นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กับ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดและการแสดงออก” | วิชาการ.คอม


นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กับ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดและการแสดงออก”

สารบัญ

โครงการ ESP

โครงการ Extraordinary Speech and Personality (ชื่อย่อ ESP) หรือ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดและการแสดงออก” ที่จัดขึ้นโดย โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวาทนิเทศ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาบุคลิกภาพตนเองในการพูดและการแสดงออกที่น่าประทับใจ สามารถถ่ายทอดความคิดได้เป็นระบบ แสดงออกถึงความฉลาดทางปัญญา รู้จักควบคุมอารมณ์ สะท้อนถึงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เอาชนะอุปสรรคความกลัวในการสื่อสาร และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง โครงการ ESP เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือในการทำงานตั้งแต่ระดับคณาจารย์ รุ่นพี่-ศิษย์เก่ามหาบัณฑิตของภาควิชาฯ และนิสิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเอกสาขาวาทวิทยา ที่ต้องการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่านำคืนกลับสู่สังคม ด้วยการจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านวาทนิเทศ ในโครงการฯ นี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยในการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด และการแสดงออกที่เหมาะสม ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ปกครองและสามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นแบบอย่างของครอบครัวสมัยใหม่ได้อย่างดี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.commarts.chula.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯได้ที่ 086-513-4342 และ 086-513-4571 หรือESP-chula@hotmail.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา