ผลงานครูสายพิน คงพระบาท เรื่องการพัฒนาหน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | วิชาการ.คอม


ผลงานครูสายพิน คงพระบาท เรื่องการพัฒนาหน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลงานครูสายพิน คงพระบาท เรื่องการพัฒนาหน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน ครูสายพิน คงพระบาท ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เผยแพร่ผลงาน

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่องที่รายงาน                                การพัฒนาหน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องชีวิตสัมพันธ์  ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผู้รายงาน                               นางสายพิน  คงพระบาท

ปีการศึกษา                            2555

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อสร้างหน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้หน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ได้รับการเผยแพร่หน่วยการสอนประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  (5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ได้รับการเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใช้หน่วยการสอนประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวัดบ่อล้อ  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จำนวน  32  คน

ซึ่งได้ทำการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เนื่องจากแต่ละห้องเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกล้เคียงกัน  และนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีการคละกลุ่มนักเรียน  เรียนเก่ง  เรียนปานกลาง  และเรียนอ่อน  ผู้วิจัยจึงใช้นักเรียนทั้งห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  จากประชากร  จำนวน  2  ห้องเรียน  สุ่มจับสลากจำนวน  1  ห้องเรียน  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  จำนวน  32  คน  แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  (1)  หน่วยการสอนประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยที่  1  ชีวิตสัมพันธ์  จำนวน  7  หน่วยการสอน  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.50 - 0.77  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.33 – 0.80  มีค่าความเชื่อมั่น  0.91  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม  SPSS  16.0  for  Windows  หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยหน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใช้  t-test  แบบ  dependent

 

                ผลการวิจัยพบว่า

 

                1.  หน่วยการสอนหน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  85.06/84.74

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  หลังใช้หน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน หลังใช้หน่วยการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

อยู่ในระดับดีมาก

4.  ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ได้รับการเผยแพร่หน่วยการสอนประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับดีมาก

5.  ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ได้รับการเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใช้หน่วยการสอนประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัมพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับดีมาก

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณครูสายพิน คงพระบาท  โทร.0842923673 หรือที่อีเมล์saypinkong@hotmail.com

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา