เครื่องเขียนรูปพาราโบลา | วิชาการ.คอม


เครื่องเขียนรูปพาราโบลา

มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อทำสื่อการสอนในวิชาเรขาคณิตซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนจะเกิดความเข้าใจลำบากในเรื่องของบทนิยามจึงมีความพยายามที่จะนำบทนิยามของรูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเขียนรูปเรขาคณิต

ผู้เขียน Krutit ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การประดิษฐ์เครื่องเขียนรูปพาราโบลา

ได้มีการนำวัสดุที่มีใช้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นfuture board เชือกด้ายแดง กระดาษกาว สองหน้า มีดคัตเตอร์ ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ เป็นวัสดุหาง่ายตามแนวพระราชดำรัสพออยู่พอเพียงมาคิดประดิษฐ์โดยนำบทนิยามของรูปพาราโบลามาคิดวิเคราะห์ในการสร้างเครื่องมือเขียนรูปพาราโบลาได้ สามารถใช้ประกอบในการเรียนการสอนเรื่องรูปพาราโบลา นักเรียนมีความเข้าใจในบทนิยามของรุปพาราโบลาได้ดีขึ้น สามารถมองภาพของรูปพาราโบลาได้ทะลุ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา