“เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรา" | วิชาการ.คอม


“เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรา"

เส้นทางการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝันประสบการณ์ดี ๆ ของเราใน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

ผู้เขียน ชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 บ้านของเรา
หน้าที่ 2 การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ 3 องค์ประกอบของระบบการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ 4 ปัญหาการทำงานในองค์การ
หน้าที่ 5 ครูกับทฤษฎีพหุปัญญา(Multiple Intelligences Theory)
หน้าที่ 6 เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรากับการบริหารการศึกษา
หน้าที่ 7 การพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝัน
หน้าที่ 8 สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ 9 ทิศทางการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ 10 การพัฒนาองค์การ – ปฏิรูปข้าราชการ – ยกเลิกระบบซี
หน้าที่ 11 ปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นที่ห้องเรียนในสถานศึกษา
หน้าที่ 12 ๘ คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝัง
หน้าที่ 13 การพัฒนาการเรียนรู้
หน้าที่ 14 วิธีสอนที่ดีที่สุด
หน้าที่ 15 เทคนิค วิธีการสอน
หน้าที่ 16 เทคนิค วิธีการสอน (ต่อ)
หน้าที่ 17 เทคนิค วิธีการสอน (ต่อ)
หน้าที่ 18 คำสำคัญในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
หน้าที่ 19 ลูก 5 ชนิดของพ่อแม่
หน้าที่ 20 ปรัชญา ศาสนา ปรัชญาการศึกษา
หน้าที่ 21 โลกของเรา (The Earth)
หน้าที่ 22 ท่องเที่ยว วัฒนธรรม
หน้าที่ 23 ขอบคุณ สำนักข่าว INN
หน้าที่ 24 เส้นทางสู่ฝัน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา