วิชาการดอทคอม ptt logo

ค่ายบูรณาการ

ค่ายบูรณาการเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม (โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม) ของโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนให้เป็นแหล่ง
ผู้เขียน: ครูคิม ชมแล้ว: 4,774 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 8 March 2007, 9:14 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 4 May 2007, 9:05 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ค่ายบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและคนในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ....................................... ความเป็นมา โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ซึฒนาจากข้อสนเทศของการดำเนินงาน การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพืชสมุนไพรโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้รับสนับสนุนทุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยภาคเหนือ (ปีการศึกษา 2547-2548) ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถแปรรูปสมุนไพรได้ห้องเรียนละ 1 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปชาเขียวใบหม่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยคุณครูณัฐนันท์ งามนิล ได้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน และได้ยอมรับให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ยอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและสหกรณ์พิษณุโลก ปีการศึกษา 2549 ได้นำเสนอโครงการระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม) ครู นักเรียนและชุมชนร่วมกระบวนการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในภาคเรียนนี้ เป็นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 นายมนต์สัณธ์ สุขสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวิทยสัมพันธ์และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2550 โดยจัดขึ้นที่ท่าน้ำท้ายหมู่บ้านแบ่งกลุ่มนักเรียนเรียนรู้ตามฐาน 4 ฐานสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 คือฐานตำนานบ้านฉัน ฐานวันรวมญาติ ฐานสืบสานประเพณีและฐานคนดีของชุมชนส่วนช่วงชั้นที่ 2-3 คือฐานซำรู้ ฐานสัมพันธ์ ฐานห้วยแก้วและฐานตะเคียนทอง (ชื่อฐานมาจากชื่อหมู่บ้านที่นักเรียนมารับบริการ) เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาชีพ รายได้ของประชากร การพึ่งพาของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 13 มีนาคม 2550 นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าฐานการเรียนรู้ บูรณาการเชื่อมโยงประสบการณ์สู่ 8 สาระ สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการและประเมินผล ครู นักเรียน และชุมชนร่วมกันประเมินโครงการ ............... ความเห็นของผู้เขียน การจัดการศึกษาตามหลักการของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ อาศัยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ชุมชนเห็นความสำคัญและเข้าใจหน้าที่ บทบาทที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชนและบริบทของท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อให้ผลการพัฒนาการศึกษาเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด และการจัดการศึกษาเพื่อบริการชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีกระบวนการ (KM)ซึ่งผู้เขียนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ นี้ เพื่อต้องการรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นและแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนจำเป็นต้องสร้างศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลที่เกิดแก่ผู้เรียนมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน และการจัดกิจกรรมที่สร้างสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับคนในชุมชน การบริหารจัดการของโรงเรียน ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชนจะเป็นไปตามผลที่คาดหวังได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง 7875 นอกห้องเรียนกับวิทยากรภูมิปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2549 7876 สาหร่าย อาหารพื้นถิ่น 7877 อาหารพื้นถิ่นอีกชนิดหนึ่ง "ไข่ป่าม"*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 9 มิ.ย. 2551 (14:53)
น่าสนใจค่ะ
ทัชชา
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


ครูคิม
(นพวรรณ พงษ์เจริญ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 26,746 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 7 ปี
แบ่งปันความรู้ 483 ครั้ง
ได้รับดาว 247 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน