แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / ประเพณีท้องถิ่น / แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น | วิชาการ.คอม


แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น / ประเพณีท้องถิ่น / แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 แหล่งเรียนรู้ / แหล่งท่องเที่ยว
หน้าที่ 2 ประวัติการก่อตั้งบ้านอ้อมกอ
หน้าที่ 3 ร่องรอยมหัศจรรย์
หน้าที่ 4 เจดีย์โบราณ
หน้าที่ 5 ดินแดนหมัศจรรย์หินล้านปี
หน้าที่ 6 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
หน้าที่ 7 พิธีบวงสรวงเจ้าปู่หอคำ (พญาศรีสุทโธ)
หน้าที่ 8 วัดศรีชมชื่น
หน้าที่ 9 ภาษาอีสานวันละคำ
หน้าที่ 10 ผญา คำสอน
หน้าที่ 11 ผญา
หน้าที่ 12 ควมทวย
หน้าที่ 13 การเล่นของเด็กไทยโบราณ
หน้าที่ 19 วิเคราะห์หลักสูตร ปฐมวัย
หน้าที่ 20 แผนการจัดการเรียนรู ปฐมวัย 1
หน้าที่ 21 แผนการจัดการเรียนรู ปฐมวัย 2
หน้าที่ 22 วิเคราะห์หลักสูตร ช่วงชั้นที่ 1 - 2
หน้าที่ 23 แผนการจัดการเรียนรู มักคุเทศ 1
หน้าที่ 24 แผนการจัดการเรียนรู้ มักคุเทศ 2
หน้าที่ 25 แผนการจัดการเรียนรู้ มักคุเทศ 3
หน้าที่ 26 วิเคราะห์หลักสูตรการเล่นพื้นเมือง ชั้น ม.1
หน้าที่ 27 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 1
หน้าที่ 28 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 2
หน้าที่ 29 แผนการจัดการเรียนรู้ การละเล่นพื้นเมือง 3

วิเคราะห์หลักสูตร ปฐมวัย 2

 

วิเคราะห์หลักสูตร

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .

ระดับปฐมวัย

พัฒนาการ

มาตรฐาน

มาตรฐานช่วงชั้น

เนื้อหา

ด้านร่างกาย

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  เข้าใจในทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา

1.2  จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล

1.3  รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา

1.4      เข้าใจในทักษะการวิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้ทันทีโดยไม่เสียการทรงตัว

 

 

1. หลักการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี

2. ทักษะความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่น  และการกีฬา

3.  การเล่นพื้นเมือง

     -  ขี่ม้าก้านกล้วย           -   รีรีข้าวสาร

     -   ตาจี้โหลก                  -  โค้งตีนเกวียน

     -   เดินกะลา                   -   ขี่ม้าส่งเมือง          

     - มอญซ่อนผ้า               -   โพงพาง            

     -  ตีลูกล้อ 

     - ลิงชิงหลัก     

    - ขาโถกเถก

    -   งูกินหาง

    -  เก้าอี้ดนตรี

 

วิเคราะห์หลักสูตร

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .

ระดับปฐมวัย

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

เนื้อหา

ด้านร่างกาย

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1      เข้าใจในทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา

1.2      จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล

1.3      รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา

1.4      เข้าใจในทักษะการวิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้ทันทีโดยไม่เสียการทรงตัว

1.  ทักษะการใช้มืออย่างคล่องแคล่ว  เช่น

-          หมากเก็บ

-          ดีดเม็ดมะขามลงหลุม

-          ยิ่งปืนก้านกล้วย

-          การเล่นอีตัก

-          การเล่นลูกข่าง

-          การเล่นพื้นเมือง

     ห่วงยาง

      จ้ำจี้มะเขือเปาะ

       ปิดตาตีหม้อ

 

วิเคราะห์หลักสูตร

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .

ระดับปฐมวัย

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

เนื้อหา

ด้านอารมณ์  จิตใจ

1. สุขภาพจิตดี  มีความสุข

 

 

 

 

 

 

2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจิใจที่ดีงาม

1. แสดงออกทางอารมณ์  ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์

 

 

 

 

 

1.. มีวินัยในตนเองและมีความคารวะผู้ควรเคารพ

1.หลักการแสดงออกทางอย่างสนุกสนานจากการทำกิจกรรม เช่น 

- การร้องเพลง

- การเล่นมอญซ่อนผ้า

- การเล่น รี รี ข้าวสาร

- การเล่นโพงพาง

- การเล่นอ้ายเข้อ้ายโขง

1. วิธีการแสดงออกการมีวินัย และคารวะผู้ควรเคารพ  เช่น

- การกราบ  ไหว้  ศาลเจ้าปู่หอคำ

- การกราบ  ไหว้ เจ้าปู่องค์ดำ

- การกราบ   ไหว้  คารวะผู้ควรเคารพ

 

วิเคราะห์หลักสูตร

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .

ระดับปฐมวัย

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เนื้อหา

ด้านอารมณ์ จิตใจ

3. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย

 

 1. สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณีพื้นบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีความสนใจ และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีของหมู่บ้าน   เช่น

- วันขึ้นปีใหม่

- แห่เทียนเข้าพรรษา

- วันตรุษสงกรานต์

- วันลอยกระทง

- งานแต่งงาน

- งานศพ

- เจดีย์

- โบสถ์

- ศาลเจ้าปู่หอคำ

- เจ้าปู่องค์ดำ

 

วิเคราะห์หลักสูตร

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียน  บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี    .

ระดับปฐมวัย

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เนื้อหา

ด้านอารมณ์ จิตใจ

 

 

 

 

 

 

 

4.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสม

 2.มีความสุขกับการเคลื่อนไหว

 

 

 

 

 

 

1. การดำรงชีวิต และครอบครัว

1.วิธีการเล่นพื้นเมืองด้วยความสนุกสนาน  และมีความสุขกับการเล่น   เช่น

- การเล่นพื้นเมือง

- โค้งตีนเกียน

- เก้าอี้ดนตรี

- เพลงประกอบการเคลื่อนไหว(เพลงโยทิง)

 

1.หลักการดำรงชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุข เช่น

การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน  เช่น

-          การล้างหน้า แปรงฟัน

-          การแต่งตัว

-          มารยาทในการรับประทานอาหาร

 การช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา