ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน | วิชาการ.คอม


ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 บทนำ
หน้าที่ 2 ความรู้เบื้องต้นกับงานช่าง
หน้าที่ 3 ชีวิตประจำวันกับทักษะงานช่าง
หน้าที่ 4 การจำแนกของงานช่างในชีวิตประจำวัน
หน้าที่ 5 ทักษะที่จำเป็นกระบวนการทำงานงานช่าง
หน้าที่ 6 หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดการงานช่าง
หน้าที่ 7 เครื่องมือและการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย
หน้าที่ 8 เครื่องมือช่างทีควรมีไว้ประจำบ้าน
หน้าที่ 9 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้
หน้าที่ 10 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า
หน้าที่ 11 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปาและสุขภัณฑ์
หน้าที่ 12 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปูน
หน้าที่ 13 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโลหะ
หน้าที่ 14 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเครื่องยนต์
หน้าที่ 15 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสีและงานเคลือบผิว
หน้าที่ 16 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ อ่านแบบ
หน้าที่ 17 เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ
หน้าที่ 18 วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง
หน้าที่ 19 วัสดุงานไม้
หน้าที่ 20 วัสดุงานปูนและคอนกรีต
หน้าที่ 21 วัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์
หน้าที่ 22 วัสดุอุปกรณ์งานโลหะ
หน้าที่ 23 วัสดุอุปกรณ์งานพลาสติกและกระจก
หน้าที่ 24 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ อ่านแบบ

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ อ่านแบบ

 

      งานเขียนแบบ มีความสำคัญสำหรับช่างทุกช่าง ซึ่งจะต้องมีการออกแบบ เขียนแบบทุกครั้งที่จะทำการผลิตชิ้นงานออกมา จึงพูดได้ว่างานเขียนแบบเป็นหัวใจของช่างทุกชนิด ในสมัยโบราณการเขียนแบบไม่เจริญเหมือนสมัยนี้ แต่ช่างพยายามถ่ายทอดความคิดลงในแผ่นหิน โดยมิได้แยกชิ้นส่วนให้เห็นชัด ตามชนบทเมื่อมีการปลูกสร้างบ้านก็มีการเขียนแบบแปลนบ้านตามพื้นดินในบริเวณปลูกสร้าง ซึ่งจะดีกว่าที่จะทำโดยไม่มีแบบแผนเลย

 

ความหมายและประโยชน์ของการเขียนแบบ อ่านแบบ

      การเขียนแบบ   หมายถึง   การเขียนที่แสดงรูปร่างและขนาด       การอ่านแบบ     หมายถึง   ความสามารถในการอ่านแบบที่เขียนขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติตามแบบนั้นและทำเป็นรูปทรงได้

      ประโยชน์ของงานเขียนแบบมีผลต่อการปฏิบัติงานช่างที่จะกำหนดรายละเอียดของงานและดำเนินงานไปได้ตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม การศึกษาวิธีการเขียนแบบเราจะต้องศึกษาหลักการเบื้องต้นของการเขียนแบบได้อย่างถูกวิธี จะช่วยให้มีความเข้าใจและนำไปเขียนแบบได้ความสำคัญของงานเขียนแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเรา คือ

      1.   ช่วยบันทึกตามแนวคิดสร้างสรรค์       2.   ช่วยในการจัดลักษณะและสัดส่วนของงานได้อย่างถูกต้อง       3.   ช่วยในการคิดคำนวณวัสดุในการปฏิบัติงานช่างได้อย่างถูกต้อง       4.   ช่วยในการนำรูปแบบที่ได้กำหนดแล้วนั้นไปปฏิบัติได้ตามแบบที่เขียนขึ้น

 

เครื่องมือเขียนแบบและหน้าที่วิธีการใช้   มีดังนี้

 

        ๑. โต๊ะเขียนแบบ หรือกระดานเขียนแบบ ( Drawing Board ) ใช้รองกระดาษเขียนแบบ ในกรณีที่ไม่มีโต๊ะเขียนแบบ ให้ใช้กระดานเขียนแบบแทนก็ได้

              

http://www.office2art.com/images/catalog_images/1347249980.jpg

        ๒. ไม้ฉากรูปตัวที ( T - Square ) มีลักษณะคล้ายรูปตัว T ซึ่งมีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ ส่วนหัว ( Fixed Head ) และส่วนตัวไม้ทีประกบกันเป็นมุม ๙๐ องศา ใช้สำหรับเขียนเส้นตรงในแนวนอน หรือเส้นระดับอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับโต๊ะเขียนแบบหรือกระดานเขียนแบบ พร้อมนี้จะต้องใช้ร่วมกับฉากสามเหลี่ยม (Set - Square)สำหรับลากเส้นให้เป็นมุมต่างๆ ลักษณะของไม้ฉากที หรือ T - Square ที่ดีนั้น หัวไม้ฉากทีต้องไม่โยกคลอน ยึดติดกันแน่นกับก้านไม้ตัวขวางของไม้ฉากที ขอบบนของตัวไม้ฉากทีต้องเรียบและตรงไม่บิดงอ การเขียนเส้นนอนต้องลากเส้นจากซ้ายไปขวาเสมอ หัวไม้ฉากทีแนบกับโต๊ะเขียนแบบด้านซ้ายมือจรดปลายดินสอให้เอนไปในทิศทางของการลากเส้นทำมุมกับกระดาษเขียนแบบเป็นมุม ๖๐ องศา ขณะเดียวกันให้ดินสอเอนออกจากขอบบรรทัดเล็กน้อย เพื่อให้ปลายดินสออยู่ชิดขอบบรรทัดมากที่สุด ในขณะที่ลากเส้น ควรหมุนดินสอไปด้วย ซึ่งจะช่วยรักษาปลายไส้ดินสอเป็นกรวยแหลม และช่วยให้เส้นดินสอโตสม่ำเสมอกัน

http://content.etilize.com/1300/1010037519.jpg  

       ๓. ฉากสามเหลี่ยม ( Set - Square ) ชุดหนึ่งมีอยู่ ๒ แบบ มีมุมต่างกันดังนี้ อันแรกเรียกว่า ฉาก ๓๐ ๖๐, และ ๙๐ องศา ส่วนอันที่ ๒ เรียกว่า ฉาก ๔๕, ๔๕, และ ๙๐ องศา การเขียนมุมของฉากสามเหลี่ยมทั้ง ๒ อันนี้ จะต้องใช้ร่วมควบคู่กับไม้ฉากทีทุกครั้ง ในขณะทำการปฏิบัติงานเขียนแบบ  ฉากสามเหลี่ยมใช้สำหรับเขียนเส้นตรงในแนวดิ่ง และเส้นเอียงทำมุมต่างๆ เวลาเขียนเส้นดิ่งให้ลากดินสอขึ้นไปตามแนวดิ่ง จับดินสอให้เอนไปในทิศทางของการลากเส้น ทำมุม ๖๐ องศา กับกระดานเขียนแบบ และให้ดินสอเอนออกจากตัวฉากสามเหลี่ยมเล็กน้อย

http://www.graphicsdirect.co.uk/assets/products/7090/large/Unique_adjustable_set_square-RT.jpg?1349251143                              

      ๔. วงเวียน เป็นอุปกรณ์สำหรับเขียนวงกลม หรือส่วนโค้ง ด้วยดินสอดำหรือหมึกก็ได้ วงเวียนมีหลายแบบ สามารถเลือกใช้แล้วแต่ความสำคัญของความต้องการในแต่กรณี วิธีเขียนวงกลมหรือส่วนโค้ง ให้ปรับขาวงเวียนที่เป็นเหล็กแหลม ให้ยาวกว่าข้างที่เป็นไส้ดินสอเล็กน้อย ใช้ปลายแหลม ปักลงตรงจุดที่กำหนดให้เป็นศูนย์กลางของวงกลม ปรับขาวงเวียนจนกางได้ระยะเท่ากับรัศมีที่ต้องการจับก้านวงเวียนไว้ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ หมุนวงเวียนเอนไปในทิศทางของการลากเส้นเล็กน้อย พยายามเขียนวงกลมให้สมบูรณ์ โดยการหมุนวงเวียนไปเพียงครั้งเดียว

                   

http://www.nandeestationery.com/images/products/sun-star.jpg

 

      ๕. ดินสอดำ หรือดินสอเขียนแบบ ( Drawing Pencil ) ดินสอเขียนแบบทำด้วยไส้ดินสอที่มีระดับความแข็งต่างกัน ความแข็งของไส้ดินสอมีการระบุไว้บนแท่งดินสอด้วยตัวเลขและตัวอักษร ดินสอที่ใช้ในการเขียนแบบ ควรมีความอ่อนแข็งดังนี้ ๒H, ๓H, H, HB อย่างน้อยควรมี ๔ แท่ง คือ ดินสอที่มีไส้อ่อนได้แก่เกรด F, HB ไส้ขนาดกลาง H – ๒H ไส้แข็ง ๔H – ๕H ในงานเขียนแบบปัจจุบันนี้นิยมใช้ดินสอสำเร็จแบบไส้เลื่อน หรือไส้กด เพราะสะดวกรวดเร็วไม่เสียเวลาต่อการเหลาดินสอ มีความยาวคงที่ บรรจุไส้ใหม่สะดวก ทำให้งานสะอาด ไม่สกปรก

http://www.bspwit.ac.th/LINK%20PAGE/Art%20Group/Drawing%20Tech/D-TECH%20UNIT-02%20FILES/02-022.JPG

๖. ยางลบ ควรเป็นยางลบชนิดนุ่มๆมีคุณภาพใช้ลบดินสอดำที่เขียนผิด หรือลบในสิ่งที่ต้องการจะลบ

             http://1.bp.blogspot.com/-qShbqeMwl7c/UTNzNCceIPI/AAAAAAAAAMQ/jPWA_5DIbjM/s320/2010103_4499.jpg

๗. กระดาษเขียนแบบ มีทั้งขนาดความหนา ๘๐ ปอนด์ ถึง ๑๐๐ ปอนด์ เป็นชนิดไม่มีเส้นขนาดความกว้างความยาว แล้วแต่จะต้องการเขียนหรือต้องการใช้ขั้นตอนการติดกระดาษเขียนแบบที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้ ให้นำกระดาษเขียนแบบที่มีขนาดต่างๆตามความต้องการเขียนแบบวางลงบนพื้นกระดานโต๊ะเขียนแบบหรือแผ่นกระดานรองกระดาษเขียนแบบ โดยให้พอเหมาะกับผู้ที่จะเขียนแบบทำการเขียนแบบมีความคล่องตัวในการเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบจะต้องวางไม่สูงเกินไปจนเกือบจะชิดกับขอบด้านบนของโต๊ะเขียนแบบ,แผ่นกระดานรองกระดาษเขียนแบบหรือวางต่ำลงมาจนเกือบชิดขอบด้านล่างของโต๊ะ,แผ่นกระดานรองกระดาษเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบให้ห่างจากขอบโต๊ะเขียนแบบทางด้านซ้ายมือประมาณ ๑ ผ่ามือ หรือ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร จากนั้นให้นำไม้ฉากที (T-Square) วางทับบนกระดาษเขียนแบบ โดยให้หัวของไม้ฉากทีแนบชิดกับขอบโต๊ะเขียนแบบด้านซ้ายมือ ซึ่งบรรทัดยาวไม้ฉากทีจะทำมุมฉากกับขอบโต๊ะเขียนแบบ ใช้ฉากสามเหลี่ยม (Set-Square) วางบนขอบบรรทัดไม้ฉากที ให้ขอบด้านมุมฉากของฉากสามเหลี่ยมอยู่ในแนวเดียวกันกับขอบด้านซ้ายกระดาษเขียนแบบ และฉากสามเหลี่ยมทำมุมฉากกับไม้ฉากที จัดขอบกระดาษเขียนแบบให้อยู่ในแนวเดียวกันกับด้านมุมฉากของฉากสามเหลี่ยม เมื่อจัดเข้าที่เรียบร้อยแล้วให้ติดมุมกระดาษเขียนแบบทั้ง ๔ ด้าน ด้วยกระดาษกาวหรือเทปใส (Scottape) โดยให้ติดขวางมุม แต่จะต้องติดลึกเข้าไปในพื้นที่กระดาษเขียนแบบมากนัก การติดขวางมุมเพื่อป้องกันกระดาษเขียนแบบ หลุดออกได้ง่ายขณะทำการเขียนแบบ เมื่อติดมุมกระดาษเขียนแบบเรียบร้อยแล้ว ยกเครื่องมือเขียนแบบออก ก็จะได้การติดกระดาษเขียนแบบที่ถูกต้องและใช้ในการเขียนแบบต่อไป

http://203.172.139.92/nonghan/kunplan/kkk/image/lesson3_2.files/image002.gif

       ๘. ผ้ายาง หรือเทปกาว ( Scotch Tape ) ใช้ติดกระดาษเขียนแบบกับโต๊ะเขียนแบบ หรือกระดานเขียนแบบให้แน่นในขณะเขียนแบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันกระดาษเลื่อน การติดกระดาษเขียนแบบที่ถูกวิธีนั้น ต้องติดขวางมุมกระดาษเขียนแบบทั้ง ๔ มุมกระดาษ

               

http://mojosavings.com/wp-content/uploads/2012/08/scotch-tape1.jpg

     ๙. บรรทัดโค้ง ( Irregular Curves ) บรรทัดโค้งใช้สำหรับเขียนเส้นโค้งที่วงเวียนไม่สามารถเขียนได้ โดยทำการจุดไว้ให้ได้ ๓ จุด แล้วลากเส้นผ่านตามจุดนั้นๆตามบรรทัดโค้งเลื่อนบรรทัดโค้งความโค้งตามไปครั้งละ ๓ จุด จนกว่าจะได้รูปตามต้องการ

                       

http://www.thaigoodview.com/files/u29257/eq19.gif

 

      ๑๐. บรรทัดสเกล ( Scale ) ใช้สำหรับย่อส่วนตามต้องการ มีลักษณะเป็นแท่งสามเหลี่ยม ๖ ด้าน ในแต่ละด้านจะมีมาตราส่วนย่อไว้ดังนี้ ๑ : ๒๐, ๑ : ๒๕, ๑ : ๕๐, ๑ : ๗๕, และ ๑ : ๑๐๐

http://www.daonline.net.au/userfiles/image/Scale%20Ruler%20Image.jpg

 

สรุป        

      งานเขียนแบบ เป็นงาน หลักงานหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ในอดีตการเขียนแบบก่อสร้างเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ต้องเขียนด้วยมือ ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะด้าน ต้องมีโต๊ะเขียนแบบ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการวัดระยะ วัดมุม วัดองศา ต่างๆ ตลอดจน ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการเขียนภาพต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามตามต้องการ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีความยุ่งยากในการจัดรูปแบบ ตลอดจน มีความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เมื่อมีความจำเป็นต้อง แก้ไขแบบแปลนนั้น ๆ       แต่ในสมัยนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เครื่องมือเขียนแบบของช่างรุ่นใหม่เปลี่ยนมาเป็น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค และอุปกรเสริมไฮเทคต่าง ๆ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ซอฟแวร์ที่ช่วยในการเขียนแบบให้เราทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ ซอฟแวร์ก็มีกันมากมายหลายค่ายเอามากๆแต่ขอยกตัวอย่างที่เราคุ้นหูกันมากก็คือ AUTOCAD เราสามารถใช้คำสั่งของ AUTOCAD ง่าย ๆ เพียงไม่กี่คำสั่งก็สามารถสร้างงานเขียนแบบได้มากมายเพียงพอแล้ว

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา