วิชาการดอทคอม ptt logo

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / ประเพณีท้องถิ่น / แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ดินแดนมหัศจรรย์บนพื้นพิภพ / อุทยานอ้อมฤดี บ้านอ้อมกอ ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ผู้เขียน: พงษ์123 ชมแล้ว: 276,677 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 16 January 2007, 5:03 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 22 August 2008, 8:28 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
1-20 | 21-34

หน้า : 26 วิเคราะห์หลักสูตรการเล่นพื้นเมือง ชั้น ม.1
หน้า : 27 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 1
หน้า : 28 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 2
หน้า : 29 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 3
หน้า : 30 ผลงานวิชาการ / งานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
หน้า : 31 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / บทนำ
หน้า : 32 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / ส่วนที่ 1
หน้า : 33 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / ส่วนที่ 2
หน้า : 34 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / ส่วนที่ 3
หน้า : 35 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / ส่วนที่ 4/1
หน้า : 36 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / ส่วนที่ 4/2
หน้า : 37 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / ส่วนที่ 4/3
หน้า : 38 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / ส่วนที่ 4/4
หน้า : 39 วิเคราะห์หลักสูตร ปฐมวัย 2

หน้าที่ 39 - วิเคราะห์หลักสูตร ปฐมวัย 2


 วิเคราะห์หลักสูตร


สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .


ระดับปฐมวัย
พัฒนาการ


มาตรฐาน


มาตรฐานช่วงชั้น


เนื้อหา


ด้านร่างกาย


กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1  เข้าใจในทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา


1.2  จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล


1.3  รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา


1.4      เข้าใจในทักษะการวิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้ทันทีโดยไม่เสียการทรงตัว


 


 


1. หลักการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี


2. ทักษะความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่น  และการกีฬา


3.  การเล่นพื้นเมือง


     -  ขี่ม้าก้านกล้วย           -   รีรีข้าวสาร


     -   ตาจี้โหลก                  -  โค้งตีนเกวียน


     -   เดินกะลา                   -   ขี่ม้าส่งเมือง          


     - มอญซ่อนผ้า               -   โพงพาง            


     -  ตีลูกล้อ 


     - ลิงชิงหลัก     


    - ขาโถกเถก


    -   งูกินหาง


    -  เก้าอี้ดนตรี


 


วิเคราะห์หลักสูตร


สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .


ระดับปฐมวัย
พัฒนาการ


มาตรฐาน


ตัวบงชี้


เนื้อหา


ด้านร่างกาย


กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1      เข้าใจในทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา


1.2      จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล


1.3      รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา


1.4      เข้าใจในทักษะการวิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้ทันทีโดยไม่เสียการทรงตัว


1.  ทักษะการใช้มืออย่างคล่องแคล่ว  เช่น


-          หมากเก็บ


-          ดีดเม็ดมะขามลงหลุม


-          ยิ่งปืนก้านกล้วย


-          การเล่นอีตัก


-          การเล่นลูกข่าง


-          การเล่นพื้นเมือง


     ห่วงยาง


      จ้ำจี้มะเขือเปาะ


       ปิดตาตีหม้อ


 


วิเคราะห์หลักสูตร


สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .


ระดับปฐมวัย
พัฒนาการ


มาตรฐาน


ตัวบงชี้


เนื้อหา


ด้านอารมณ์  จิตใจ


1. สุขภาพจิตดี  มีความสุข


 


 


 


 


 


 


2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจิใจที่ดีงาม


1. แสดงออกทางอารมณ์  ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์


 


 


 


 


 


1.. มีวินัยในตนเองและมีความคารวะผู้ควรเคารพ


1.หลักการแสดงออกทางอย่างสนุกสนานจากการทำกิจกรรม เช่น 


- การร้องเพลง


- การเล่นมอญซ่อนผ้า


- การเล่น รี รี ข้าวสาร


- การเล่นโพงพาง


- การเล่นอ้ายเข้อ้ายโขง


1. วิธีการแสดงออกการมีวินัย และคารวะผู้ควรเคารพ  เช่น


- การกราบ  ไหว้  ศาลเจ้าปู่หอคำ


- การกราบ  ไหว้ เจ้าปู่องค์ดำ


- การกราบ   ไหว้  คารวะผู้ควรเคารพ


 


วิเคราะห์หลักสูตร


สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .


ระดับปฐมวัย
พัฒนาการ


มาตรฐาน


ตัวบ่งชี้


เนื้อหา


ด้านอารมณ์ จิตใจ


3. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย


 


 1. สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณีพื้นบ้าน


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. มีความสนใจ และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีของหมู่บ้าน   เช่น


- วันขึ้นปีใหม่


- แห่เทียนเข้าพรรษา


- วันตรุษสงกรานต์


- วันลอยกระทง


- งานแต่งงาน


- งานศพ


- เจดีย์


- โบสถ์


- ศาลเจ้าปู่หอคำ


- เจ้าปู่องค์ดำ


 


วิเคราะห์หลักสูตร


สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .


ระดับปฐมวัยพัฒนาการ


มาตรฐาน


ตัวบ่งชี้


เนื้อหา


ด้านอารมณ์ จิตใจ


 


 


 


 


 


 


 


4.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสม


 2.มีความสุขกับการเคลื่อนไหว


 


 


 


 


 


 


1. การดำรงชีวิต และครอบครัว


1.วิธีการเล่นพื้นเมืองด้วยความสนุกสนาน  และมีความสุขกับการเล่น   เช่น


- การเล่นพื้นเมือง


- โค้งตีนเกียน


- เก้าอี้ดนตรี


- เพลงประกอบการเคลื่อนไหว(เพลงโยทิง)


 


1.หลักการดำรงชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุข เช่น  1. การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน  เช่น


-          การล้างหน้า แปรงฟัน


-          การแต่งตัว


-          มารยาทในการรับประทานอาหาร  1.  การช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว


<<< หน้าก่อนนี้ (หน้า 38)
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด