ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน | วิชาการ.คอม


ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน

การนำศาสตร์และศิลป์ ตลอดทั้งประสบการณ์ในการทำงานช่าง หรือทักษะเชิงช่าง มาใช้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือช่าง การดูแลบำรุงรักษา การดัดแปลงซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันย่อมทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้มากขึ้น

ผู้เขียน pairat2013 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 บทนำ
หน้าที่ 2 ความรู้เบื้องต้นกับงานช่าง
หน้าที่ 3 ชีวิตประจำวันกับทักษะงานช่าง
หน้าที่ 4 การจำแนกของงานช่างในชีวิตประจำวัน
หน้าที่ 5 ทักษะที่จำเป็นกระบวนการทำงานงานช่าง
หน้าที่ 6 หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดการงานช่าง
หน้าที่ 7 เครื่องมือและการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย
หน้าที่ 8 เครื่องมือช่างทีควรมีไว้ประจำบ้าน
หน้าที่ 9 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้
หน้าที่ 10 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า
หน้าที่ 11 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปาและสุขภัณฑ์
หน้าที่ 12 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปูน
หน้าที่ 13 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโลหะ
หน้าที่ 14 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเครื่องยนต์
หน้าที่ 15 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสีและงานเคลือบผิว
หน้าที่ 16 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ อ่านแบบ
หน้าที่ 17 เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ
หน้าที่ 18 วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง
หน้าที่ 19 วัสดุงานไม้
หน้าที่ 20 วัสดุงานปูนและคอนกรีต
หน้าที่ 21 วัสดุอุปกรณ์งานประปาและสุขภัณฑ์
หน้าที่ 22 วัสดุอุปกรณ์งานโลหะ
หน้าที่ 23 วัสดุอุปกรณ์งานพลาสติกและกระจก
หน้าที่ 24 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้า

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา