม้และสัตว์ป่า

 

11

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง แร่ธาตุ

 

12

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง แหล่งพลังงานที่ลานกระบือ

 

13

เอกสารอ้างอิงและแหล่งอ้างอิง

 

 หมายเหตุ รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรุ้ สามารถเข้าชมและ Download ได้ ตาม Link

http://www.vcharkarn.com/journal/view/2211

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา