แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / ประเพณีท้องถิ่น / แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น | วิชาการ.คอม


แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / ประเพณีท้องถิ่น / แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 แหล่งเรียนรู้ / แหล่งท่องเที่ยว
หน้าที่ 2 ประวัติการก่อตั้งบ้านอ้อมกอ
หน้าที่ 3 ร่องรอยมหัศจรรย์
หน้าที่ 4 เจดีย์โบราณ
หน้าที่ 5 ดินแดนหมัศจรรย์หินล้านปี
หน้าที่ 6 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
หน้าที่ 7 พิธีบวงสรวงเจ้าปู่หอคำ (พญาศรีสุทโธ)
หน้าที่ 8 วัดศรีชมชื่น
หน้าที่ 9 ภาษาอีสานวันละคำ
หน้าที่ 10 ผญา คำสอน
หน้าที่ 11 ผญา
หน้าที่ 12 ควมทวย
หน้าที่ 13 การเล่นของเด็กไทยโบราณ
หน้าที่ 19 วิเคราะห์หลักสูตร ปฐมวัย
หน้าที่ 20 แผนการจัดการเรียนรู ปฐมวัย 1
หน้าที่ 21 แผนการจัดการเรียนรู ปฐมวัย 2
หน้าที่ 22 วิเคราะห์หลักสูตร ช่วงชั้นที่ 1 - 2
หน้าที่ 23 แผนการจัดการเรียนรู มักคุเทศ 1
หน้าที่ 24 แผนการจัดการเรียนรู้ มักคุเทศ 2
หน้าที่ 25 แผนการจัดการเรียนรู้ มักคุเทศ 3
หน้าที่ 26 วิเคราะห์หลักสูตรการเล่นพื้นเมือง ชั้น ม.1
หน้าที่ 27 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 1
หน้าที่ 28 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 2
หน้าที่ 29 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 3

วิเคราะห์หลักสูตร ช่วงชั้นที่ 1 - 2

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง   มัคคุเทศก์น้อย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการขั้นพื้นฐาน

.......................................................

ความเป็นมา

                จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2545มาตรา 29 ระบุไว้ว่าให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม  มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆเพื่อพัฒนาชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนา ระหว่างชุมชนโดยให้สถานศึกษากำหนดหลักสูตรท้องถิ่นขึ้น

 

หลักการ

                1. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร

                2. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

                3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพื้นฐาน

                4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น

จุดหมาย

                เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในชุมชน และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ประกอบอาชีพเสริมได้

เป้าหมาย

                1.  ประชาชนที่สนใจจำนวน 30 คน

                2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในชุมชน

                3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาพื้นฐานในการเป็นมัคคุเทศก์

                4. ผู้เรียนมีคามรู้ ความสามารถด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อย่างถูกวิธี / หลักวิชาการ

                5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพพจน์ที่ดี ในพื้นที

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                1. เห็นคุณค่า ของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน

                2. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

                3 มีทักษะและกระบวนการในการคิด การแก้ปัญหาในการทำงานและมีทักษะในการดำเนินชีวิต

                4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชนได้

 

มาตรฐานช่วงชั้น

                มาตรฐานช่วงชั้น (งานอาชีพ)

                สาระที่1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

                มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน   รักการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว  ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์และงานธุรกิจ

                มาตรฐาน ง 2  มีทักษะ กระบวนการทำงานและการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม

การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่องาน

      สาระที่ 2 การอาชีพ

                มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจมีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

                มาตรฐานช่วงชั้น

                      สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

                มาตรฐาน 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

คำอธิบายรายวิชา

      1.   ศึกษาข้อมูลบริบทพื้นฐาน ประวัติ วัฒนธรรม ประเพณี และแผนที่ในชุมชน

      2.   การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      3.   ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการเป็นมัคคุเทศก์

      4.   กฎ กติกา มารยาท และภาพพจน์ที่ดีของมัคคุเทศก์

 

 

โครงสร้างเนื้อหา

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่1

หมู่บ้านของเรา

1. บอกข้อมูลบริบทพื้นฐาน ประวัติ วัฒนธรรม ประเพณี ในชุมชนได้

2. บอกคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

3. บอกสถานที่ ที่สามารถแนะนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้

1. ข้อมูลบริบทพื้นฐาน

-  ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งหมู่บ้าน

-  วัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่น

.บุคคลสำคัญ

- ประเพณี    

- ฮีต  12

 

3

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

อุทยานอ้อมฤดี

มีทักษะในการใช้ภาษาพื้นฐานในการเป็นมัคคุเทศก์ได้

3. แหล่งเรียนรู้

- สภาพแวดล้อมภายในอุทยาน

 - เจ้าปู่หอคำ

- เจ้าปู่องค์ดำ

- ต้นป่าเต่าร้าง  ( ต้นตาว )

- ร่องรอยพญาศรีสุทโธ

- เจดีย์โบราณ

 - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

- บ่อน้ำโบราณ(บ่อน้ำบั้งไฟ )

8

หน่วยการเรียนรู้ที่3

สนทนาพาเที่ยวชม

มีทักษะและแนวทางในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์

1.สนทนาภาษาพื้นฐานในการเป็นมัคคุเทศก์

2.กฎ กติกา มารยาท และภาพพจน์ที่ดีของมัคคุเทศก์

4

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนและให้ท้องถิ่นเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นกับสภาพผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้

                3. จัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่มซึ่งเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม

                4. ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ เช่น ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการทำงาน ความสามัคคีความรัก และความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

                5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสรุปการศึกษาการเรียนรู้ชุมชนผู้เรียนได้อะไรบ้าง มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป

 

การวัดและประเมินผล

                การวัดและประเมินผลในขณะดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎี โดยการบันทึกคุณลักษณะในการทำงาน ในภาคปฏิบัติมีการวัดผลและประเมินผลโดยการสังเกต การปฏิบัติงาน และคุณลักษณะในการทำงานร่วมกันของผู้เรียน

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา