นักบินน้อยสพฐ.เครื่องบินพลังยาง ความจริง ที่นักการศึกษาอย่ามองข้าม | วิชาการ.คอม


นักบินน้อยสพฐ.เครื่องบินพลังยาง ความจริง ที่นักการศึกษาอย่ามองข้าม

สารบัญ

                 
หน้าที่ 1 นักบินน้อย สพฐ. โครงการเยี่ยม กิจกรรมดี แต่วิธีปฏิบัติ กลับพบปัญหา !!
หน้าที่ 2 นักบินน้อย สพฐ. โครงการเยี่ยม กิจกรรมดี แต่วิธีปฏิบัติ กลับพบปัญหา !! ตอนที่ 2
หน้าที่ 3 เครื่องบินพลังยาง ปัญหาจากการจัดการ
หน้าที่ 4 กว่าจะได้มาแข่งระดับภาค
หน้าที่ 5 สพฐ.ปรับกติกาใหม่แล้ว ในปี 2556
หน้าที่ 6 สพฐ.ปรับกติกาใหม่แล้ว ...อะไรใหม่ ?
หน้าที่ 7 แบบเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
หน้าที่ 8 เครื่องบินพลังยาง บินได้อย่างไร
หน้าที่ 9 การทำใบพัดเครื่องบินพลังยาง
หน้าที่ 10 ปัญหาเครื่องบินเลี้ยวกลับ
หน้าที่ 11 เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
หน้าที่ 12 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ที่ หอประชุมอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
หน้าที่ 13 เทคนิคการใช้ยาง ของเครื่องบินพลังยาง
หน้าที่ 14 แบบเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินไกล 25 กรัม
หน้าที่ 15 รวมแบบเครื่องบินยาง
หน้าที่ 16 สพฐ.ปรับกติกาใหม่แล้ว ...อะไรใหม่ ? ตอนที่ 2 คำชี้แจง
หน้าที่ 17 กติกาเครื่องบินกระดาษพับ นักบินน้อยสพฐ.ปี 56
หน้าที่ 18 กติกาเครื่องบินพลังยาง นักบินน้อยสพฐ.ปี 57

สพฐ.ปรับกติกาใหม่แล้ว ในปี 2556

เล่าโดย ยรรยง สินธุ์งาม    21 กรกฎาคม 2556

        สพฐ.ปรับกติกาใหม่แล้ว ในปี 2556

เมื่อปี 2555 ได้บ่นเอาไว้หลายเรื่อง เกี่ยวกับ กติกา ของเครื่องบินพลังยาง  มาปีนี้ 2556  ได้มีการปรับปรุงกติกา ในหลายส่วน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการแข่งขัน ในยุคปัจจุบันมากที่สุด ผมจึงขอนำ กติกา ในส่วนของเครื่องบินพลังยาง มาเล่าไว้ โดยอ้างอิงมาจาก เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 (จาก http://www.sillapa.net/rule56/science.pdf เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2556)

    และ ขอชื่นชม กับคณะทำงานของ สพฐ.ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ได้ปรับปรุงกติกาการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเยาวชน อย่างแท้จริง

...ขอปรบมือชื่นชม ดังๆ ไว้  ณ โอกาสนี้  ขอรับ... 

 

        ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำเครื่องบินมาเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและให้ความส าคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเทคโนโลยี การนำความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระวิชาอื่น ๆ อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ

และศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานให้ก้าวสู่สากลต่อไป โครงการการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องบินและอากาศยานจำลอง ในลักษณะต่าง ๆ ที่จะนำไปแข่งขันและแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

    วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และเครื่องบินเล็กบังคับด้วยระบบควบคุมไร้สาย

2. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการนำสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า

3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของครู นักเรียน ด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยความรู้ทางด้านอากาศยาน

4. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องบินเป็นเครื่องมือ

5. เพื่อค้นหาเด็กเก่งด้านอากาศยานได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจากเวทีประกวดและแข่งขันเครื่องบินในระดับจังหวัด และระดับ สพฐ.

      กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน

กิจกรรมการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ปีการศึกษา 2556 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจำแนกการประกวดและแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. ระดับประถมศึกษา เป็นการประกวดและแข่งขันเครื่องร่อน ประกอบด้วย 3 กติกา ดังนี้

       1) เครื่องร่อนกระดาษพับ

       2) เครื่องร่อนประเภทร่อนไกล

       3) เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการประกวดและแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประกอบด้วย 2 กติกา ดังนี้

        1) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)

        2) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการประกวดและการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ

ประกอบด้วย 2 กติกา ดังนี้

       1) เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ

       2) อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556ได้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างและประกอบเครื่องบินด้วยตนเองทุกทีม ซึ่งการประกอบเครื่องบินจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ สร้างทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และได้รับประสบการณ์ตรง

ดังต่อไปนี้

1. ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พื้นฐานของการประกอบเครื่องบิน คือ

      1) ทักษะในการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน

      2) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องบิน

      3) ทักษะในการอ่านแบบแปลนและมาตราส่วนการวัด

      4) ทักษะความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลักการบินเบื้องต้น

      5) ทักษะการบังคับทิศทางของเครื่องบิน

2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ

      1) การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ตรงต่อเวลา มีระเบียบ วินัย อดทน มีสมาธิ

      2) มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา

      3) ทักษะและการพัฒนาองค์ความรู้จากการประกอบเครื่องบิน

 

       ข้อกำหนด /คุณสมบัติผู้เข้าประกวดและแข่งขัน

1. การประกวดหรือการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วยครู ผู้ควบคุมทีม 1 คน นักเรียน 2 คน

    ยกเว้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 4 คน ประกอบด้วย ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน นักเรียน 3 คน

2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีม ในแต่ละประเภท

3. วิธีการ ขั้นตอนการประกวดและแข่งขันเครื่องบินให้เป็นไปตามกติกาที่ สพฐ. กำหนด

4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันเครื่องบินต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

       กติกาทั่วไป

1. สถานที่จัดการแข่งขันเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยางควรจัดการแข่งขันในอาคารอเนกประสงค์

หรือโรงยิมเนเซียม

2. สถานที่จัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ จัดการแข่งขันภายนอกอาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศและดุลยพินิจของคณะกรรมการ

3. เครื่องร่อนและเครื่องบินจะต้องประกอบด้วย ลำตัว ปีก และชุดพวงหาง ยกเว้นเครื่องบินเล็กบังคับ

ด้วยวิทยุ ประเภทความสร้างสรรค์

4. แต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยนักเรียน และผู้ควบคุมทีมตามข้อกำหนด

5. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ควบคุมทีมเข้าไปในสนามแข่งขัน เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ โดยวิธีใด ๆ ในขณะที่นักเรียนแข่งขัน และเมื่อผู้เข้าแข่งขันต้องการออกจากสนามแข่งขันต้องได้รับการอนุญาตจาก

กรรมการก่อนทุกครั้ง

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

 

     ก. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)

 

1) การสร้างเครื่องบินพลังยาง ต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ขึ้นรูปใด ๆ ทั้งสิ้น นำมาสร้างพร้อมกัน

ทุกทีมในสนามแข่งขัน (ห้ามใช้วัสดุคอมโพสิท คาร์บอนกราไฟต์) และชุดกำเนิดแรงขับประกอบด้วย ใบพัด ชุดรองลื่น เพลาขับ แท่นยึด ต้องแยกมาประกอบในสนามแข่งขันและใช้ยางวงรัดของวงใหญ่เท่านั้นเป็นแหล่งพลังงาน ดังภาพประกอบด้านล่าง

2) ใบพัดที่ใช้ในการแข่งขัน ขนาดไม่เกิน 7 นิ้ว โดยจะใช้ใบพัดสำเร็จรูปที่มีขายในตลาดหรือผู้เข้า

แข่งขันประดิษฐ์ขึ้นใช้เองก็ได้ แต่ต้องนำชิ้นส่วนของใบ 2 ส่วนมาประกอบกับชุดพลังงานในสนามเท่านั้น

3) ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนแบบแปลนตามอัตราส่วนจริงและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ภายในสนามแข่งขันและนำส่งกรรมการด้วย (ห้ามผู้เข้าแข่งขันนำแบบแปลนเท่าของจริงมาเป็นแบบในการสร้าง  อุปกรณ์เขียนแบบให้นำมาเอง ห้ามใช้คอมพิวเตอร์)

  หมายเหตุ ในการแข่งขันระดับภาค ชุดกำเนิดแรงขับต้องใช้ของที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

4) ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างจำนวนกี่ลำก็ได้ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง พร้อมทั้งทดสอบบิน

และปรับแต่ง ภายในสนามแข่งขัน โดยแจ้งกรรมการสนามก่อนทุกครั้ง

5) ขนาดความยาวของปีกเครื่องบินพลังยางอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร (กางปีกออก)

6) ขนาดความยาวลำตัวของเครื่องบินพลังยางอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร

7) น้ำหนักเครื่องบินพลังยางรวมยาง ไม่ต่ำกว่า 15 กรัม

8) หลังจากสร้างเสร็จแล้วผู้เข้าแข่งขันต้องนำเครื่องบินพลังยางให้คณะกรรมการตรวจรับและ

เซ็นชื่อกำกับทุกลำ ภายหลังการตรวจรับกรรมการจะนำเครื่องบินพลังยางมาจัดวาง ณ สถานที่ ๆ กรรมการเตรียมไว้

9) เมื่อเริ่มแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมารับเครื่องบินของตนเข้าประจำที่ สามารถปล่อย

เครื่องบินได้ 3 ครั้ง โดยใช้เวลาเฉลี่ย เป็นเกณฑ์ตัดสิน

10) ผลการแข่งขันเริ่มจับเวลาเมื่อเครื่องบินลอยขึ้นจากพื้นและสิ้นสุดการจับเวลาเมื่อเครื่องบิน

นั้นสัมผัสพื้น หรือบินต่อไม่ได้ (ในกรณีที่ชนผนังหรือสิ่งกีดขวางภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาทีแล้วสามารถบินต่อไปได้ คงจับเวลาต่อไป) นอกจากนี้ หลังจากที่ปล่อยเครื่องบินแล้ว เครื่องบินจะต้องยกตัวขึ้นภายในเวลา 5 วินาที  มิฉะนั้นจะถือว่าสิ้นสุดสภาพการบินในรอบนั้น

12) รางวัลและเกียรติบัตร มีดังนี้

        เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน 80 - 100 คะแนน

        เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน 70 - 79 คะแนน

        เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน 60 - 69 คะแนน

              ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

13) การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

14) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

                         

 ...........................................

 

ข.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)

1) การสร้างเครื่องบินพลังยาง ต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ขึ้นรูปใด ๆ ทั้งสิ้น นำมาสร้างพร้อมกันทุกทีมในสนามแข่งขัน (ห้ามใช้วัสดุคอมโพสิท คาร์บอนกราไฟต์) และชุดกำเนิดแรงขับประกอบด้วย ใบพัด ชุดรองลื่น เพลาขับ แท่นยึด ต้องแยกมาประกอบในสนามแข่งขันและใช้ยางวงรัดของวงใหญ่เท่านั้นเป็นแหล่งพลังงาน  ดังภาพประกอบด้านล่าง

 

2) ใบพัดที่ใช้ในการแข่งขัน ขนาดไม่เกิน 7 นิ้ว โดยจะใช้ใบพัดสำเร็จรูปที่มีขายในตลาดหรือผู้เข้าแข่งขันประดิษฐ์ขึ้นใช้เองก็ได้ แต่ต้องนำชิ้นส่วนของใบพัด 2 ส่วนมาประกอบกับชุดพลังงานในสนามเท่านั้น

3) ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนแบบแปลนตามอัตราส่วนจริงและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนภายในสนามแข่งขันและนำส่งกรรมการด้วย (ห้ามผู้เข้าแข่งขันนำแบบแปลนเท่าของจริงมาเป็นแบบในการสร้าง อุปกรณ์เขียนแบบให้นำมาเอง ห้ามใช้คอมพิวเตอร์)

 หมายเหตุ ในการแข่งขันระดับภาค ชุดกำเนิดแรงขับต้องใช้ของที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

4) ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างจำนวนกี่ลำก็ได้ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงพร้อมทั้งทดสอบบินและปรับแต่งภายในสนามแข่งขันโดยแจ้งกรรมการสนามก่อนทุกครั้ง

5) ขนาดความยาวของปีกเครื่องบินพลังยางอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร (กางปีกออก)

6) ขนาดความยาวลำตัวของเครื่องบินพลังยางอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร

7) น้ำหนักรวมของเครื่องบินพลังยาง ระหว่าง 15-25 กรัม

8) หลังจากสร้างเสร็จแล้วผู้เข้าแข่งขันต้องนำเครื่องบินพลังยางให้คณะกรรมการตรวจรับและเซ็นชื่อ

กำกับทุกลำ ภายหลังการตรวจรับกรรมการจะนำเครื่องบินพลังยางมาจัดวาง ณ สถานที่ ๆ กรรมการเตรียมไว้

9) เมื่อเริ่มแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมารับเครื่องบินของตนเข้าประจำที่ สามารถปล่อยเครื่องบินได้ 3 ครั้ง โดยใช้ระยะทางเฉลี่ย เป็นเกณฑ์ตัดสิน

10) ผลการแข่งขันวัดจากระยะทางตรงจากจุดปล่อยถึงจุดที่เครื่องบินนั้นสัมผัสพื้นครั้งแรกหรือบินต่อไม่ได้

(ในกรณีที่เครื่องบินชนผนังหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ถือว่าเครื่องบินสิ้นสภาพการบิน และถือเป็นตำแหน่งสิ้นสุดการบิน)

และเครื่องบินต้องอยู่ในพื้นที่แข่งขันเท่านั้น ตามรูป

 

 

12) รางวัลและเกียรติบัตร มีดังนี้

           เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน 80 - 100 คะแนน

           เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน 70 - 79 คะแนน

           เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน 60 - 69 คะแนน

                  ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

13) การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

14) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

 

อ้างอิงจาก http://www.sillapa.net/rule56/science.pdf   เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2556

 

 

 

เล่าโดย 

              ยรรยง สินธุ์งาม   yanyong007@gmail.com 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา