วิชาการดอทคอม ptt logo

วรยุทธคุณครู

เมื่อเป็นคุณครู ความรับผิดชอบคือลูกศิษย์ที่ชอบทำตาปริบ ๆ หน้าที่คือให้ความรู้แก่ผู้ทำตาปริบ ๆ และคำถามที่ถามตัวเองอยู่เสมอ ๆ ....จะทำอย่างไรให้ลูกศิษย์รู้และเข้าใจและนำไปใช้ได้ในชีวิตอนาคต
ผู้เขียน: Panichaya ชมแล้ว: 121,292 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 6 April 2007, 4:47 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 20 September 2011, 5:14 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 3 - ผลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้คือคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ดิฉันมีผลงานวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เรื่องคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน เกี่ยวกับคุณธรรมในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 9 ประการ (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2542 : 3) คือ พากเพียรอดทน เสริมสร้างคนดี รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยไมตรี หวังดีมีเมตตา 57734 ที่มา เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักศึกษาอาชีวะในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงสนใจที่จะศึกษาคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย โดยนำคุณธรรม 9 ประการ ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ในอันที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษาอาชีวะที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามที่ตลาดแรงงานต้องการเพื่อให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีในสังคมและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในตลาดแรงงานต่อไป วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาด แรงงานจำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการ จัดจำหน่าย ความสำคัญของการวิจัย 1. เพื่อทราบคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในอันที่จะเสริมสร้างให้ นักศึกษาอาชีวะที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามที่ตลาดแรงงานต้องการ เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในสังคมต่อไป ขอบเขตของการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าของสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย ซึ่งในสถานประกอบการดังกล่าวจะต้องมีนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 30 คน จำนวน 22 แห่ง ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความต้องการของตลาดแรงงานที่มีต่อคุณธรรมที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาอาชีวะ จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการ บริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะ จำแนกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ พากเพียรอดทน เสริมสร้างคนดี รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยไมตรี หวังดีมีเมตตา นิยามศัพท์เฉพาะ 1. พากเพียรอดทน หมายถึง พลังในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานที่กระตุ้นเตือนให้ทำงาน จริงจัง โดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากและอุปสรรค จนทำให้งานให้ บรรลุความสำเร็จได้โดยง่ายดาย รวดเร็ว เรียบร้อยและทันเวลา 2 เสริมสร้างคนดี หมายถึง การตั้งกฎเกณฑ์ ตั้งระเบียบแก่ตนเอง โดยอาศัยปัญญา ความฉลาด รู้เหตุผล ในการตรวจสอบ พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำรวมถึงความ ประพฤติเพื่อมิให้ผิดพลาดและเสื่อมเสีย 3. รู้รักสามัคคีหมายถึง สำนึกต่อความรับผิดชอบในอันที่จะใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถในการเกื้อกูล ส่งเสริม สร้างสรรค์ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ต่อ ส่วนรวม 4. มีน้ำใจ หมายถึง ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น การให้อภัย ให้ กำลังใจ ให้คำแนะนำปรึกษา การพูดจาดีมีความจริงใจ ตลอดจนรู้จักการวางตัว อย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ 5. ใฝ่ประหยัด หมายถึง ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์และพิจารณา เพื่อใช้ทรัพยากร ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัด 6. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การใช้สติปัญญาในอันที่จะกระทำให้เกิดประโยชน์อย่างใด อย่างหนึ่ง ด้วยความบริสุทธิ์ใจและตระหนักถึงความถูกต้อง จนได้รับความเชื่อมั่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 7. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การยอมรับตนเองทั้งในด้านความเป็นอยู่ ด้านความรู้และ ความสามารถ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของผู้อื่น ไม่ก้าวก่ายการทำงาน และไม่เบียดเบียนผู้อื่น 8. เรียงร้อยไมตรี หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง มีเหตุผล มีจิตใจที่มั่นคง เที่ยงตรง ปราศจากอคติ มีความเข้าอกเข้าใจและประสานสัมพันธ์กับบุคคลและท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน 9. หวังดีมีเมตตา หมายถึง การมีความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง หนักแน่น มีเหตุผล มี วิจารณญาณ ไม่ดื้อรั้น ไม่ถือตัว ไม่เห็นแก่ตัว ร่วมแรงร่วมใจกับบุคคลอื่นโดยถือ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว สมมติฐานในการวิจัย คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงานจำแนกตาม ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย แตกต่างกัน รายงานผลการวิจัย ดังนี้ http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/research/detail.php?researchID=809*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 28 ก.ค. 2551 (23:28)

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้สมาชิกเพื่อนำไปพัฒนาการสอนต่อๆไปค่ะ
ขอให้พัฒนาเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะYell


Tan9254
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


Panichaya
(ภณิชญา ชมสุวรรณ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 9,285 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 7 ปี
แบ่งปันความรู้ 54 ครั้ง
ได้รับดาว 150 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน