งานสารบรรณ | วิชาการ.คอม


งานสารบรรณ

พื้นฐานงานสารบรรณ

ผู้เขียน วรภรณ์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

พื้นฐานงานสารบรรณ

แผนการสอน หน่วยที่ 1 ชื่อวิชา งานสารบรรณ สอนครั้งที่ 1-4 ชื่อหน่วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ ชั่วโมงรวม 36 ชื่อเรื่องหรือชื่องาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ จำนวนชั่วโมง 4 หัวข้อเรื่องและงาน 1. ประวัติและความเป็นมาของงานสารบรรณ 2. ความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับงานสารบรรณ 3. ความหมายและประเภทของหนังสือราชการชนิดต่าง ๆ สาระสำคัญ ความสำคัญของระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556 สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ) พุทธพิสัย 1. บอกความหมายและความสำคัญของงานสารบรรณได้ 2. บอกความหมายและประเภทของงานสารบรรณได้ 3. บอกความหมายและประเภทของหนังสือราชการชนิดต่าง ๆ ได้ ทักษะพิสัย 1. สามารถบอกรายละเอียดของหนังสือราชการชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง จิตพิสัย 1. เห็นคุณค่าของงานสารบรรณ 2. เห็นความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของหนังสือราชการชนิดต่าง ๆ เห็นความสำคัญของระเบียบงานสารบรรณ เนื้อหาสาระ ความหมายของงานสารบรรณ คำว่า “งานสารบรรณ” หมายถึง “งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย” ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย ผู้ที่ทำงานสารบรรณได้ดีจำเป็นต้องรู้งานธุรการด้วย เช่น การติดต่อ โต้ตอบ และประสานงานรู้จักความควรหรือไม่ควร มีความคล่องแคล่วว่องไว นอกจากนั้นต้องมีความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย และควรรู้ระบบข่าวสารทั้งปวง สามารถพิมพ์ดีดได้เมื่อมีความจำเป็นจะต้องการทำการปฏิบัติงานสารบรรณ หากมีส่วนเกี่ยวข้องงานทางเทคนิคควรติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคนั้น ๆ โดยตรงด้วย ผู้ที่ทำงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการประชุมจะต้องมีความสามารถในการจดรายงานการประชุมและสามารถถอดความคิดเห็นของที่ประชุมออกมาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ดี เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการดำเนินงานทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยหรืองานใหญ่ ต้องดำเนินงานด้วยระบบเอกสาร ดังนั้น จึงต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่สอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย ตำแหน่งที่ควบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณอาจกำหนดอาจแตกต่างกันตามความสำคัญและลักษณะของหน่วยงานนั้น ๆ โดยอาจมีตำแหน่งสูงจนถึงตำแหน่งต่ำ เช่น อธิบดี เจ้ากรมเสมียนตรา เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลาง หัวหน้าแผนกหรือหัวหน้างานสารบรรณ นายทาหารฝ่ายสารบรรณ และจ่าจังหวัด เป็นต้น ส่วนในฐานะของหน่วยงานอาจเป็น กรม กอง แผนก หรือหน่วยงานที่เล็กกว่าแผนกก็ได้ งานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพราะการดำเนินงานทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ต้องดำเนินงานด้วยระบบเอกสารเกือบทั้งสิ้น งานสารบรรณเป็นพื้นฐานของการบริหารงานและปฏิบัติงานในสำนักงาน การบริหารควรจะถือว่างานสารบรรณและระเบียบบริหารนั้นเป็นปัจจัยสำคัญของข้าราชการที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ต้องศึกษาระเบียบงานสารบรรณให้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นอย่างดี 2. ต้องเป็นนักสังเกตที่ดี 3. ต้องฝึกในด้านการปฎิบัติจริงให้เกิดความชำนาญ เช่น การบันทึก การร่าง การจดรายงานการประชุม การพิมพ์ 4. ต้องเป็นนักบันทึกและจดจำที่ดี 5. ต้องละเอียดรอบคอบ 6. ต้องขยันหมั่นเพียร 7. ต้องสนใจและตั้งใจจริงในการเข้าประชุมอบรม ว่าด้วยงานสารบรรณตามโอกาส 8. ต้องรู้งานธุรการ และปฏิบัติได้ดี เช่น การติดต่อประสานงาน 9. ต้องรู้จักรับผิดชอบงานที่ดี 10. ต้องมีความรอบรู้ 11. ต้องพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานสารบรรณให้มีความเจริญก้าวหน้า 12. ต้องรู้จักเก็บหนังสือ เป็นระบบที่ดี การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ 6 ชนิด คือ 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือราชการหมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการซึ่งได้แก่ ก. " หนังสือที่มีไปมาระหว่างราชการหรือหน่วยงาน " เช่น หนังสือ กระทรวงมหาดไทยมีถึง กระทรงศึกษาธิการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. มีถึงกรมการบินพาณิชย์หรือ ข. “ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่งานราชการหรือไปถึงบุคคลภายนอก” เช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีหนังสือถึงสมาคมโรงพยาบาลเอกชน หรือ ค. “ หนังสือหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ ” เช่นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมีหนังสือถึงกรมสามัญศึกษา ง. “ เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ” เช่นใบเสร็จรับเงิน หรือ จ. “ เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ ” เช่นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งผู้ทำการในอากาศ หนังสือภายนอก ตามระเบียบข้อ 11 หนังสือภายนอก คือหนังติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษครุฑ เช่นหนังสือติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ซึ่งหมายความว่า หนังสือราชการภายนอกเป็นหนังสือที่เข้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังกล่าวนี้ 1. “หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธี ” เช่น หนังสือจากสำนักงานก.พ. ไปยังสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณานำเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ถึงแม้ว่าสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะสังกัดอยู่ในกระทรวงเดียวกันก็ให้ใช้หนังสือภายนอก 2. “หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด ” เช่นหนังสือจาก ก.พ. ไปยังกรมวิชาการเกษตรซึ่งอยู่ต่างกระทรวงและกรม 3. “หนังสือที่ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ” เช่นหนังสือจากกรมสามัญศึกษาถึงโรงเรียนอำนวยศิลป์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ 4. “หนังสือที่ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก ” เช่นหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. ถึงนายวิษณุ จิตต์งาม ซึ่งเป็นบุคลธรรมดา หนังสือภายนอกทั้ง 4 ลักษณะนี้ใช้กระดาษตราครุฑ ซึ่งได้กำหนดแบบและขนาดไว้ในระเบียบงานสารบรรณข้อ 75 ให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตรขนาดเอ 4 หมายถึง ขนาด 210 คูณ 297 ม.ม. พิมพ์ครุฑ ขนาดตัวสูง 3 เซนติเมตร ด้วยหมึกดำหรือทำครุฑดุนที่กึ่งกลางส่วนบนของกระดาษ การใช้แบบหนังสือภายนอก การปฏิบัติงานสารบรรณในเรื่องการใช้แบบหนังสือภายนอกนับว่ามีความสำคัญ เพราะแสดงให้ทราบถึงการมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้เพียงใด นอกจากนี้ส่วนราชการและบุคคลอื่นมักได้พบเห็นหนังสือภายนอกมากกว่าหนังสือราชการประเภทอื่น จึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องจัดทำให้ได้มาตรฐานและเป็นแบบฉบับที่ดี ดังนี้ ผู้จัดทำหนังสือภายนอกควรมีความรู้และความเข้าใจในข้อความ 6 ประการ ตามที่ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณได้กำหนดไว้ ดังนี้ 1. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 2. หน่วยงานเจ้าของหนังสือ 3. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 4. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5. ส่วนราชการ 6. หนังสือราชการ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ต้องสัมพันธ์กับผู้ลงชื่อในหนังสือ ซึ่งเป็นหัวหน้า ส่วนราชการ เจ้าของหนังสือ เริ่มพิมพ์ไว้ที่ประมาณกึ่งกลางส่วนที่ 3 ของหน้ากระดาษระดับตีนครุฑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นส่วนราชการเจ้าของหนังสือ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของหนังสือคือ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ลงนาม หน่วยงานเจ้าของหนังสือ มีความหมายเช่นเดียวกับส่วนราชการเจ้าของหนังสือ แต่หน่วยงานนั้นมิได้เป็นส่วนราชการพิมพ์ไว้ที่เดียวกับส่วนราชการเจ้าของหนังสือ เช่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานเจ้าของหนังสือ หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของหนังสือ คือ เลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้ลงนาม ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ตัวอย่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นเจ้าของเรื่อง หนังสือสำนักอำนวยการ เป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่อง (ต้องเป็นส่วนราชการที่ถูกต้องตาม กฏหมาย) โดยพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องถัดจากบรรทัดตำแหน่งที่ด้านซ้ายตรงแนวเส้นกั้นหน้า หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เช่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นหน่วยงานเจ้าของหนังสือ กองกลาง เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยพิมพ์ชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องไว้ที่เดียวกับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่ออกหนังสือหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตัวอย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นส่วนราชการเจ้าของหนังสือ แต่หน่วยงานทำหนังสือนั้น หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งมิได้เป็นส่วนราชการตามกฏหมาย ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณให้พิมพ์หน่วยงานที่ออกหนังสือ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบแทนส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ณ ที่เดียวกันกับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย ดังนั้นสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่ง (ไม่รวมโรงเรียนเอกชน) จึงถือว่าเป็นส่วนราชการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เช่นกัน หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ รวมทั้งหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ หนังสือภายนอกมีรายละเอียดที่ต้องกรอกดังนี้ 1. “ ที่ ” ให้ลงรหัสด้วยพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ของระเบียบงานสารบรรณ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง สำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น 2. “ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ” ให้ลงชื่อส่วนราชการสถานที่ราชการหรือคณะกรรมการซึ่งเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 3. “ วัน เดือน ปี ” ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของพุทธศักราชที่ออกหนังสือ โดยไม่ต้องมีคำว่า “ วันที่ ” “ พ.ศ.” 4. “ เรื่อง ” ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงชื่อของหนังสือฉบับเดิม 5. “ คำขึ้นต้น ” ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย ที่กำหนดไว้ในท้ายภาคผนวก 2 ของระเบียบงานสารบรรณ แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคล ในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ 6. “ อ้างถึง ” (ถ้ามี ) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกันเฉพาพหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้วจะจากส่วนราชหารใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น ถ้าหนังสือนั้นมีทั้งชั้นความลับ และชันความเร็วในฉบับเดียวกันให้ระบุชั้นความลับก่อนชั้นความเร็ว การอ้างถึงให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย “ การที่ต้องอ้างถึงเพื่อแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้รับหนังสือค้นหาเรื่องเดิมเพื่อประกอบการพิจารณาได้โดยง่าย ถ้าไม่มีการอ้างอิง ไม่ต้องพิมพ์เอาไว้ ” 7. “ สิ่งที่ส่งมาด้วย ” (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสารหรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้นในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในวองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปด้วยทางใด “ สิ่งที่ส่งมาด้วย ” ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพิมพ์ไว้ เช่นเดียวกับอ้างถึง 8. “ ข้อความ” ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ 9. “ คำลงท้าย ” ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางที่กำหนดในภาคผนวก 2 ของระเบียบงานสารบรรณ 10. “ ลงชื่อ ” ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใด้ลายมือชื่อ ของระเบียบงานสารบรรณ 11. “ ตำแหน่ง ” ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการได้กำหนดไว้ในรายละเอียดของงานสารบรรณ 12. “ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง” ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ส่วนราชการระดับ กระทรวง ทบวง เป็นผู้ออกหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้ง ระดับกรมและกอง ส่วนราชการระดับกรม เป็นผู้ออกหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง ส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมเป็นผู้ออกหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องต่ำลงไปอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งได้แก่ แผนก ฝ่าย หรืองาน 13. “ โทร ” ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ เจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำเครื่องโทรสารมาใช้อย่างแพร่หลาย จึงได้กำหนดให้มีการระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ 14. “ สำเนาส่ง ” (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสำเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของหน่วยงานส่วน ราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งสำเนาไปให้ กรณีมีรายชื่อต้องส่งมาก ให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบและแนบราบชื่อไปด้วย “ การส่งสำเนาไปถึงส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งให้ผู้รับทราบว่าได้มีสำเนาส่งถึงผู้ใดบ้างเพื่อส่วนราชการผู้รับจะได้ไม่เสียเวลาแจ้งให้ทราบ ซ้ำซ้อนกันอีก เป็นการประหยัดเวลาและทรัพย์สิน ” ******************* ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะที่พึงประสงค์ของแผนการสอน ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะที่พึงประสงค์ 1. ประวัติและความเป็นมาของงานสารบรรณ 2. ความหมายและประเภทของงานสารบรรณ 3. ความหมายและประเภทของหนังสือราชการชนิดต่าง ๆ 1. บอกความหมายและความสำคัญของงานสารบรรณได้ 2. บอกความหมายและประเภทของงานสารบรรณได้ 3. บอกความหมายและประเภทของหนังสือราชการชนิดต่าง ๆ ได้ กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียน • ขั้นตอนการแนะนำ ครูสนทนากับนักศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของงานสารบรรณแนะให้นักศึกษาค้นคว้าความหมายของงานสารบรรณ และชนิดของหนังสือราชการ 6 ชนิด • ขั้นสอน 1. จัดเตรียมเอกสาร ตำรา อธิบาย ประเมินกิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมิน 2. สังเกตบันทึกพฤติกรรมขณะเรียน คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำเมื่อนักศึกษาต้องการ 3. ตรวจสอบผลงานเพื่อประเมินเกณฑ์และแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ • ขั้นสรุปและวัดผล 1. ศึกษางานของงานสารบรรณ 2. ปฏิบัติกิจกรรมแล้วเสร็จร่วมกับครู ตรวจสอบผลงานเพื่อประเมินและแก้ไขข้อบกพร่อง 3. บันทึกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่องจากการทำงานและสิ่งที่ควรพัฒนา 4. ครูให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ - นักศึกษาฟังและยกตัวอย่างงานของงาน สารบรรณ - นักศึกษาช่วยกันศึกษาตามตำราที่เรียนก่อน - นักศึกษาช่วยกันสรุป - นักศึกษาจดบันทึกเกณฑ์การประเมิน - นักศึกษาช่วยกันสรุป - บอกความหมายของคำงานสารบรรณได้ - แบ่งกันปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ครูกำหนด - นักศึกษาตอบคำถามในแบบฝึกหัด - นักศึกษาร่วมกันเฉลยคำตอบในชั้นเรียน งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม ก่อนเรียน 1. ชี้แจงรายละเอียด คำอธิบายรายวิชา เนื้อหารายวิชาที่จะเรียน การเก็บคะแนน การตัดเกรด 2. แจ้งข้อตกลงในการเข้าห้องเรียน การปฏิบัติตนในห้องเรียน การส่งงาน การช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน 3. พูดถึงประโยชน์ และคุณค่างานสารบรรณ 4. ให้นักศึกษาค้นคว้าตามจุดประสงค์ที่ต้องศึกษา 5. ทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน ขณะเรียน 1. ครูอธิบายความสำคัญของระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 2. ครูอธิบายประโยชน์ของระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ความสำคัญ เจตคติ และความเข้าใจที่ดีต่อวิชางานสารบรรณ 3. นักศึกษาบอกความหมายของงานสารบรรณและชนิดของหนังสือราชการได้ หลังเรียน 1. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุป ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยเป็นกลุ่ม สื่อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. หนังสืองานสารบรรณ เรียบเรียงโดย อาจารย์จำนงค์ หอมแย้ม อาจารย์จิรภาส ชยานันท์ อาจารย์ภราดร หอมแย้ม 2. คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ เรียบเรียงและรวบรวมโดย อาจารย์สุภรณ์ ประดับแก้ว 3. ตัวอย่างแบบฝึกหัด สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) 1. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 2. แผ่นใน หุ่นจำลองหรือของจริง (ถ้ามี) -

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา