โครงงานหนูน้อยมือปราบ | วิชาการ.คอม


โครงงานหนูน้อยมือปราบ

"หนูน้อยมือปราบ" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -3 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยคุณครูสุนันทา อินทร์เกิดและคุณครูนภัสกร กีเคียง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครู นักเร

ผู้เขียน ครูคิม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

กระบวนการเรียนรู้

ครู นักเรียนและวิทยากรภูมิปัญญาร่วมร่วมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนรู้ ทดสอบก่อนเรียน 1. นักเรียนช่วยกันบอกชื่อแมลงที่นำโรคมาสู่คน หรือเป็นอันตรายต่อคนเช่น มด ยุง ไร หมัด เห็บ เหา ฯลฯ 2. นักเรียนช่วยกันคิดว่าแมลงชนิดใดที่อาศัยอยู่กับร่างกายของคนและเป็นอันตรายต่อศีรษะและสุขภาพของเส้นผม (เหา) และช่วยกันอภิปรายว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 3.1 แจกกระดาษ ให้นักเรียนช่วยกันวาดภาพเหาที่นักเรียนคิดว่าน่าจะมีลักษณะอย่างไร เขียนชื่ออวัยวะกำกับ 3.2 นำภาพเหาของแต่ละกลุ่มเสนอหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่นช่วยกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หมายเหตุ : ครูจะเห็นความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และนักเรียนจะม๊โอกาสแลกเปลี่ยนและเพิ่มเติมประสบการณ์จากเพื่อน ๆ และเติมเต็มส่วนที่บกพร่องของตนเอง 4.นักเรียนช่วยกันเสนอแนะว่าจะเรียนรู้เรื่องตัวเหาด้วยวิธีใดบ้าง เพราะเหาเป็นสัตว์เล็ก มองด้วยตาเปล่าจะเห็นความละเอียดชัดเจนหรือไม่ 5. ให้นักเรียนสังเกตกล้องจุลทรรศน์ ดูลักษณะ ส่วนประกอบและคาดเดาว่าคืออะไร สามารถใช้ประโยชน์อย่างไร 6. ให้นักเรียนดูตัวเหา 6.1 ดูด้วยตาเปล่า และบอกลักษณะ สี รูปร่าง อวัยวะ 6.2 ดูจากกล้องจุลทรรศน์ 6.3 เปรียบเทียบจากการดูเหาทั้ง 2 วิธีการ 7. นักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของกล้องจุลทรรศน์ 8. ติดบัตรคำ "กล้องจุลทรรศน์" ให้นักเรียนอ่าน และครูอธิบายสรุปความสำคัญและประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพเหาที่ดูจากกล้องจุลทรรศน์ และเปรียบเทียบกับเหาจากรูปภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์หน้าชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่ง ........................ 10. ให้นักเรียนบอกวิธีการรักษาความสะอาดของร่างกาย ทุก ๆ ส่วน 10.1 วิธีการรักษาความสะอาดของผม 10.2 การใช้ยาสระผม 11. ให้นักเรียนไปถามผู้ปกครองว่าในสมัยโบราณมีการใช้อะไรเป็นยาสระผมบ้าง และมีวิธีการปราบเหาได้อย่างไรโดยไม่พึ่งยาแผนปัจจุบัน ........................ 12. แบ่งกลุ่มนักเรียน 12.1 ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกคลำดูสิ่งของในถุงคือ มะกรูดและใบน้อยหน่าเพียง 1 ชนิดแล้วดมกลิ่น และบอกว่าเป็นกลิ่นของอะไร 12.2 แบ่งนักเรียนออกตามกลิ่นคือกลุ่มมะกรูดและกลุ่มน้อยหน่า หมายเหตุ : ครูได้ค้นพบศักยภาพและความต้องการของนักเรียนที่มีความสงสัยว่า "ถ้าจะใบน้อยหน่าและมะกรูดมาผสมกันจะทำได้หรือไม่" 12.3 ครูจึงถามความต้องการของนักเรียนมีใครอยากจะทดลองอยู่กลุ่มนี้หรือไม่ จึงเกิดกลุ่มใหม่ขึ้นอีก 1 กลุ่มรวมเป็น 3 กลุ่ม 13. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดที่ได้มาจากผู้ปกครองว่าการใช้มะกรูด และใบน้อยหน่า หรือมะกรูดผสมใบน้อยหน่า จะนำมาเป็นยาปราบเหาได้อย่างไร 14. ให้นักเรียนไปเชิญผู้ปกครองมาช่วยเหลือและร่วมเป็นวิทยากร ............................. 15. วิทยากร สาธิตการทำน้ำมะกรูด น้ำใบน้อยหน่า และน้ำมะกรูดผสมน้ำใบน้อยหน่า ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกต 16. คัดเลือกนักเรียนหญิงที่เป็นเหา และถามความต้องการที่จะทดลองด้วยวิธีใด ทำการฟอกศีรษะด้วยนำยาสมุนไพรในข้อ 15 ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและแชมพู 17. ให้นักเรียนทุกคนสังเกตความสะอาด และเหาบนศีรษะของแต่ละคน 18. นักเรียนช่วยกันสรุปว่า 18.1 พืชสมุนไพรพื้นบ้านสามารถปราบเหาได้หรือไม่ 18.2 พืชสมุนไพรชนิดใดปราบเหาได้ดีที่สุด 19. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของพืชสมุนไพรพื้นบ้านอีกครั้งหนึ่ง .......................... 20. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนบรรยายวิธีการตามประเด็นต่อไปนี้ 20.1 เหามีลักษณะอย่างไร ทำไมชอบขึ้นอยู่บนศีรษะของนักเรียนหญิง และเป็นอันตรายต่อคนอย่างไร 20.2 คนที่มีเหาอยู่บนศีรษะจะมีอาการอย่างไร 20.3 พืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยในการรักษาเหาได้เป็นอย่างดีคืออะไร 21. ทดสอบหลังเรียน ..................................... 22. ช่วยกันตั้งชื่อผลงาน สรุปจากความคิดของนักเรียนว่า"หนูน้อยมือปราบ" 23. แสดงนิทรรศการ ****เทคนิคการตั้งชื่อโครงงาน*** 1. แจกบัตรคำ ต่อไปนี้ (ให้นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงให้เป็นชื่อที่อ่านแล้วมีความหมาย" ได้แก่ - ปราบ ยา เหา ฆ่า - ใบ ยา น้อย สมุนไพร หน่า - พวก เหา เรา ปราบ - ไม่ ตาย เหลือ เรียบ มี - น้อย คน น้อย เก่ง หนู - มือ น้อย ปราบ หนู 2. ให้นักเรียนอ่านข้อความที่เรียงแล้ว และช่วยกันวิเคราะห์แต่ละชื่อ และให้นักเรียนช่วยกัน เลือกว่าจะใช้ชื่อโครงงานว่าอย่างไร ................................... ความเห็นของผู้เขียน (ที่ปรึกษาโครงงาน) โครงงานหนูน้อยมือปราบ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรพุทธศักราช 2544 ให้การเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน มีการนำภูมิปัญญามาใช้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และเชื่อมโยงประสบการณ์สู่สาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ตามศักยภาพ นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างสูงสุด ผู้เขียนไม่มีความประสงค์ในการเผยแพร่ชื่อเสียงหรือคุณงามความดี แต่เพื่อต้องการขอความคิดเห็นจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวคิดว่าควรแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงส่วนใดบ้าง ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นวิทยาทานแก่คุณครูบ้านนอกอย่างพวกเราด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูง .......................... ใบงานที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกวิธีการศึกษาตามความถนัดในประเด็นต่อไปนี้ 1. สุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในการรักษาเหาคืออะไรบ้าง ....................................................................................................................... แหล่งเรียนรู้........................................ผู้ให้ข้อมูล.................................................. 2. ส่วนใดของพืชที่ใช้รักษาเหา ....................................................................................................................... แหล่งเรียนรู้........................................ผู้ให้ข้อมูล.................................................. 3. มีวิธีการทำยารักษาเหาจากพืชได้อย่างไร ...................................................................................................................... แหล่งเรียนรู้.........................................ผู้ให้ข้อมูล................................................ ใบงานที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนประโยคที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสุขภาพจากคำต่อไปนี้ 1. มะกรูด....................................................................................................... 2. น้อยหน่า.................................................................................................... 3. เหา.......................................................................................................... 4. สระผม..................................................................................................... 5. สมุนไพร................................................................................................... ใบงานที่ 3 คำชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตยาสระผม 5 ชนิดและบันทึกสิ่งต่อไปนี้ 1. ภาษาไทยชื่อแชมพู ภาษาอังกฤษชื่อ........................................................ แหล่งข้อมูล.............................................................................................. 2. ส่วนผสมของยาสระผม................................................................................ แหล่งข้อมูล.............................................................................................. 3. ราคาแต่ละชนิด................ .................... ............... ................... ......... แหล่งข้อมูล.............................................................................................. 4. ปริมาณของยาสระผมแต่ละชนิด............ ............... .............. .................... แหล่งข้อมูล.............................................................................................. ใบงานที่ 4 คำชี้แจง ให้นักเรียนจดบันทึกประสบการณ์ 1. วิทยากรภูมิปัญญาที่ให้ความรู้แก่นักเรียนชื่อ.........................อายุ...........อาชีพ......... ที่อยู่............................................................................................................ 2. ขั้นตอนการทำสมุนไพรรักษาเหาจากใบน้อยหน่า .................................................................................................................. 3. ลักษณะของน้ำสมุนไพรใบน้อยหน่า 3.1 สี.............................................ปริมาณ................................................... 3.2 กลิ่น.........................................ความเข้มข้น............................................ 4. เหตุใดน้ำสมุนไพรใบน้อยหน่าจึงรักษาเหาได้........................................................ ...................................................................................................................... ชื่อโครงงาน โครงงานหนูน้อยมือปราบ ผู้ศึกษาโครงงาน 1. คุณครูสุนันทา อินทร์เกิด 2. คุณครูนภัสกร กีเคียง ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูนพวรรณ พงษ์เจริญ ที่มาของโครงงาน โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม และมีผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมการวิจัยภาคเหนือ ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่องพืชสมุนไพร ผู้ศึกษาโครงงานมีความสนใจที่จะร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแบบบูรณาการโดยโครงงาน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้โดยโครงงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ แผนการดำเนินงาน 1. เสนอแผนการดำเนินการโครงงานต่อครูวิชาการโรงเรียน 2. วิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระต่าง ๆ สู่แผนการเรียนรู้ และกำหนดขั้นตอนของกิจกรรม วิธีดำเนินการ (กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อที่ 1-23) ผลการดำเนินโครงงาน 1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนร้อยละ 4.5 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 8.5 2. นักเรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ให้เชื่อมโยงสู่สาระอื่น ๆ ได้ สรุป การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน "หนูน้อยมือปราบ" แบบบูรณาการ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำภูมิปัญญาร่วมกระบวนการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รู้จักคิด วิเคราะห์และสังเกตผลจากการศึกษา และมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และนักเรียนเกิดคุณลักษณะรู้จักวิธีการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อกัน มีความมั่นใจในการนำเสนอผลงานของตนเอง และยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น .......................... ผลที่เกิดขึ้นกับครู ครูได้ค้นพบเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ โดยการนำภูมิปัญญามาบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน มีความสนใจเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ได้ค้นพบปัจจัยและข้อสนเทศในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการบริหารจัดการ ที่เน้นให้ชุมชนและโรงเรียนร่วมกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างองค์รวม มีวิจารณญาณในการคิด มีความสร้างสรรค์ เกิดจินตนาการ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปสู่สาระอื่น ๆ และนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีทักษะ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน คนในชุมชนเห็นความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น และเป็นแรงผลักดันในความร่วมมือพัฒนาการศึกษาต่อไป

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา