ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | วิชาการ.คอม


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งใจว่าจะเขียนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้ว แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ลงมือเสียที วันนี้ขอตัดเรื่องอื่นหมดไป ขอเขียนขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เสียเลย ณ บัดนี้

ผู้เขียน Mr. Knowledge ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งใจว่าจะเขียนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้ว แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ลงมือเสียที วันนี้ขอตัดเรื่องอื่นหมดไป ขอเขียนขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เสียเลย ณ บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า “ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 (รวมถึงนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ) ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นปรัชญานำทางการพัฒนาของประเทศบนพื้นฐานของ 1) ทางสายกลาง 2) ความสมดุลและความยั่งยืน 3) ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล 4) ภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทันโลก 5) การเสริมสร้างคุณภาพคน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพิจารณา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพิจารณาตรวจแก้แล้ว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อความดังนี้ : “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวพอดีพอควร ต่อการมีผลกระทบใดๆวันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบหากพิเคราะห์ โดยละเอียดรอบคอบ” จะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหลักวิชาการและหลัก คุณธรรมหลายประการเช่น แนวทางการดำเนินชีวิต การพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารประเทศ ภายใต้กรอบแห่งความพอดี พอเพียงและทางสายกลางแห่งความสมดุล ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึงอยู่เหนือเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของประเทศตะวันตก ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง วัตถุ เงิน ทอง ทรัพย์สิน กำไร ความมั่นคง ไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจ ซึ่งเป็นนามธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปริบท กว้างขวางกว่าทุนนิยมหรือเศรษฐกิจนายทุนเพื่อธุรกิจ เพราะมีสาระใจความครอบคลุม ถึง 4 มิติคือ มิติเศรษฐกิจ มิติจิตใจ มิติสังคม และมิติวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้นคำว่า “ พอเพียง ” มิได้จำกัดอยู่เพียงระดับรากหญ้าหรือเกษตรกรเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมโยงกับมิติสากล ทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับโลก เป็นพอเพียงระดับชุมชน พอเพียงระดับชาติและพอเพียงระดับโลกได้อีกด้วย www.e-universitus.com admin@e-universitus.com

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา