แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / ประเพณีท้องถิ่น / แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น | วิชาการ.คอม


แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / ประเพณีท้องถิ่น / แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 แหล่งเรียนรู้ / แหล่งท่องเที่ยว
หน้าที่ 2 ประวัติการก่อตั้งบ้านอ้อมกอ
หน้าที่ 3 ร่องรอยมหัศจรรย์
หน้าที่ 4 เจดีย์โบราณ
หน้าที่ 5 ดินแดนหมัศจรรย์หินล้านปี
หน้าที่ 6 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
หน้าที่ 7 พิธีบวงสรวงเจ้าปู่หอคำ (พญาศรีสุทโธ)
หน้าที่ 8 วัดศรีชมชื่น
หน้าที่ 9 ภาษาอีสานวันละคำ
หน้าที่ 10 ผญา คำสอน
หน้าที่ 11 ผญา
หน้าที่ 12 ควมทวย
หน้าที่ 13 การเล่นของเด็กไทยโบราณ
หน้าที่ 19 วิเคราะห์หลักสูตร ปฐมวัย
หน้าที่ 20 แผนการจัดการเรียนรู ปฐมวัย 1
หน้าที่ 21 แผนการจัดการเรียนรู ปฐมวัย 2
หน้าที่ 22 วิเคราะห์หลักสูตร ช่วงชั้นที่ 1 - 2
หน้าที่ 23 แผนการจัดการเรียนรู มักคุเทศ 1
หน้าที่ 24 แผนการจัดการเรียนรู้ มักคุเทศ 2
หน้าที่ 25 แผนการจัดการเรียนรู้ มักคุเทศ 3
หน้าที่ 26 วิเคราะห์หลักสูตรการเล่นพื้นเมือง ชั้น ม.1
หน้าที่ 27 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 1
หน้าที่ 28 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 2
หน้าที่ 29 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 3

วิเคราะห์หลักสูตร ปฐมวัย

 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

เรื่อง   เด็กไทยร่างกายแข็งแรง

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการขั้นพื้นฐาน

.......................................................

 

ความเป็นมา

                    จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545   มาตรา 29 ระบุไว้ว่า  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์กรเอกชน    สถานประกอบการ    สถาบันศาสนา   และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา  อบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล   ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ       เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนา ระหว่างชุมชนโดยให้สถานศึกษากำหนดหลักสูตรท้องถิ่นขึ้น

 

หลักการ

                    1. ให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร

                    2. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

                    3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพื้นฐาน

                    4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                    5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น

 

จุดหมาย

                    เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมในชุมชน และสามารถนำเกม การละเล่นพื้นเมืองมาใช้ในการพัฒนาการด้านร่างกายเป้าหมาย

                    1.  ประชาชนที่สนใจจำนวน 26 คน

                    2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในชุมชน

                    3. ผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  การเล่น  และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

                    4. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการเกมพื้นเมืองอย่างถูกวิธี / หลักวิชาการ

                   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                    1. เห็นคุณค่า และ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน

                    2. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

                    3. มีทักษะในการออกกำลังกายและวิธีการในการใช้กล้ามเนื้อได้ดี

                    4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพของตัวเองและครอบครัว และชุมชนได้

 

มาตรฐาน  (พัฒนาการด้านร่างกาย)

                    กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

มาตรฐานช่วงชั้น

1. เข้าใจในทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา

2.  จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล

3.  รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา

4. เข้าใจในทักษะการวิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้ทันทีโดยไม่เสียการทรงตัว

 

คำอธิบายรายวิชา

    1.   ศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และแผนที่ในชุมชน

    2.   ใช้เกมการเล่นพื้นเมืองพัฒนากล้ามเนื้อ

    3.   กฎ กติกา มารยาท การเล่นเกมพื้นเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเนื้อหา

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “เด็กไทยร่างกายแข็งแรง”

 

หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่1

 ขี่ม้าก้านกล้วย

1. บอกวิธีการเล่นขี่ม้าก้านกล้วย

2. เล่นขี่ม้าก้านกล้วยได้

3. วิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้โดยไม่เสียการทรงตัว

4.  มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย

 

1. วิธีการเล่นขี่ม้าก้านกล้วย

2. เล่นขี่ม้าก้านกล้วย

 

2

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เดินกะลา

1. บอกวิธีการเล่นเดินกะลาได้

2. เล่นเดินกะลาได้

3.  มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย

1. วิธีการเล่นเดินกะลา

 2.เล่นเดินกะลา

 

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ขาโถกเถก

 

1. บอกวิธีการเล่นขาโถกเถกได้

2. เล่นขาโถกเถกได้

3. มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย

1. วิธีการเล่นขาโถกเถก

2. เล่นขาโถกเถก

 

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

รีรีข้าวสาร

 

1. บอกวิธีการเล่นรีรีข้าวสารได้

2. เล่นรีรีข้าวสารได้

3. มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย

1. วิธีการเล่นรีรีข้าวสาร

2. เล่นรีรีข้าวสาร

 

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 มอญซ่อนผ้า

 

 

 

 

1. บอกวิธีการเล่นมอญซ่อนผ้า๒. เล่นมอญซ่อนผ้าได้

2. เล่นมอญซ่อนผ้าได้

3. วิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้โดยไม่เสียการทรงตัว

4.  มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย

1. วิธีการเล่นมอญซ่อนผ้า

2. เล่นมอญซ่อนผ้า

 

2

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ตาจิโหลก

1. บอกวิธีการเล่นตาจิโหลกได้

2. มีทักษะในการ กระโดดขาเดียวโดยไม่เสียการทรงตัว

3. เล่นตาจิโหลกได้

4.  มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย

 

1. วิธีการเล่นตาจิโหลก

2. การเล่นตาจิโหลก

 

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลิงชิงหลัก

1. บอกวิธีการเล่นลิงชิงหลักได้

2. มีทักษะในการ กระโดดขาเดียวโดยไม่เสียการทรงตัว

3. เล่นลิงชิงหลักได้

4.  มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย

 

1. วิธีการเล่นลิงชิงหลัก

 2. เล่นลิงชิงหลัก

 

 

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

งูกินหาง

1. บอกวิธีการเล่นงูกินหางได้

2. เล่นงูกินหางได้

3.  มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย

 

1. วิธีการเล่นงูกินหาง

 2 งูกินหาง

 

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

เก้าอี้ดนตรี

1. บอกวิธีการเล่นเก้าอี้ดนตรีได้

2. เล่นเก้าอี้ดนตรีได้

3.  มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย

 

1. วิธีการเล่นเก้าอี้ดนตรี

2. เล่นเก้าอี้ดนตรี

 

2

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา