วรยุทธคุณครู | วิชาการ.คอม


วรยุทธคุณครู

สารบัญ

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้คือคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ดิฉันมีผลงานวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เรื่องคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน เกี่ยวกับคุณธรรมในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 9 ประการ (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2542 : 3) คือ พากเพียรอดทน เสริมสร้างคนดี รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยไมตรี หวังดีมีเมตตา [[57734]] ที่มา เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักศึกษาอาชีวะในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงสนใจที่จะศึกษาคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย โดยนำคุณธรรม 9 ประการ ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ในอันที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษาอาชีวะที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามที่ตลาดแรงงานต้องการเพื่อให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีในสังคมและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในตลาดแรงงานต่อไป วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาด แรงงานจำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการ จัดจำหน่าย ความสำคัญของการวิจัย 1. เพื่อทราบคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในอันที่จะเสริมสร้างให้ นักศึกษาอาชีวะที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามที่ตลาดแรงงานต้องการ เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในสังคมต่อไป ขอบเขตของการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าของสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย ซึ่งในสถานประกอบการดังกล่าวจะต้องมีนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 30 คน จำนวน 22 แห่ง ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความต้องการของตลาดแรงงานที่มีต่อคุณธรรมที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาอาชีวะ จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการ บริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะ จำแนกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ พากเพียรอดทน เสริมสร้างคนดี รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยไมตรี หวังดีมีเมตตา นิยามศัพท์เฉพาะ 1. พากเพียรอดทน หมายถึง พลังในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานที่กระตุ้นเตือนให้ทำงาน จริงจัง โดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากและอุปสรรค จนทำให้งานให้ บรรลุความสำเร็จได้โดยง่ายดาย รวดเร็ว เรียบร้อยและทันเวลา 2 เสริมสร้างคนดี หมายถึง การตั้งกฎเกณฑ์ ตั้งระเบียบแก่ตนเอง โดยอาศัยปัญญา ความฉลาด รู้เหตุผล ในการตรวจสอบ พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำรวมถึงความ ประพฤติเพื่อมิให้ผิดพลาดและเสื่อมเสีย 3. รู้รักสามัคคีหมายถึง สำนึกต่อความรับผิดชอบในอันที่จะใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถในการเกื้อกูล ส่งเสริม สร้างสรรค์ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ต่อ ส่วนรวม 4. มีน้ำใจ หมายถึง ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น การให้อภัย ให้ กำลังใจ ให้คำแนะนำปรึกษา การพูดจาดีมีความจริงใจ ตลอดจนรู้จักการวางตัว อย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ 5. ใฝ่ประหยัด หมายถึง ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์และพิจารณา เพื่อใช้ทรัพยากร ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัด 6. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การใช้สติปัญญาในอันที่จะกระทำให้เกิดประโยชน์อย่างใด อย่างหนึ่ง ด้วยความบริสุทธิ์ใจและตระหนักถึงความถูกต้อง จนได้รับความเชื่อมั่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 7. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การยอมรับตนเองทั้งในด้านความเป็นอยู่ ด้านความรู้และ ความสามารถ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถเสนอความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของผู้อื่น ไม่ก้าวก่ายการทำงาน และไม่เบียดเบียนผู้อื่น 8. เรียงร้อยไมตรี หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง มีเหตุผล มีจิตใจที่มั่นคง เที่ยงตรง ปราศจากอคติ มีความเข้าอกเข้าใจและประสานสัมพันธ์กับบุคคลและท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน 9. หวังดีมีเมตตา หมายถึง การมีความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง หนักแน่น มีเหตุผล มี วิจารณญาณ ไม่ดื้อรั้น ไม่ถือตัว ไม่เห็นแก่ตัว ร่วมแรงร่วมใจกับบุคคลอื่นโดยถือ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว สมมติฐานในการวิจัย คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงานจำแนกตาม ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการและธุรกิจการจัดจำหน่าย แตกต่างกัน รายงานผลการวิจัย ดังนี้ http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/research/detail.php?researchID=809

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา