Structure Programming in C | วิชาการ.คอม


Structure Programming in C

สารบัญ

ตัวอย่างโครงสร้างภาษา C

ตัวอย่างโครงสร้างภาษา C ตัวอย่างที่ 1 void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { Edit4->Text=StrToInt(Edit1->Text)+StrToInt(Edit2->Text)+StrToInt(Edit3->Text); Edit8->Text=StrToInt(Edit5->Text)+StrToInt(Edit6->Text)+StrToInt(Edit7->Text); Edit9->Text=(Edit4->Text)- (Edit8->Text); } //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) { Edit1->Text=""; Edit2->Text=""; Edit3->Text=""; Edit4->Text=""; Edit5->Text=""; Edit6->Text=""; Edit7->Text=""; Edit8->Text=""; Edit9->Text=""; } ผลลัพธ์ที่ได้ คือ [[6585]] ตัวอย่างที่ 2 void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { int i,year; float base,rate,interest; base = (float)StrToInt(Edit1->Text); rate = (float)StrToInt(Edit2->Text); year= StrToInt(Edit3->Text); for (i=0; iText = base; } } ผลลัพธ์ที่ได้ คือ [[6586]] ร่วมแบ่งปันความรู้โดย นางสาวจุฑารัตน์ สมจริง ID 49233265 นางสาวรุ่งฤดี เชื้อพงษ์ ID 49233448 นายศุภณัฐ ลิ้มประสาท ID 49233497 นักศึกษา MIT รุ่น 11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา