“เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรา" | วิชาการ.คอม


“เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรา"

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 บ้านของเรา
หน้าที่ 2 ครูกับทฤษฎีพหุปัญญา(Multiple Intelligences Theory)
หน้าที่ 3 การพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝัน
หน้าที่ 4 สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ 5 การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ 6 องค์ประกอบของระบบการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ 7 ทิศทางการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ 8 การพัฒนาองค์การ – ปฏิรูปข้าราชการ – ยกเลิกระบบซี
หน้าที่ 9 ปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นที่ห้องเรียนในสถานศึกษา
หน้าที่ 10 ๘ คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝัง
หน้าที่ 11 การพัฒนาการเรียนรู้
หน้าที่ 12 วิธีสอนที่ดีที่สุด
หน้าที่ 13 เทคนิค วิธีการสอน
หน้าที่ 14 เทคนิค วิธีการสอน (ต่อ)
หน้าที่ 15 เทคนิค วิธีการสอน (ต่อ)
หน้าที่ 16 คำสำคัญในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
หน้าที่ 17 ลูก 5 ชนิดของพ่อแม่
หน้าที่ 18 ปรัชญา ศาสนา ปรัชญาการศึกษา
หน้าที่ 19 ปัญหาการทำงานในองค์การ
หน้าที่ 20 โลกของเรา (The Earth)
หน้าที่ 21 ท่องเที่ยว วัฒนธรรม
หน้าที่ 22 ขอบคุณ สำนักข่าว INN
หน้าที่ 23 เส้นทางสู่ฝัน
หน้าที่ 24 เส้นทางสู่ฝันกับการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา