แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน | วิชาการ.คอม


แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มีคำถามว่าไทยเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ประชาชนคนไทยเข้าใจและเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วหรือยัง หลายคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าประชาคมอาเซียนคืออ

ผู้เขียน kanyanat9 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

บทความวิชาการ

เรื่อง   แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

นางกัญญาณัฐ  เพ็งสวย  นิสิตปริญญาโท

     สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

บทนำ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มีคำถามว่าไทยเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ประชาชนคนไทยเข้าใจและเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วหรือยัง หลายคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าประชาคมอาเซียนคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะอะไรเราจึงต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน การจะทำให้เกิดความตะหนัก ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวต้องอาศัยการศึกษาเข้ามาเป็นตัวช่วยเพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน

ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซียน“ประชาคมอาเซียน” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทำมาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน  ตกลงกันที่จัดตั้งประชาคมอาเซียน อันถือเป็นการปรับปรุงตัวครั้งใหญ่และวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียน คือ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทำให้อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่นโรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้กับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดประชาคมอาเซียนถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2546 จากการที่ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า “ข้อตกลงบาหลี 2” เพื่อเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี 2558

กำเนิดอาเซียนและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

เมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2510ณ วังสราญรมย์ (ที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศไทย ในขณะนั้น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือในระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“ หรือ “อาเซียน” (ASEAN) ซึ่งเป็นตัวย่อของ Association of SouthEast Asian Nations ชื่อทางการ ในภาษาอังกฤษของอาเซียน ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ รัฐมนตรี-ต่างประเทศของทั้ง 5ประเทศได้หารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสมาคมอาเซียนและยกร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี นับตั้งแต่วันก่อตั้ง อาเซียนได้พยายามแสดงบทบาทในการธำรงรักษาและส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความเจริญร่วมกันในภูมิภาค ตลอดจนมีวิวัฒนาการ อย่างต่อเนื่องในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนพัฒนาการในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม จนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ และนำไปสู่การขยายจำนวนสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยบรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 เมื่อปี 2527เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 7ในปี 2538ลาวและพม่า เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อปี 2540และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อปี 2542ทำให้ในปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10ประเทศ

วัตถุประสงค์สำคัญ 7ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่(1)  ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร(2)  ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค(3)  เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค(4)  ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี(5)  ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(6)  เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม(7)  เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ

คำขวัญ-ตราสัญลักษณ์-ธงของอาเซี่ยน

คำขวัญของอาเซียน                                               "One Vision, One Identity, One Community"

                                                " หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม "

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ที่มา: th.wikipedia.org

                การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของเหล่าประเทศสมาชิกนี้มีกลไกขับเคลื่อนประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เหล่าประเทศสมาชิกได้กำหนดบทบาทการดำเนินงานด้านต่างประเทศโดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์ การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆโดยได้ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมไปถึงการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ ประเทศไทยของเราได้ดำเนินการวางแผนในเรื่องนี้เช่นกันแต่จะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการลงมือปฏิบัติและการสร้างความเข้าใจให้เกิดกับทุกฝ่ายจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษา โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสู่สถานศึกษา เน้นการสร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประเทศประชาคมอาเซียน โดยกระตุ้นให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ได้มากที่สุดและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า กิจกรรมดังกล่าวมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าสถานศึกษาจะคิดหรือเลือกใช้วิธีใดบ้าง อาทิเช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ อุปกรณ์ รูปภาพ วีดิทัศน์ นิทรรศการ หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกันเองผ่านสื่อ ICT   การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ชัดเจนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด และ  เจตคติ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การนำแหล่งเรียนรู้เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

                การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน

                การใช้แหล่งเรียนรู้มีความสำคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริง การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หน่วยงานองค์กร สถานประกอบการ ชุมชน สิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ชุมชนและธรรมชาติเปรียบเสมือนขุนทรัพย์ที่สามารถค้นพบความรู้ได้ไม่จบสิ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ คือ

1.             ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง

2.             ได้ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้และทักษะกระบวนการต่างๆ

3.             ได้ฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและสรุปความ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

4.             ผู้เรียนได้ประเมินผลงานด้วยตนเอง

5.             สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนั้นบางโรงเรียนอาจนำมา      บูรณาการกับวิชาต่างๆโดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ หรืออาจจะจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากเรื่องประชาคมอาเซียนให้เกิดความเข้าใจและพร้อมที่จะเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนต่อไป แต่จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นจะบังเกิดผลได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะระดมกำลัง ความคิด และช่วยกันดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

…………………………………………………………………………………………

แหล่งอ้างอิง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ( 2554 )แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน.สำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.mfa.go.th

www.th.wikipedia.org.

www.baanjomyut.com

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา