วิชาการดอทคอม ptt logo

“เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรา"

เส้นทางการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝันประสบการณ์ดี ๆ ของเราใน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
ผู้เขียน: ชิตณรงค์ ขดภูเขียว ชมแล้ว: 630,500 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 19 January 2007, 11:00 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sat 12 July 2014, 12:03 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-116

หน้า : 101 แบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก สพป. กำแพงเพชร เขต 1
หน้า : 102 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
หน้า : 103 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
หน้า : 104 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2557
หน้า : 105 คู่มือการใช้จ่าย เงินอุดหนุนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้า : 106 การบริหารการเงินในสถานศึกษา
หน้า : 107 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก ปีการศึกษา 2556 กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน้า : 108 การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556
หน้า : 109 จัดทำ ติดตั้ง ป้ายจราจรเพื่อการศึกษา ความปลอดภัย ของผู้ใช้ถนนที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก สพป กำแพงเพชร เขต 1
หน้า : 110 กิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก
หน้า : 111 ข้อมูล สารสนเทศโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก
หน้า : 112 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก
หน้า : 113 ยุทธศาสตร์ : การนิเทศภายในเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
หน้า : 114 มาเรียนภาษาจีนกลาง(คำทักทายพื้นฐาน)สู่ AEC กันเถอะ
หน้า : 115 กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
หน้า : 116 ได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

หน้าที่ 5 - การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา

ย่อ . . . . .ความหมายการบริหาร การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา ปัจจัยการบริหาร กระบวนการบริหารการศึกษา องค์ประกอบของระบบการบริหารสถานศึกษา ความหมายของทฤษฎีและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา

ทฤษฎีการบริหารการศึกษาและการบริหารการศึกษา

จากหนังสืออุดมการณ์ทางการศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดร.วิชัย ตันศิริ ได้นำเสนอการบริหารการศึกษาดังนี้ ก่อนจะมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารบริหารและการจัดการศึกษากระจายไปอยู่หลายหน่วยงานภายหลังการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติได้รวมสามหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และยุบกรมต่างๆ เหลือกลายเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการศึกษาก่อนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 และ 2545 การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นเอกเทศของแต่ละกรม ที่ยากต่อการประสานงานระดับกระทรวง เรียกกันจนติดปากว่ามี “ 14 องค์ชาย ” ปัญหาที่สำคัญคือปัญหาของ“ การรวมศูนย์อำนาจ ” ที่มีกรมมากเกินความพอดี ทำให้ตัดสินสั่งการล่าช้าไม่ทันท่วงทีมีข้อเสีย เช่น ระบบ“ เรดเทป ” และความเฉื่อยชาของการทำงาน ฉะนั้นในการปฏิรูประบบราชการจำเป็นต้องลดขั้นตอนของสายการบังคับบัญชาให้น้อยลง โดยการกระจายอำนาจการดำเนินการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลไปยังระดับล่าง ได้แก่ จังหวัด (เขตพื้นที่การศึกษา) ตลอดจนสถานศึกษา ปัญหาการดำเนินงานต้องสิ้นสุดที่เขต จากการกระจายอำนาจไปยังเบื้องล่างถึงสถานศึกษาให้สถานศึกษาบริหารตนเองโดยอิงระบบบริหารที่โรงเรียนเป็นฐาน ให้คณะครูเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง กลไกหลัก ร่วมกับผู้บริหารในเชิงวิสัยทัศน์ การปฏิรูปภายในสถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาในแนวคิดใหม่ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จให้เกิดขึ้นทางการศึกษาจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการศึกษาทั้งระดับชาติและระดับสถานศึกษาจะเห็นผู้เขียนชี้ให้เห็นการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วางยุทธศาสตร์หลักของการบริหารจัดการที่มุ่งการกระจายอำนาจจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง โดยมีเขตพื้นที่การศึกษารองรับระดับจังหวัด และมุ่งหวังให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตนเองอย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมักเรียกกันว่า การบริหารจัดการโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน “ School-based management ” (SBM) (วิชัย ตันศิริ,2549 : 294)ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งนี้เพื่อให้การจัดการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุมมองในการบริหารสถานศึกษายิ่งขึ้นต่อไป คำว่า “การบริหาร”(Administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การบริหารราชการ อีกคำหนึ่ง คือ “ การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้กับคำว่า การบริหาร ส่วนมากหมายถึงการจัดการทางธุรกิจมากกว่าโดยมีหลายท่านได้ระบุดังนี้ คำจำกัดความ Peter F. Drucker : คือ ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 2) Herbert A. Simon : กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุวัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 2) การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทำจนเป็น ผลสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทำให้ผู้ปฏิบัติทำงานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว (Simon) การบริหาร คือ กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni) การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Barnard) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างที่บุคคลร่วมกันกำหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม (สมศักดิ์ คงเที่ยง , 2542 : 1) ส่วนคำว่า “การบริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันดำเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดำเนินชีวิตอยู่(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 6)และคำว่า “สถานศึกษา” หมายความ ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2547 : 23)

การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)(ที่มา : http://www.kunkroo.com/admin1.html,) ปัจจัยสำคัญการบริหารที่สำคัญมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms ได้แก่ 1. คน (Man) 2 เงิน (Money) 3. วัสดุสิ่งของ(Materials) 4. การจัดการ (Management)

กระบวนการบริหารการศึกษา

จากหลักการบริหารทั่วไป 14 ข้อของ Fayol จากแนวความคิดนี้ต่อมา Luther Gulick ได้นำมาปรับต่อยอดเป็นที่รู้จักกันดีในตัวอักษรย่อที่ว่า “POSDCoRB” กลายเป็นคัมภีร์ของการจัดองค์การในต้นยุคของศาสตร์การบริหารซึ่งตัวย่อแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ P – Planning หมายถึง การวางแผน O – Organizing หมายถึง การจัดองค์การ S – Staffing หมายถึง การจัดคนเข้าทำงาน D – Directing หมายถึง การสั่งการ Co – Coordinating หมายถึง ความร่วมมือ R – Reporting หมายถึง การรายงาน B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ

ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ มีการทดสอบและการสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซท(Set) ของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุปอย่างกว้างที่พรรณาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถนำไปประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฎทั่วไปและชี้แนะการวิจัย

ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา

ระยะที่ 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1.กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์(Scientific Management)ของ เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคนเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์การได้ เจ้าของตำรับ “The one best way” คือประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญ 3 อย่างคือ 1.1 เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 1.2 ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 1.3 หาสิ่งจูงใจให้เกิดกำลังใจในการทำงาน (Motivation) เทย์เลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time and Motion Studies” เวลาและการเคลื่อนไหว เชื่อว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธีเดียวที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีแบ่งงานกันทำ ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ เสนอ ระบบการจ้างงาน(จ่ายเงิน)บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์สรุปง่ายๆประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้ 1. การแบ่งงาน (Division of Labors) 2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 3. การจ่ายค่าจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 2. กลุ่มการบริหารจัดการ(Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหารองค์การอย่างเป็นทางการ(Formal Organization Theory ) ของ อังรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหาร ทั้ง Fayol และ Taylor จะเน้นตัวบุคลปฏิบัติงาน + วิธีการทำงาน ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน “จิตวิทยา” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 17)Fayol ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 14 ประการ แต่ลักษณะที่สำคัญ ดร.วิชัย ตันศิริ ได้นำเสนอในหนังสือ อุดมการณ์ทางการศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 2.1 หลักการทำงานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความชำนาญเฉพาะทาง 2.2 หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด 2.3 หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 2.4 หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คนที่จะอยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 2.5 การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง 2.6 หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว หลายระดับมากเกินไป 2.7 หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ (Line and Staff Division) 3. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ(Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ที่กล่าวถึงหลักการบริหารราชการประกอบด้วย 3.1 หลักของฐานอำนาจจากกฎหมาย 3.2 การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์ 3.3 การแบ่งงานตามความชำนาญการเฉพาะทาง 3.4 การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว 3.5 มีระบบความมั่นคงในอาชีพ จะอย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในด้าน ข้อเสีย คือ สายบังคับบัญชายืดยาวการทำงานต้องอ้างอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบ “Red tape” ในด้านข้อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนขั้นตำแหน่งที่มีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการกำลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ทำให้เริ่มมีปัญหา
 
ระยะที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1945 – 1958 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation ) Follette ได้นำเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้ง(Conflict) ไว้ 3 แนวทางดังนี้ 1. Domination คือ ใช้อำนาจอีกฝ่ายสยบลง คือให้อีกฝ่ายแพ้ให้ได้ ไม่ดีนัก 2. Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพื่อให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 3. Integration คือ การหาแนวทางที่ไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) นอกจากนี้ Follette ให้ทัศนะน่าฟังว่า “การเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเป็นความพกพร่องของการบริหาร” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 25) การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น(Hawthon Experiment) ที่ เมโย(Mayo) กับคณะทำการวิจัยเริ่มที่ข้อสมมติฐานว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน มีการค้นพบจากการทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่า ความสัมพันธ์ของมนุษย์ มีความสำคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอสรุปได้ดังนี้ 1. คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ กำลังใจ และความพึงพอใจเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน 2. เงินไม่ใช่ สิ่งล่อใจที่สำคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการทำงานไม่น้อยกว่าเงิน 3. การทำงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพคับที่อยู่ได้คับใจอยู่อยาก * ข้อคิดที่สำคัญ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักดิ์ศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์”*

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบัน
(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 11) ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร(Administrative Theory)หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรมขององค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่หลายๆคนได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard ) เขียนหนังสือชื่อ The Function of The Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยให้ความสำคัญต่อบุคคลระบบของความร่วมมือองค์การ และเป้าหมายขององค์การ กับความต้องการของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ (Maslow – Hierarchy of needs) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการด้านกายภาพ ความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพ – นับถือ และประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการทำงาน แต่ความต้องการเหล่านี้ ต้องได้รับการตอบสนองตามลำดับขั้น ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์(Douglas MC Gregor Theory X, Theory Y ) เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกัน ทฤษฎี X(The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติฐานดังนี้ 1. คนไม่อยากทำงาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง 3. คนเห็นแก่ตนเองมากว่าองค์การ 4. คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 5. คนมักโง่ และหลอกง่าย ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุ เป็นเครื่องล่อใจ เน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น ทฤษฎี Y(The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้เกิดจากข้อสมติฐานดังนี้ 1. คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 3. คนมีความคิดริเริ่มทำงานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 4. คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน จากความเชื่อที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดระบบการบริหารที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่ค่อนข้างให้อิสระภาพ อูชิ (Ouchi ) ชาวญี่ปุ่นได้เสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X , Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ สรุป เพื่อออมชอมสองทฤษฎี มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการคือ 1. การทำให้ปรัชญาที่กำหนดไว้บรรลุ 2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

อ้างอิง


ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, และวิบูลย์ โตวณะบุตร. (2542). หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วิชัย ตันศิริ, (2549). อุดมการณ์ทางการศึกษา ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริพงษ์ เศาภายน, (2548). หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์.

สมศักดิ์ คงเที่ยง, (ม.ป.ป.) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ

อ้างอิงเว็ปไวด์


หลักและกระบวนการบริหาร
http://www.kunkroo.com/admin1.html / Hawthorne Experiments http://www.accel-team.com/motivation/hawthorne_01.html Max Weber

http://www.eportfolio.lagcc.cuny.edu/ePortfolios/Basic/dzhantam.warrenREV/classes.html Henri Fayol

http://karlfortuit.free.fr/Tableau_TPE/Introduction/FAYOL_Henri/Henri_FAYOL.htm Scientific Management

http://www.pbs.org/wgbh/theymadeamerica/whomade/taylor_hi.html Abraham Maslow Theory

http://www.ship.edu/~cgboeree/maslow.html William G. Ouchi

http://www.simonsays.com/content/destination.cfm?sid=33&pid=367270 McGregorManagement Theories X, Y & Z http://www.simply-communicate.com/cgi-bin/item.cgi?id=566&d=68&h=0&f=0
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 38 ความเห็น, หน้า | 1 | 2 |
ความเห็น 22 22 ก.ย. 2550 (15:40)

ขอบคุณ คุณ กระป๋อง เป็นอย่างมากเช่นกัน ครูขอแสดงความยินดีด้วยที่เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้ครูขอแจ้งข่าวว่า ครูได้ลูกสาวแล้ว คลอดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 น้ำหนักแรกเกิด 3470 กรัมชื่อเล่น น้อง NASA เป็นพ่อลูกอ่อนเต็มตัว ท้ายสุดขอให้ประสบความสำเร็จ ในการศึกษาต่อไปครับ


รักและห่วงใยเสมอครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็น 23 22 ก.ย. 2550 (15:52)

ว่าแต่พี่คิมหยอดได้กี่กระปุกแล้วครับ


ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็น 26 2 ธ.ค. 2550 (20:41)
เรียนอาจารย์ครับผมขอเบอร์โทร อ. สุทธิศักดิ์ เกตษา หน่อยคับ

ศิษย์เก่า ปี 48
wisit patee
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็น 27 9 ธ.ค. 2550 (17:02)
อยู่ดีมีสุขหรือเปล่าหนอ คุณ วิสิทธ์ พาที ? เบอร์โทร ครูหนุ่ย คือ (ลบแล้วครับ) แต่ครูโทรทีไร จะมีเสียงหวานๆ ว่า หมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะ ครูจำได้ว่าวิชาสุดท้ายที่สอนรุ่นนี้คือ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ) และใบ ปพ 1-3 จะมีชื่อนายทะเบียนคือ ครู...ชิต ตอนนี้เปลี่ยนนายทะเบียนใหม่แล้ว เพราะต้องมาทำงานเกี่ยวกับกลุ่มแผนงานการจัดการศึกษา ท้ายสุดก็อวยพรให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและการงานต่อไปครับ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็น 28 9 ม.ค. 2551 (15:31)
สวัสดีปีใหม่นะคะ

มี email ใหม่หรือยังคะ ที่ให้ไว้ไม่สามารถติดต่อได้เลย ตอนนี้พี่พยายามหัดทำเว็ป จึงขอเรียนเชิญคุณครูชิต ไปสร้างสีสัน ฝากประสบการณ์ ความรู้ บนเว็ปของพี่บ้าง สมาชิกคือครูพวกเราเองค่ะขอให้ครูชิตและครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ โดยเฉพาะหลานสาวคงกำลังน่ารักมาก ๆ

http:www.krukimPbmind.com
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็น 29 11 ม.ค. 2551 (18:42)
สวัสดีปีใหม่ครับ พี่คิมยินดีกับบ้านครูคิม ด้วยนะครับ ผมว่าดีมากเป็นแบบอย่างสำหรับครูมืออาชีพครับ(ให้กำลังใจครับ) ช่วงนี้ขอจัดการเรื่องเรียน(รอสอบประมวลผล) ผลงานทางวิชาการ(คศ.3) ประกอบกับกำลังเป็นพ่อลูกอ่อน... ขอบคุณสำหรับคำเชิญ เดียวหาของฝากติดไม้ติดมือก่อนนะครับ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็น 30 13 ก.พ. 2551 (21:36)

สวัดดีครับคุณครู หน่าง ที่เคารพ วันนี้คุณครูหน่างดื่มนมหรือยังครับ อย่าลืมนะครับร่างกายจะได้สมบูรณ์


audy555
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 90 ดวง

ความเห็น 31 12 พ.ค. 2551 (16:10)

สวัสดีค่ะฟ้า กำลังศึกษาในระดับ ป.โท  การบริหารการศึกษาฟ้าขออนุญาต คุณครู copy  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ไปใช้ประกอบการศึกษา ป.โท นะคะขอบคุณค่ะ


angle2550
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 32 25 พ.ค. 2551 (15:28)

ยินดีครับ คุณฟ้า ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ


ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็น 43 30 ม.ค. 2552 (16:50)

ขอบคุณ สำหรับกำลังใจจากทุกๆท่านมากนะครับ ยิ่งทำให้ผมมีความตั้งใจใช้ความละเอียดรอบคอบมากกว่าเดิมครับ


ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็น 47 2 ก.พ. 2552 (00:39)

มาติดตามครับครู


mr.nutapong

ความเห็น 48 2 ก.พ. 2552 (00:41)

{#emotions_dlg.q2}


mr.nutapong

ความเห็น 78 12 มี.ค. 2552 (16:48)

ขอบคุณทุกแรงใจ  ผมเชื่อว่า การศึกษา เป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาครับ


ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็น 79 12 มี.ค. 2552 (17:06)

ขอเรียนทุกๆท่านว่า ช่วงนี้ที่ห่างหายจากวิชาการ.คอมไป เพราะว่า ต้องเข้ารับการรักษาโรคตับ คือ ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี ซึ่งถูกส่งตัวจากอุบลราชธานีเพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดยวันที่ 20 มีนาคม 2552 จะไปฟังผลการตรวจเลือด เช่น จำนวนไวรัส และอยู่ในสายพันธ์ใด ก็ภาวนาว่าอย่าเป็นสายพันธ์ที่ 1 เพราะรักษายากที่สุด หากเป็นสายพันธที่ 2 และ 3 จะใช้เวลารักษาเพียง 6 เดือน และให้ผลการรักษาถึงร้อยละ 80-90 ครับ


ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็น 80 12 มี.ค. 2552 (17:22)

อาการล่าสุดจากผลการตรวจของแพทย์ พบว่ามีอาการตับอักเสบเรื้อรัง ไม่พบตับแข็งหรือมะเร็ง หากมีโอกาสอยากจะมาเขียนบทความเกี่ยวประสบการณ์โดยตรงในการรักษาไวรัสตับอักเสบชนิดซีที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ ตั้งแต่สาเหตุ การปฏิบัติตน การรักษา ผลการรักษา เผื่อว่าจะเป็นประโชยน์ต่อบุคคลทั่วไปครับ


ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็น 92 20 มี.ค. 2552 (21:39)

ขอบพระคุณมากครับ


teayza33

ความเห็น 106 28 มี.ค. 2552 (04:44)

สวัสดีค่ะ


WatchSale

ความเห็น 107 23 เม.ย. 2552 (22:49)

 


มีหนังสือชุด วินัย 5 ประการ สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ฉบับนิทาน


รวม 5 เล่มแนะนำค่ะ ในหนังสือมีภาพประกอบน่ารัก แฝงด้วยอารมณ์ขันและอุปมาอุปไมย ที่
เพนกวิน จะทำให้เรารู้จักการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
หนูเลมมิงจ์ จะทำให้เรารู้จักความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery) และสะท้อนให้ไตร่ตรองว่าจุดประสงค์และวิสัยทัศน์ของเราคืออะไร
มนุษย์ยุคหิน จะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบความคิด (Mental Model) ที่ฝังแน่นในตัวเรา สร้างความขัดแย้ง และจำกัดความก้าวหน้า
แกะและหมาป่า จะทำให้เราตระหนักถึงการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) และกลับมาคิดว่าเราเป็นแกะประเภทใด
คนในหมู่บ้านภูเขาไฟ ที่ทำให้เราตระหนักถึงการสนทนาที่สร้างสรรค์และสร้างความตระหนักรู้ ที่เรียกว่าไดอะล็อก (Dialogue) หรือ สุนทรียสนทนา

องค์กรต่างๆ ทั่วโลกกำลังค้นพบพลังของนิทานการเรียนรู้ชุดนี้!

ทำไมองค์กรขนาดใหญ่ที่เคร่งขรึม หน่วยงานรัฐ คณะกรรมการโรงเรียน และองค์กรธุรกิจอื่นๆ จึงเข้าร่วมในโลกแห่งจินตนาการของ หมาป่า” “คนถ้ำ” “เพนกวินและ หนูเลมมิงจ์?”…

นั่นก็เพราะว่า มันสนุกไง... และความสนุกก็เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ที่ทรงพลัง องค์กรต่างๆ กำลังรับเอาภาษาใหม่ๆ ของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยากๆ (และบางครั้งก็เจ็บปวด) ที่กำลังเผชิญ ด้วยการใช้อารมณ์ขัน อุปมาอุปไมย และนิทานเปรียบเทียบแฝงคติ

นิทานแปลนี้ ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 10 ภาษานะคะ

http://publishing.eisquare.com


LearnLean
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็น 108 28 เม.ย. 2552 (15:08)

สวัสดีครับ


man44547
ร่วมแบ่งปัน151 ครั้ง - ดาว 38 ดวง

ความเห็น 110 1 พ.ค. 2553 (11:40)

ทดลอง  ผมกลับมาแล้วครับ


ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2893 ครั้ง - ดาว 285 ดวง


ครู...ชิต
(นายชิตณรงค์ ขดภูเขียว)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 62,920 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 8 ปี
แบ่งปันความรู้ 2,893 ครั้ง
ได้รับดาว 285 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน